4,6% wzrost gospodarczy w Polsce w 2017 r. – GUS podał wstępne szacunki

Wzrost gospodarczy w Polsce, czyli wzrost Produktu Krajowego Brutto tzw. PKB wyniósł 4,6% w 2017 r. Miniony rok był dobrym rokiem dla producentów rolnych. Pierwszy raz, od sześciu lat, relacje cenowe produkcji sprzedanej do kosztów produkcji były korzystne dla rolników – wynika ze wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W jakich warunkach gospodarczych gospodarują rolnicy?

Wzrost gospodarczy w Polsce

fot. Ewa Ploplis

Dominik Rozkrut, prezes Głównego Urzędu Statystycznego (GUS)

Wzrost PKB jest większy niż w 2016 r., kiedy to wyniósł 2,9%, a także większy niż wzrost w krajach Unii Europejskiej – dla agroFakt mówi Dominik Rozkrut, prezes Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Więcej konsumujemy

Głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w Polsce tj. wzrostu PKB był wzrost spożycia ogółem, przy pozytywnym wpływie popytu inwestycyjnego oraz nieznacznie pozytywnym oddziaływaniu eksportu netto – mówi prezes D. Rozkrut z GUS.

Większa konsumpcja to dobry znak także dla rolników. Łatwiej o  zbyt i klientów. W 2017 r. spożycie ogółem w kraju było wyższe niż w 2016 r. o 4,2%, Spożycie w gospodarstwach domowych zwiększyło się o 4,8%. Popyt krajowy był o 4,7% wyższy niż w 2016 r.

Spożycie w Polsce

Spożycie ogółem w Polsce

Szybki wzrost gospodarczy w Polsce i więcej inwestujemy

Akumulacja brutto w 2017 r. była wyższa niż w 2016 r. o 6,4%. Warto przypomnieć, że w 2016 r. nastąpił jej spadek o 1,9%.

Wzrosły nakłady na środki trwałe. Może się to przełożyć na ceny środków trwałych, chociaż nie musi.

Niewielki wzrost gospodarczy w Polsce produkcji rolniczej, ale…

W przypadku produkcji rolniczej mamy do czynienia z niewielkimi wzrostami. Wzrost produkcji zwierzęcej był większy niż roślinnej – mówi prezes D. Rozkrut z GUS.

W przypadku produkcji rolniczej mamy do czynienia z niewielkimi wzrostami.

W 2017 r. produkcja rolnicza zwiększyła się w porównaniu z 2016 r. o 1,4%. Wzrosła zarówno produkcja zwierzęca o 2,5% jak i roślinna o 0,4%. Pogłowie ogółem w grudniu 2017 r. zwiększyło się o 4,6% w skali roku. Wzrost obserwowano w większości grup wiekowo-użytkowych, z wyjątkiem prosiąt. Utrzymuje się wzrostowy trend w produkcji trzody chlewnej. Pogłowie bydła w grudniu minionego roku było o 1,1% większe niż w 2016 r. – wynika z danych GUS.

Korzystne relacje cenowe dla rolników

Produkct Krajowy Brutto

PKB w Polsce w latach 2010-2017

Wzrost gospodarczy w Polsce w minionym roku następował przy jednoczesnych polepszających się warunkach cenowych dla produkcji rolniczej. Oznacza to, że opłaca się produkować.

– To, co jest bardzo istotne, to korzystna relacja pomiędzy cenami sprzedaży produkcji rolniczej a kosztami, które ponoszą producenci rolni. Tzw. nożyce cenowe wyniosły 110 co oznacza, że rolnikom bardziej opłaca się produkować. Sytuacja na rynku jest korzystna z punktu widzenia opłacalności produkcji rolniczej – mówi prezes D. Rozkrut z GUS.

Wzrost gospodarczy w Polsce i wzrost cen

W 2017 r., ceny towarów i usług konsumpcyjnych, po dwóch latach spadku, wzrosły o 2,0% w skali roku. Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych był wyższy od założonego w ustawie budżetowej. Obserwowano wysoki wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych. Po spadku w 2016 r., znacznie wzrosły ceny związane z transportem – wynika z analiz GUS.

Spożycie gospodarstw domowych

Spożycie gospodarstw domowych w Polsce

Większa sprzedaż detaliczna

Według wstępnego szacunku GUS, sprzedaż detaliczna ogółem w 2017 r. była o 4,9% wyższa niż przed rokiem, kiedy jej wzrost wyniósł o 6,2%. W grudniu 2017 r. sprzedaż detaliczna była o 5,2% wyższa niż w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Dobry wzrost gospodarczy w Polsce i więcej zarabiamy

Z danych GUS wynika, że przeciętne miesięczne wynagrodzenia nominalne brutto w sektorze przedsiębiorstw w 2017 r. wzrosły w skali roku o 5,9%, a ich dynamika była wyższa niż w ośmiu poprzednich latach. Przy wzroście cen konsumpcyjnych, siła nabywcza płac zwiększyła się o 3,9%.

Popyt na import?

Niestety od stycznia do listopada 2017 r. w obrotach towarowych handlu zagranicznego obserwowano szybszy wzrost importu niż eksportu (w skali roku).

Zwiększyła się wymiana handlowa ze wszystkimi grupami krajów. Najbardziej z krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Saldo obrotów ogółem było dodatnie, ale mniejsze niż przed rokiem.

W okresie styczeń-październik 2017 r. wymiana w cenach stałych wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. Wskaźnik terms of trade kształtował się niekorzystnie i wyniósł 99,8 – wynika z analiz GUS.

koniunktura gospodarcza w 2017r.

W styczniu br. przedsiębiorstwa w przetwórstwie przemysłowym oceniają koniunkturę pozytywnie.

Jednak dobra koniunktura

W styczniu br. przedsiębiorstwa w przetwórstwie przemysłowym oceniają koniunkturę pozytywnie. Korzystne są zarówno oceny bieżące, jak i prognozy w zakresie produkcji, portfela zamówień oraz sytuacji finansowej. Pozytywnie oceniają koniunkturę w styczniu br. jednostki handlu detalicznego. Bieżąca sprzedaż i sytuacja finansowa jest oceniana bardziej optymistycznie niż w grudniu 2017 r.

Wskaźniki ufności konsumenckiej w styczniu 2018 r. kształtują się lepiej niż w grudniu ub. r. Najbardziej poprawiły się przewidywania konsumentów dotyczące możliwości oszczędzania pieniędzy i sytuacji finansowej gospodarstwa domowego. Korzystniej konsumenci postrzegają obecną i przyszłą sytuację ekonomiczną kraju.

 

Ciekawostki rolnicze w 100 sekund – m.in. najpopularniejszy ciągnik

Wyjaśniamy, pod jakim warunkiem Czechy zniosą nadzwyczajne kontrole polskiej wołowiny. Wspominamy także o aplikacji dla hodowców zwierząt.

Hodowcy trzody na minusie

Hodowcy trzody chlewnej wciąż nie mogą wyjść na prostą. Prawie od półtora roku ceny oscylują wokół granicy opłacalności.

25 marca 2019

Czy będzie nas stać na jedzenie? [Aktualności]

Na pytanie odpowiada szef resortu rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

25 marca 2019