Naprawa szkód po klęskach żywiołowych – kolejny nabór wniosków o pomoc!

Download PDF

Od 5 do 18 października 2017 r. rolnicy, którzy ponieśli straty w gospodarstwach spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą starać się o pomoc finansową na odbudowę gospodarstwa. Naprawa szkód to priorytet dla zniszczonych gospodarstwach. Wnioski o przyznanie pomocy, z środków PROW 2014-2020, należy składać w ARiMR. To nie ostatni nabór, agencja zapowiada, że będą kolejne.

Do kogo kierowana jest pomoc

Naprawa szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych to w poszkodowanych gospodarstwach priorytetowa sprawa.  O przyznanie finansowego wsparcia, w ramach PROW 2014-2020, mogą  starać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna.

Od czego zależy przyznanie pomocy

Jolanta Duchnik

Jolanta Duchnik, wicedyrektor Departamentu Działań Inwestycyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Przyznanie pomocy jest uzależnione od powstania w gospodarstwie szkód spowodowanych przynajmniej przez jedną z wymienionych wcześniej klęsk. Warunkiem uzyskania wsparcia jest także poniesienie strat w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy, lub w roku poprzedzającym rok, w którym składany jest wniosek – mówi Jolanta Duchnik, wicedyrektor Departamentu Działań Inwestycyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Agencja jest obecnie największą instytucja płatniczą tego typu w kraju.

O pomoc  mogą ubiegać się rolnicy, którzy w danym roku kalendarzowym ponieśli straty w produkcji rolnej, na poziomie co najmniej 30% średniej rocznej tej produkcji  oraz jeżeli straty, które wystąpiły w gospodarstwie dotyczą tego jego składnika, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem – kontynuuje wicedyrektor ARiMR. Zaznacza, że straty te będą potwierdzane przez ARiMR na podstawie protokołu z oszacowania zakresu i wysokości strat w gospodarstwie sporządzanego przez powołane w tym celu komisje, które są  powołane przez wojewodów.

W tym roku przewidywane są kolejne nabory wniosków o takie wsparcie. J. Duchnik, ARiMR

Wicedyrektor ARiMR przypomina, że rolnicy muszą spełnić kryteria dostępu do pomocy określone w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Na co mogą być przyznane pieniądze

naprawa szkód

Pomoc może być przyznana na odbudowę zniszczonych budynków i nie tylko

Pomoc będzie mogła być przyznana na inwestycje odtworzeniowe polegające na odbudowie zniszczonych budynków – wyjaśnia wicedyrektor J. Duchnik z ARiMR. Zaznacza jednak, że z wyłączeniem budynków, do których rolnik jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia obowiązkowego. – Pomoc może być także wykorzystana na zakup nowego sprzętu do produkcji rolnej w miejsce znoszonego i na zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich w  przypadku utraty zwierząt. Może być także przeznaczona na odtwarzanie plantacji: chmielu, sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, jeśli uległy one zniszczeniu – informuje wicedyrektor.

Jak duże wsparcie można otrzymać na naprawę szkód

Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik w całym okresie realizacji PROW 2014–2020 na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” może wynieść do 300 tys. zł na beneficjenta i gospodarstwo rolne. Refundacji podlega do 80% kosztów kwalifikujących się do wsparcia.

Naprawa szkód – punktowa ocena wniosków

Wnioski o przyznanie pomoc w ramach tego wsparcia zostaną poddane ocenie punktowej. Pod uwagę będzie brana m. in.:

zniszczenia w gospodarstwie

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którzy w danym roku kalendarzowym ponieśli straty w produkcji rolnej, na poziomie co najmniej 30% średniej rocznej tej produkcji

  •  wysokość szkód w odniesieniu do zniszczonych lub uszkodzonych składników gospodarstwa wykorzystywanych do produkcji rolnej,
  •  procentowa wysokość szkód w produkcji rolnej
  •  czy plantacja chmielu, sad lub plantacja krzewów owocowych gatunków owocujących objęta była (efektywnie) dłużej niż 5 lat dobrowolnym ubezpieczeniem.

Na podstawie przyznanej liczby punktów sporządzone zostaną dwie listy określające kolejność przysługiwania pomocy. Jedna dla rolników z woj. Mazowieckiego. Druga – dla rolników z pozostałych województw.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski o taką pomoc na naprawę szkód można składać w oddziałach regionalnych ARiMR, lub do biura powiatowego ARiMR. Może je także wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej do właściwego oddziału regionalnego.

Nie pierwsza i nie ostatnia pomoc na naprawę szkód

Poprzedni nabór wniosków odbył się w terminie 4 – 18 września 2017 r.

– Naprawa szkód to nie tylko sprawa priorytetowa dla rolników, ale także ważna w skali kraju.  W tym roku są przewidywane kolejne nabory wniosków o takie wsparcie. Planuje się, że będą one ogłaszane cyklicznie tak, aby umożliwić ubieganie się o pomoc finansową jak największej liczbie rolników poszkodowanych w tegorocznych kataklizmach. Zatem rolnicy, którzy nie zdążą złożyć wniosku w tym naborze, będą mogli ubiegać się o pomoc w kolejnym – zapowiada wicedyrektor J. Duchnik z ARiMR.

 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o