Zmiany w płatnościach dobrostanowych 2021

Download PDF

Zmiany w płatnościach dobrostanowych zaczną obowiązywać już w 2021 r. Niektóre z nich są bardzo istotne. Do sektora świń i krów dołączył sektor owiec. Na złożenie stosownego wniosku rolnicy mają czas do 15 maja br. Jednak to nie koniec zmian. Sprawdźmy więc na co rolnicy muszą się przygotować w przypadku składania wniosku w ramach działania Dobrostan zwierząt.

Płatności dobrostanowe mają na celu zachęcenie rolników do stosowania podwyższonych warunków dobrostanu zwierząt. Zasady ich przyznawania określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Dobrostan zwierząt”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Sprawdźmy więc jakie zmiany występują w bieżącej kampanii wnioskowej i co na ten temat mówią przedstawiciele rolników.

Na Podlasiu, gdzie jest dużo gospodarstw mniejszych, wielu rolników skorzysta z płatności dobrostanowych do krów mlecznych – mówi Grzegorz Leszczyński, prezes Podlaskiej Izby Rolniczej. – Na początku formalności wydawały się bardzo skomplikowane i nawet rejestr wypasu krów mlecznych w większości wypełniali doradcy. Muszę powiedzieć, że ten kierunek dobrostanowy ma sens, bo wspiera mniejsze gospodarstwa, które gospodarują zgodnie z zasadami podstawowych praktyk agrokultury. Środowisku nie służą ani uprawy monokulturowe, ani użyźnianie gleby gnojowicą. Uważam, że państwo powinno dotować gospodarstwa rodzinne, które nie korzystają z siły najemnej. To najwłaściwszy kierunek wspierania rolnictwa w tym zakresie.

Zmiany w płatnościach dobrostanowych 2021 – Dobrostan loch

Obecnie obowiązują trzy pakiety dobrostanowe: dobrostan świń, dobrostan krów, a także dobrostan owiec. Co się tyczy ostatniego z nich, jest on nowością. W przypadku dwóch pozostałych wprowadzono istotne zmiany w płatnościach dobrostanowych 2021.

Wariant 1.1. Dobrostan loch – zwiększona powierzchnia w budynkach:

 • Plan poprawy dobrostanu dla loch jest załącznikiem do wniosku.
 • W sytuacji braku istotnych zmian w planie, rolnik w kolejnym roku posiada ten sam plan. W takim przypadku dołącza do wniosku oświadczenie o braku zmian w planie.
 • Możliwe jest utrzymywanie loch w systemie jarzmowym, ale jedynie przez okres nie dłuższy niż 8 dni w okresie okołoporodowym.
 • W przypadku utrzymywania loch w systemie jarzmowym wprowadzony zostaje obowiązek prowadzenia rejestru sposobu utrzymywania loch w okresie okołoporodowym.
 • Należy dostarczyć do biura powiatowego rejestr sposobu utrzymywania loch w okresie okołoporodowym w terminie od 15 do 31 marca roku następującego po roku złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej (brak dostarczenia, pomimo wezwania, rejestru sposobu utrzymywania loch, będzie skutkować odmową przyznania płatności w ramach wariantu).
 • Warunkiem przyznania płatności jest posiadanie zarejestrowanej indywidualnie lochy do dnia złożenia wniosku.

Wystarczy oświadczenie o braku zmian

W poniższych wariantach, w przypadku braku istotnych zmian w planie rolnik może złożyć oświadczenie o braku zmian w planie.

 • 1.2. Dobrostan tuczników – zwiększona powierzchnia w budynkach, oraz
 • 2.2. Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo – zwiększona powierzchnia w budynkach, a także
 • 2.3. Dobrostan krów mamek

Rolnik w kolejnym roku posiada ten sam plan i w takim przypadku przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, dostarcza do biura powiatowego stosowne oświadczenie.

W przypadku wariantu 1.2. Dobrostan tuczników – zwiększona powierzchnia w budynkach, warunkiem przyznania płatności do tuczników jest pochodzenie tuczników od loch dobrostanowych. Lochy dobrostanowe to lochy objęte wnioskiem o przyznanie płatności w ramach wariantu 1.1 i w odniesieniu do których zostało ustalone, że w dniu złożenia wniosku w ramach wariantu 1.1 nie są utrzymywane w systemie jarzmowym. Ten system jest dopuszczany jedynie przez okres nie dłuższy niż 8 dni w okresie okołoporodowym.

Zmiany w płatnościach dobrostanowych 2021 – im więcej krów mlecznych, tym niższa stawka

W przypadku wariantu 2.1. Dobrostan krów mlecznych – wypas i 2.2. Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo – zwiększona powierzchnia w budynkach, wprowadzona została degresywność płatności:

 • 100% stawki płatności – za każdą sztukę krowy mlecznej od 1 sztuki do 100 sztuk;
 • 75% stawki płatności – za każdą sztukę krowy mlecznej od 101 sztuki do 150 sztuk;
 • 50% stawki płatności – za każdą sztukę krowy mlecznej powyżej 150 sztuki.

– W przypadku dużych hodowli rolnik musi zrobić rachunek ekonomiczny i rozważyć, czy opłaca mu się ubieganie o dopłaty dobrostanowe – stwierdza Andrzej Pączkowski, przewodniczący Rady Powiatowej Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej w Lipnie, zawodowo zajmujący się doradztwem rolniczym. – Jeśli ma na przykład roboty udojowe, to będzie starał się je maksymalnie wykorzystać i zwiększanie powierzchni dla krów może mu w ostatecznym rozrachunku zmniejszyć dochód. Na dopłatach dobrostanowych zyskają rolnicy, którzy prowadzą produkcję na mniejszą skalę. Przy naliczaniu płatności dobrostanowych będzie brany pod uwagę stan średnioroczny zwierząt.

Zmiany w płatnościach dobrostanowych 2021 – nowe sankcje a także terminy wypasu

W przypadku wariantu 2.1. Dobrostan krów mlecznych – wypas ustanowione zostały nowe sankcje za wskazanie w rejestrze wypasu krów mlecznych, że wypas nie jest w ogóle prowadzony z przyczyn innych niż niezależne od rolnika.

W przypadku wariantu 2.3. Dobrostan krów mamek nastąpiła zmiana terminu realizacji wymogu zapewnienia wypasu wszystkim utrzymywanym w gospodarstwie rolnym krowom. Mamkom, cielętom, jałówkom i opasom o masie ciała do 300 kg w typie użytkowym mięsnym lub typie użytkowym kombinowanym o mięsnym kierunku ich użytkowania.

Wypas trwa do 15 października roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej, od:

 • Od 1 kwietnia roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej – w przypadku gdy ten wniosek został złożony do 1 kwietnia.
 • Od dnia wskazanego przez rolnika w oświadczeniu o zapewnieniu wypasu – w przypadku gdy ten wniosek został złożony po dniu 1 kwietnia.

Zmiany w płatnościach dobrostanowych 2021 – Dobrostan owiec po raz pierwszy

W ramach „Działań dobrostanowych” wprowadzono Pakiet 3. Dobrostan owiec, obejmujący wariant 3.1. Dobrostan owiec – zwiększona powierzchnia w budynkach. Płatność ta przysługuje do średniej liczby samic z gatunku owca domowa w wieku co najmniej 12 miesięcy. Należy pamiętać, że owce muszą być utrzymywane w okresie od 16 października, roku złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej, do 14 marca kolejnego roku. Stawka płatności za sztukę zwierzęcia wynosi 133 zł.

Aby płatność została przyznana, należy spełnić następujące warunki:

 • Posiadać plan poprawy dobrostanu, który został sporządzony przez uprawnionego doradcę, przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich.
 • Dostarczyć plan poprawy dobrostanu zwierząt do biura powiatowego ARiMR przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich.

Zmiany w płatnościach dobrostanowych 2021 – Wymogi przy dobrostanie owiec

Rolnik musi spełnić wymogi, takie jak:

 • Od 1 kwietnia roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej (w przypadku gdy ten wniosek został złożony do 1 kwietnia) lub od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej (w przypadku gdy ten wniosek został złożony po 1 kwietnia) do 15 października roku, w którym został złożony ten wniosek: wypasania wszystkich utrzymywanych w gospodarstwie rolnym zwierząt z gatunku owca domowa na trwałych użytkach zielonych lub na gruntach ornych, na których występują trawy lub inne zielne rośliny pastewne, lub zapewnienia tym zwierzętom dostępu do wybiegu.
 • Od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej do 14 marca kolejnego roku: zapewnienia zwiększonej powierzchni bytowej w pomieszczeniu dla wszystkich utrzymywanych w gospodarstwie rolnym zwierząt z gatunku owca domowa, zarówno w przypadku utrzymywania pojedynczego, jak i w przypadku utrzymywania grupowego.

Zmiany w płatnościach dobrostanowych 2021 – konieczność złożenia oświadczenia

Ponadto ciąży na rolniku obowiązek złożenia specjalnego oświadczenia o zapewnieniu wypasu lub dostępu do wybiegu wszystkim utrzymywanym w gospodarstwie rolnym owcom co najmniej przez 120 dni. W przypadku ich tymczasowego przemieszczenia w tym okresie na wypas do siedziby stada innego rolnika – musi wskazać miejsce tego przemieszczenia. Jeśli nie złoży powyższego  oświadczenia, to płatność w ramach tego wariantu zostanie zmniejszona o 10%.

„Dobrostan zwierząt” – zestawienie

Lp.PAKIETWARIANT

 

STAWKA ZA SZTUKĘ
1

Dobrostan świń

1.1.  Dobrostan loch –zwiększona powierzchnia w budynkach

 

 

301 zł

1.2.  Dobrostan tuczników –zwiększona powierzchnia w budynkach

 

 

24 zł

1.3.  Dobrostan loch –dostęp do wybiegu – BRAK NABORU

 

 

612 zł

1.4.  Dobrostan tuczników –dostęp do wybiegu – BRAK NABORU

 

 

33 zł

2

Dobrostan krów

2.1. Dobrostan krów mlecznych –wypas

 

 

185 zł

 

2.2. Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo –zwiększona powierzchnia w budynkach

 

 

595 zł

2.3. Dobrostan krów mamek

 

 

329 zł

 

3

Dobrostan owiec

3.1 Dobrostan owiec –zwiększona powierzchnia w budynkach

 

 

133 zł

 

Zmiany w płatnościach dobrostanowych 2021 – wniosek

Jak złożyć wniosek o płatność dobrostanową?

Nabór wniosków odbywa się od dnia 15 marca do dnia 15 maja. Wypłaty płatności będą realizowane do 30 czerwca roku następnego po roku złożenia wniosku.

Rolnik musi zaznaczyć pole wskazujące na odpowiedni wariant działania, na wspólnym formularzu wniosku dla płatności bezpośrednich, a także płatności obszarowych PROW 2014 – 2020, składanym w aplikacji eWniosekPlus.

Działanie „Dobrostan zwierząt” można kontynuować w kolejnych latach.

Zmiany w płatnościach dobrostanowych 2021 – czas więc na podsumowanie

Działanie „Dobrostan zwierząt” to kolejny mechanizm wsparcia polskich rolników. W tym roku po raz pierwszy otrzymają płatności za ubiegły. Wtedy dopiero będą wiedzieć, jak ma się spełnienie wszystkich wymogów to wysokości przyznanej płatności. Nie ma jednak wątpliwości, że jest ono bardziej korzystne dla rolników, którzy prowadzą mniejsze hodowle.

Na zakończenie, sprawdź również: Dobrostan zwierząt 2021 – będą zmiany w programie

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 3.9 / 5. Liczba głosów 11

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o