Dotacje na przetwórstwo – rusza nabór wniosków!

Download PDF

30 marca 2018 r. rusza kolejny nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji związanych z przetwórstwem. Dotacje na przetwórstwo mogą uzyskać mikro małe i średnie przedsiębiorstwa.

Z Urszulą Majek-Moch, dyrektorem Departamentu Oceny Projektów Inwestycyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) rozmawia Ewa Ploplis.

30 marca 2018 r. rusza kolejny nabór wniosków w poddziałaniu 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój”. Kto może starać się o dotacje na przetwórstwo w ramach tego naboru?

dofinansowanie przetwórstwa z PROW 2014-2020

Urszula Majek-Moch, dyrektor Departamentu Oceny Projektów Inwestycyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)

fot. Ewa Ploplis

– W ogłoszonym naborze, który nasza Agencja przeprowadzi w terminie od 30 marca do 29 kwietnia br., o dotacje na przetwórstwo będą się mogły ubiegać podmioty, które zajmują się przetwórstwem rolno-spożywczym albo wprowadzają do obrotu artykuły rolne i, co ważne, działają jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa.
Wnioskodawcy mają zatem jeszcze trochę czasu, aby dogłębnie przeanalizować swoje potrzeby inwestycyjne, zweryfikować możliwość ich realizacji w ramach dostępnych środków i, co ważne, profesjonalnie przygotować się do ubiegania się o wsparcie finansowe.

Jak szeroki jest zakres działalności obejmują obecne dotacje na przetwórstwo?

– Pomoc może być przyznana podmiotom realizującym inwestycje w sektorach przetwórstwa: mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż, ziemniaków, jaj i miodu. Liczną grupę beneficjentów stanowią także podmioty prowadzące handel hurtowy owocami i zbożem.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać dotacje na przetwórstwo?

nabor wniosków na dofinansowanie przetwórstwa

Przetwórcy muszą zobowiązać się do zawarcia długoterminowych umów z producentami rolnymi na zakup surowca

fot. pixabay

– Wsparcie może zostać udzielone podmiotom zdolnym do realizacji inwestycji. Warunkiem jest, żeby jej realizacja była bez udziału środków publicznych, jest to tzw. efekt deadweight.
Koniecznie trzeba pamiętać, że pomoc może być udzielona na realizację projektów wyłącznie w tych zakładach, które spełniają obowiązujące standardy higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt.
Warunkiem przyznania pomocy jest również to, że wnioskodawcy muszą zobowiązać się do zawarcia długoterminowych umów z producentami rolnymi na zakup surowca.
Beneficjenci działania są także zobowiązani do ponoszenia wszystkich kosztów kwalifikowalnych z zachowaniem zasad konkurencyjności wydatków. W przypadku zadań, których planowany koszt netto przekracza 20 tys. zł, wymagane jest przeprowadzenie postępowania ofertowego. Warto zaznaczyć, że jego upublicznienie jest możliwe tylko za pośrednictwem Portalu Ogłoszeń ARiMR.

W jakiej formie są przyznawane dotacje na przetwórstwo? Od czego zależy wielkość wsparcia?

Pomoc może być udzielona na realizację projektów wyłącznie w tych zakładach spełniających obowiązujące standardy higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt.

– Pomoc przyznawana jest w formie refundacji kosztów poniesionych na realizację inwestycji. Jej maksymalny poziom wynosi 50%. Wysokość wsparcia finansowego dla zakładów przetwórczych sięga aktualnie 10 mln zł. W przypadku tych przedsiębiorstw, które są związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów w rozumieniu przepisów ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach dotacje na przetwórstwo mogą wynieść nawet do 15 mln zł. Natomiast minimalna wysokość wsparcia wynosi natomiast 100 tys. zł.

Czy wnioskodawcy mogą ubiegać się o zaliczki w ramach dotacji na przetwórstwo?

– Tak. Przedsiębiorcy mają również możliwość korzystania z zaliczek na realizację inwestycji. Warunkiem wypłaty takiej zaliczki jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej lub równoważnej gwarancji, np. ubezpieczeniowej, odpowiadającej kwocie zaliczki.

Na dofinansowanie jakich przedsięwzięć mogą liczyć rolnicy- przetwórcy?

– Dostępny katalog kosztów kwalifikowalnych obejmuje bardzo szerokie spektrum możliwości, bowiem zaliczyć do nich można m.in. koszty zakupu:

 • maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania produktów,
 • aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,
 • urządzeń służących poprawie ochrony środowiska.

Tzw. koszty budowlane, które obejmują możliwość budowy i rozbudowy zarówno budynków wykorzystywanych do prowadzonej działalności, jak i budynków infrastruktury technicznej związanej z ochroną środowiska, mogą być uznane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wdrożenia inwestycji polegającej na zakupie maszyn i urządzeń.

Co decyduje o kolejności przyznawania środków? Co jest premiowane przy staraniu się o dotacje na przetwórstwo?

dotacje na przetwórstwo

Przedsiębiorcy mają również możliwość korzystania z zaliczek na realizację inwestycji w zakresie małego przetwórstwa.

fot. pixabay

– W pierwszym etapie wnioski poddaje się ocenie punktowej. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów. Kryteria wyboru premiują m.in.:

 • przynależność do grupy czy organizacji producentów rolnych ich związków czy zrzeszeń,
 • prowadzenia działalności w formie spółdzielni,
 • innowacyjność operacji bądź powiązanie jej z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom klimatu,
 • na dodatkowe punkty mogą też liczyć przedsiębiorcy, którzy prowadzić będą działalność na terenach objętych bezrobociem.
  Na podstawie liczby otrzymanych punktów jest ustalona lista określająca kolejność przysługiwania pomocy.

Proszę poradzić rolnikom jak powinni postępować, żeby taką dotację na przetwórstwo mogli uzyskać?

Starania o uzyskanie dotacji na przetwórstwo rolnik powinien rozpocząć od zapoznania się z materiałami informacyjnymi nt. udzielanej pomocy przygotowanymi przez ARiMR

– Starania o uzyskanie dotacji na przetwórstwo  w ramach PROW 2014-2020 rolnik powinien rozpocząć od zapoznania się z przygotowanymi przez ARiMR materiałami informacyjnymi nt. udzielanej pomocy. Właśnie z myślą o rolnikach stawiających na rozwój gospodarstw poprzez dywersyfikację prowadzonej działalności, został przygotowany m.in. „Poradnik Beneficjenta”. Zwięzła i prosta zarazem forma Poradnika ma służyć wszystkim zainteresowanym w zorientowaniu się, co do możliwości uzyskania wsparcia finansowego w Poddziałaniu 4.2.

Zarówno wspomniany poradnik, jak i pozostałe dokumenty zamieszczone na stronie internetowej ARiMR powinny również ułatwić podjęcie decyzji o ewentualnym powierzeniu zadania polegającego na wypełnieniu wniosku o przyznanie pomocy oraz przygotowaniu wymaganej dokumentacji wyspecjalizowanemu doradcy, tym bardziej, że koszty z tym związane podlegają częściowej refundacji.
Rolnicy samodzielnie wypełniający wnioski powinni postępować zgodnie z dostępnymi instrukcjami, które szczegółowo opisują sposób sporządzania dokumentacji aplikacyjnej.
Jednocześnie warto rozważyć złożenie wizyty w najbliższym ośrodku doradztwa rolniczego, gdzie można uzyskać wszystkie istotne informacje na temat możliwości uruchomienia działalności z zakresu przetwórstwa w prowadzonym gospodarstwie rolnym. Kontakt z ODR jest tym bardziej zasadny, gdyż można tam również uzyskać pomoc w sporządzeniu wniosku i dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy w ramach PROW.

Czy rolnik zwiększa swoje szanse na dotacje na przetwórstwo, będąc w grupie producenckiej?

Premiowane są m.in.:„młodzi rolnicy”, innowacyjność operacji, uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości, a także przetwarzanie produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów ekologicznych.

fot. pixabay

– Z punktu widzenia kryteriów PROW nie ma to znaczenia. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa. Kryteria te premiują m.in.:

 • „młodych rolników”,
 • innowacyjność operacji,uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości,
 • przetwarzanie produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów ekologicznych.

Co można zrobić, żeby zwiększyć szanse rolników na otrzymanie dotacji na przetwórstwo?

– Dużym ułatwieniem w procesie ubiegania się o dotacje na przetwórstwo w ramach poddziałania 4.2 powinno być objęcie wsparciem rolników zainteresowanych rozpoczęciem działalności przetwórczej w ramach rolniczego handlu detalicznego, w skrócie RHD. Stosowne zmiany znajdą odzwierciedlenie w nowelizowanej wersji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. Powinny one wejść w życie przed zaplanowanym na II połowę br. naborem tematycznym.

Jak duże, tym razem, są środki na dotacje na przetwórstwo? Ile pieniędzy łącznie może trafić do beneficjentów w tym naborze?

Nabór wniosków na dotacje na przetwórstwo będzie odbywać się od 30 marca do 29 kwietnia br.

– Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, określającym limit środków na poszczególne działania PROW, do dyspozycji przedsiębiorców w latach 2018-2020 pozostało niemal 316 mln euro. Jednak ostateczny limit środków na ten nabór wniosków poznamy z chwilą nowelizacji tego rozporządzenia.

Gdzie należy składać wnioski?

– Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w oddziałach regionalnym ARiMR właściwych ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można je również wysyłać rejestrowaną przesyłką pocztową.
Szczegółowe informacje na temat zasad wsparcia i warunkach ubiegania się o pomoc w poddziałaniu 4.2 dostępne są na stronie internetowej ARiMR. Wszystkie pytania i wątpliwości z tym związane można kierować również bezpośrednio do Departamentu Oceny Projektów Inwestycyjnych.

Dziękuję za rozmowę.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o