Kredyt preferencyjny: linia RR. Co umożliwia sfinansować?

Jedną z wprowadzonych w 2015 r. preferencyjnych linii kredytowych jest kredyt na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym (linia RR).

– Wciąż  jest zapotrzebowanie na kredyty preferencyjneAgencja kontynuuje pomoc w ich spłacie, udzielając równolegle wsparcia z programów finansowanych przy udziale środków Unii Europejskiej. Kredytobiorca płaci tylko część oprocentowania kredytu wnikającą z różnicy pomiędzy całkowitym oprocentowaniem kredytu, a oprocentowaniem płaconym przez Agencję. Kredytami preferencyjnymi zainteresowani są rolnicy poszukujący środków na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej – mówi pracownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kredyt nie może być również udzielony na spłatę zobowiązań przeterminowanych oraz refundację poniesionych nakładów.

Inwestycje finansowane w praktyce

Z danych ARiMR dotyczących działalności finansowanych przy udziale kredytów z linii RR udzielonych w okresie 1.01.2015 r. – 31.03.2016 r. wynika, że największym zainteresowaniem cieszyły się w kolejności inwestycje dotyczące:

 • uprawy zbóż – 369 kredytów (28% łącznej liczby kredytów z linii RR),
 • chowu lub hodowli bydła mlecznego – 175 kredytów (13%),
 • chowu lub hodowli innych zwierząt gospodarskich – 194 kredyty (15%),
 • uprawy drzew i krzewów owocowych – 64 kredyty (5%).

– Kredyty Linii RR – na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym zawsze cieszyły się popularnością. Rolnicy zawsze chętnie korzystają z kredytów preferencyjnych, często wtedy, gdy brak środków na bieżącą działalność taką opinię wyraża Wiktor Szmulewicz, Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Szczegóły oferty to walory kredytu

Zanim rolnik podejmie decyzję w sprawie kredytu, powinien się zapoznać z podstawowymi warunkami przysługiwania kredytu. ARiMR stosuje dopłaty do oprocentowania kredytu z linii RR, dzięki czemu koszty jego obsługi ponoszone przez kredytobiorcę są niższe od kosztów obsługi kredytów komercyjnych.

kredyt RR

Jak podaje ARiMR, obecnie oprocentowanie kredytu z linii RR płacone przez kredytobiorcę wynosi 3% w skali roku.

Jak podaje ARiMR, obecnie oprocentowanie kredytu z linii RR płacone przez kredytobiorcę wynosi 3% w skali roku.

Zainteresowani oczekują na dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, przez co kredyty preferencyjne straciły na znaczeniu.

Marek Skarżyński, zastępca dyrektora PODR w Szepietowie

Korzystne jest rozłożenie kredytu na okres do 15 lat i karencja do 2 lat. Kredyt jest nieodnawialny, a kwota kredytu nie może ulec zwiększeniu. Kwota kredytu nie może przekroczyć 80% wartości nakładów oraz 5 mln zł na gospodarstwo rolne i nie może przekroczyć 70% wartości nakładów oraz 8 mln zł na dział specjalny lub rybactwo śródlądowe. Wymagany jest niski wkład własny na poziomie 20–30%.

Kredyt RR przeznaczony jest również dla rolników, prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność rolniczą lub rybacką oraz dla podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne, działy specjalne produkcji rolnej, firm przetwórczych i rybactwa lądowego.

Co można sfinansować kredytem RR?

Przeznaczenie kredytu jest szerokie: na budowę, remont, modernizację lub zakup budynków i budowli służących do produkcji rolnej, zakup środków trwałych, wyposażenie, instalację urządzeń i elementów infrastruktury, zakup ciągników rolniczych oraz specjalistycznych urządzeń lub maszyn, zakup komputerów i oprogramowań, zakładanie lub wyposażanie sadów lub plantacji wieloletnich (w tym plantacji roślin energetycznych), wyposażanie pastwisk lub wybiegów dla zwierząt (w szczególności koszty grodzenia lub budowy wiat), budowę ujęć wody, zakup i instalację urządzeń do uzdatniania, rozprowadzania lub magazynowania wody, lub do nawodnień ciśnieniowych, koszty transportu materiałów do miejsca realizacji inwestycji (do wysokości 2% kosztów przewożonych materiałów).

kredyt RR

Kredyt może być przeznaczony m.in. na zakup komputerów i oprogramowanie.

Według danych z ARiMR w okresie 1.01.2015 r. – 31.03.2016 r. najwięcej kredytów z linii RR udzielonych zostało na:

 • zakup maszyn lub urządzeń do produkcji rolnej – 513 kredytów (39%),
 • zakup ciągników i kombajnów – 441 kredytów (33%),
 • zakup, budowę, modernizację, adaptację i remont budynków inwentarskich – 366 kredytów (28% łącznej liczby kredytów z linii RR).

W Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wizyty zainteresowanych kredytami preferencyjnymi są sporadyczne – komentuje Marek Skarżyński, zastępca dyrektora PODR w Szepietowie. – W woj. podlaskim gospodarstwa zostały zmodernizowane, część za środki własne. W tej chwili rolnicy nastawiają się na rozwiązania inwestycyjne, głównie przeznaczone na zakup sprzętu rolniczego z wyższej półki, np. John Deere. Na pierwszy plan wysuwają się inne rozwiązania, które pomagają je sfinansować. Zainteresowani oczekują na dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, przez co kredyty preferencyjne straciły na znaczeniu. W działaniach PROW są dopłaty nawet do części kapitałowej. Gdyby nie było tego rodzaju dofinansowań lub dostęp do nich byłby ograniczony to wtedy wzrosłoby zainteresowanie kredytami. Rolnicy bardziej dopytują o „kredyty pomostowe”.

kredyt RR

Dofinansowaniu podlegają również budynki dla zwierząt.

Zanim rolnik podejmie decyzję

Należy przedstawić i wstępnie omówić z bankiem w co rolnik zamierza zainwestować i na jaką kwotę inwestycja ma opiewać.

Należy przedstawić i wstępnie omówić z bankiem w co rolnik zamierza zainwestować i na jaką kwotę inwestycja ma opiewać. Podczas załatwiania formalności związanych z kredytem wymagany jest jest wniosek, dokumenty niezbędne do oceny zdolności kredytowej i ustanowienia odpowiednich zabezpieczeń oraz plan inwestycji.

Składowe planu inwestycji to:

 • cel inwestycji,
 • lokalizacja projektu lub działalności,
 • opis projektu lub działalności, w tym daty ich rozpoczęcia i zakończenia,
 • struktura finansowania inwestycji (przeznaczenie i kwota kredytu oraz wkładu własnego, a także planowane koszty tej inwestycji objęte inną pomocą publiczną),
 • kierunek produkcji w okresie kredytowania,
 • informacja o rynkach zbytu, w szczególności, jeżeli inwestycja skutkuje wzrostem produkcji,
 • okres kredytowania i karencji w spłacie kredytu,
 • informacja o pomocy w formie dopłat do oprocentowania i wysokości wnioskowanej pomocy.

Trzeba pamiętać o ograniczeniach

Kredyt nie może być przeznaczony na: zakup użytków rolnych, budynków i budowli nabytych w okresie ostatnich 10 lat przy udziale środków unijnych, oraz preferencyjnych krajowych, zakup maszyn lub urządzeń, jeżeli w dniu sprzedaży mają więcej niż 5 lat lub zostały wcześnie nabyte przy udziale preferencji krajowych oraz unijnych. Kredyt nie może być również udzielony na spłatę zobowiązań przeterminowanych oraz refundację poniesionych nakładów.

Kup min. 3 j.s. RGT JakuzziKup teraz a czwartą dostaniesz za 1 zł netto!

Ceny masła spadną

Od kilku lat jest drogie jak nigdy. Ceny masła mają spaść do końca roku o kilka procent.

11 czerwca 2019

Susza 2018 – jaka będzie pomoc?

Na jaką pomoc mogą liczyć rolnicy poszkodowani przez suszę – mówi minister rolnictwa.

17 czerwca 2019

Jak sobie radzić z nieuczciwymi praktykami handlowymi?

Jak walczyć o własne prawa z większym i silniejszym, ale nieuczciwym kontrahentem?

17 czerwca 2019