Co zrobić, gdy żywioł zniszczy plony? – pełna procedura

To zawsze ogromna strata. Ale, najważniejsze, aby wszystko udokumentować, choćby i telefonem komórkowym, a potem… a potem procedura jest najważniejsza!

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało dla rolników spis procedur, które mają ułatwić rolnikom uzyskanie odszkodowań za zniszczone przez żywioł uprawy. Pod słowem żywioł rozumie się wszystkie klęski: suszę, ale także ulewy, porywiste wiatry, gradobicia, intensywne burze, a także wymarznięcia.

Jak postępować?

W przypadku wystąpienia szkód spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę, aby ubiegać się o m.in. o preferencyjne kredyty na wznowienie produkcji rolnej, koniecznie muszą zostać oszacowane szkody przez komisje powołane przez właściwego wojewodę –przypomina Małgorzata Książek z Biura Prasowego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

procedura

Co należy zrobić w przypadku klęski żywiołowej?

Co więc należy zrobić? Jak wygląda niezbędna procedura?

 • Udać się do właściwego miejscowo urzędu gminy w celu zgłoszenia wystąpienia szkody.
 • Komisja powołana przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód w ciągu 2 mies. od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia tych szkód dokonuje ustalenia wysokości szkody poprzez lustrację na miejscu
  • od wschodów do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji, albo
  • nie później niż w terminie do 3 miesięcy od wystąpienia gradu, deszczu nawalnego, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny – w przypadku szkód w środku trwałym, albo
  • nie później niż w terminie do 12 miesięcy od ustąpienia wody umożliwiającego komisji rozpoczęcie szacowania szkód – w przypadku szacowania szkód w budynkach lub drzewach owocowych spowodowanych przez powódź, albo
  • nie później niż do dnia 31 października danego roku, jeżeli ujemne skutki przezimowania wystąpiły do dnia 30 kwietnia tego roku albo do dnia 31 października roku następującego po roku, w którym w grudniu wystąpiły ujemne skutki przezimowania – w przypadku szacowania szkód w drzewach owocowych spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania.

– Komisja jest zobowiązana sporządzić protokół z oszacowania wszystkich szkód, które wystąpiły w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, czyli w uprawach, zwierzętach i środkach trwałych, w 2 egzemplarzach, 1 dla wojewody 2 dla producenta rolnego – informuje ministerstwo rolnictwa.– Komisja może sporządzić dla własnych potrzeb kserokopię protokołu.

procedura

Kredyty mogą zostać udzielone w terminie do 12 miesięcy od daty oszacowania szkód przez komisję powołaną przez wojewodę.

Jeśli żywioł spowodował szkody większe niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej komisja jest zobowiązana złożyć wojewodzie protokół oszacowania szkód, celem potwierdzenia ich wystąpienia poprzez sporządzenie stosownej adnotacji na tym protokole – musi to nastąpić w terminie 30 dni od oszacowania szkód, a w przypadku gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji rolnej położonych na obszarze co najmniej 2 województw w terminie 45 dni od dnia oszacowania szkód.

– Na podstawie protokołu poszkodowany producent rolny może ubiegać się w banku współpracującym z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o kredyt preferencyjny zarówno obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej jak i na odtworzenie środków trwałych – wyjaśnia ministerstwo. Wynika to z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. ws. szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187 z późn.zm.).

Kredyt obrotowy może zostać przeznaczony na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej (kwalifikowanego materiału siewnego, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, paliwa na cele rolnicze, inwentarza żywego). W przypadku kredytów obrotowych kredytobiorca jest obowiązany udokumentować 50% poniesionych wydatków.

procedura

Pomoc w spłacie zobowiązań wobec Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, gminy oraz Agencji Nieruchomości Rolnych jest udzielana w formie de minimis.

Kredyt na odtworzenie środków trwałych może zostać przeznaczony m.in. na przywrócenie funkcji użytkowych zniszczonych lub uszkodzonych budynków inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarni, tuneli foliowych i innych budynków i budowli służących do produkcji rolniczej, poprzez ich odbudowę lub wykonanie niezbędnych remontów kapitalnych oraz remont lub zakup w miejsce zniszczonych: ciągników, maszyn, urządzeń rolniczych.

Powyższe kredyty mogą zostać udzielone na nakłady poniesione po dniu wystąpienia szkody.

Ponadto kredyty mogą zostać udzielone w terminie do 12 miesięcy od daty oszacowania szkód przez komisję powołaną przez wojewodę.

procedura

Jeżeli chcemy zgłosić skutki klęski żywiołowej, należy udać się do właściwego miejscowo urzędu gminy w celu zgłoszenia wystąpienia szkody.

Dopłaty do oprocentowania kredytu na wznowienie produkcji rolnej są stosowane:

 • w ramach pomocy de minimis (tj. do wysokości równowartości 15 tys. euro w ostatnich 3 latach i kumulują się z inną pomocą de minimis udzieloną w tym okresie), jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą do 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich 3 lat;
 • poza formułą de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat i kumulują się z inną pomocą publiczną udzieloną w związku z tymi szkodami.

Ponadto producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogą ubiegać się w ramach obowiązujących przepisów o:

 1. udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na indywidualny wniosek rolnika, który poniósł szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, w tym suszę na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2016 r. poz. 277) pomocy w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek;
 2. zastosowanie przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych na podstawie art. 23a ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1014, z późn. zm.) odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej powstały szkody;
 3. udzielenie, na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym, na indywidualny wniosek producenta rolnego.

Pomoc w spłacie zobowiązań wobec Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, gminy oraz Agencji Nieruchomości Rolnych jest udzielana w formie de minimis.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *