Chcesz powiększyć gospodarstwo? Sprawdź kredyt linii Z!

Co zrobić, gdy brakuje pieniędzy na zakup użytków rolnych w celu utworzenia lub powiększenia gospodarstwa rolnego?

Kredyt preferencyjny linii Z to wprowadzone w 2015 r. rozwiązanie finansowe dla wszystkich, którzy planują zakup użytków rolnych.

Podstawowa zasada

Wysokość pomocy na zakup użytków rolnych, udzielonej jednemu rolnikowi, tj. kwota dopłat Agencji do oprocentowania, nie może przekroczyć równowartości 15 tys. euro w okresie 3 lat, tj. w bieżącym roku podatkowym i w ciągu poprzedzających go 2 lat podatkowych, z uwzględnieniem kwot pomocy de minimis w rolnictwie ze wszystkich tytułów.

Oznacza to, że jeżeli rolnik w jednym roku uzyskał np. dopłaty do materiału siewnego z Agencji Rynku Rolnego, ulgi w opłacie składek na ubezpieczenia społeczne w KRUS, ulgi w spłacie czynszu dzierżawnego z Agencji Nieruchomości Rolnych, to zsumowane kwoty dopłat nie mogą być wyższe niż 15 tys. euro.

Zainteresowanie kredytem

Ograniczenie wysokości pomocy do kwoty de minimis oraz wprowadzenie zmian przepisów krajowych w II kwartale 2014 r. spowodowały ogromny spadek liczby udzielonych kredytów na zakup ziemi. W 2014 r. w stosunku do roku 2013 różnica ta wyniosła aż o 64,24% (tab. 1). Linia Z zastąpiła funkcjonującą w latach 2007–2014 linię nKZ (na zakup użytków rolnych).

Tabela 1: Kredyty z linii nKZ w latach 2007–2014
 Rok Liczba udzielonych kredytów z linii nKZ Kwota udzielonych kredytów (tys. zł)
2007* 2 065    207 307,48
2008 4 719    524 108,21
2009 5 564    706 207,49
2010 5 792    802 512,19
2011 6 562 1 029 953,05
2012 5 368    861 651,32
2013 6 305    941 054,80
2014 1 432    250 226,78
Razem 37 807 5 323 021,32
*dane za okres 01.05.– 31.12.2007 r.
Źródło: Dane ARiMR

Tak mówi o kredycie rolnik Tomasz Śmietało ze wsi Pietkowo: – Wziąłem kredyt na ziemię – 18 ha. Samodzielnie z żoną przygotowaliśmy biznesplan i projekt inwestycyjny. Jak zawsze było sporo formalności, ale można było się z nimi uporać. Trzeba było pozbierać zaświadczenie np. o niezaleganiu z podatkiem i składkami, a także pozwolenie na budowę.

Walory kredytu

ARiMR stosuje dopłaty do oprocentowania kredytu z linii Z, dzięki czemu koszty jego obsługi ponoszone przez kredytobiorcę są niższe w porównaniu z kosztami obsługi kredytów komercyjnych. Kredytobiorca płaci tylko część oprocentowania kredytu, która wynika z różnicy pomiędzy całkowitym oprocentowaniem kredytu a oprocentowaniem płaconym przez Agencję. Obecnie oprocentowanie kredytu z linii Z płacone przez kredytobiorcę wynosi 3% w skali roku.

kredyt_gospodarstwa_Fotolia_47364807_Subscription_XXL

Z danych ARiMR wynika, że w okresie 01.01.2015 r.– 31.03.2016 r. w zdecydowanej większości kredyty były przez rolników przeznaczane na powiększanie istniejących gospodarstw rolnych.

Ponadto należy zaznaczyć, że inwestycje realizowane z udziałem środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020, umożliwiają finansowanie kosztu zakupu gruntów w zakresie nieprzekraczającym 10% łącznych kosztów kwalifikowanych danej operacji. Zatem kredyt preferencyjny stanowi alternatywne źródło finansowania i umożliwia przeznaczenie całej kwoty kredytu na zakup użytków rolnych. Dodatkowo niektóre z banków oferują korzystne warunki w zakresie opłat i prowizji pobieranych od kredytobiorców – nawet 0%. Warto zapoznać się z tabelą banków współpracujących z ARiMR w zakresie udzielania kredytów preferencyjnych zawierającą stawki opłat, prowizji oraz marże.

Kredytem preferencyjnym linii Z można w pokryć 80% ogólnej wartości inwestycji – zakupu gruntów.

– Kredyt z linii Z charakteryzuje się również atrakcyjnymi warunkami kredytowania, przede wszystkim wysokim udziałem środków kredytu (80%) w ogólnej wartości inwestycji
i wysoką kwotą kredytu (maksymalnie 5 mln zł), a także dogodnym okresem kredytowania, który może wynosić nawet 15 lat, w tym okres karencji 2 lata – podaje ARiMR.

Kredytem preferencyjnym linii Z można w pokryć 80% ogólnej wartości inwestycji – zakupu gruntów i 10% łącznych kosztów kwalifikowanych danej operacji z PROW 2014–2020.

Inwestycje finansowane w praktyce

Z danych ARiMR wynika, że w okresie 01.01.2015 r.– 31.03.2016 r. w zdecydowanej większości kredyty były przez rolników przeznaczane na powiększanie istniejących gospodarstw rolnych. Udzielono 2 741 tego typu kredytów na łączną kwotę 527 227,4 tys. zł. Na utworzenie nowych gospodarstw rolnych – 48 kredytów na kwotę 19 128,2 tys. zł.

Przeczytaj również:

  1. Kredyt klęskowy dla dużych przedsiębiorstw. Kiedy można się o niego starać?
  2. Kredyty klęskowe dla rolników: czy są wśród nich popularne?
  3. Kredyt preferencyjny: linia RR. Co umożliwia sfinansować?

Dotacje dla rolników za sprawą samorządu: jak je otrzymać?

Dlaczego warto interesować się budżetem gminnym? Jak można otrzymać dotacje z PROW-u na przydomową oczyszczalnię ścieków?

28 marca 2017

Pomoc dla producentów mleka: czy warto liczyć na wsparcie UE?

Jak zmieniają się ceny mleka? I czy opłaci się dalej produkować mleko, czy może należy pomyśleć o zmianie profilu produkcji?

20 marca 2017

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa rozpocznie działalność od września

Wiadomo, kiedy ruszy KOWR! Minister Jurgiel powołał także pełnomocnika ds. utworzenia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa!

27 marca 2017