Żywiec wołowy – kalkulacja kosztów produkcji

Download PDF

Na opłacalność chowu bydła mięsnego wpływa wiele czynników a jednym z ważniejszych jest rasa bydła i jej cechy charakterystyczne. Żywiec wołowy najbardziej popularny jest w województwie mazowieckim, wielkopolskim i podlaskim.

żywiec wołowy

Pokaz zwierząt hodowlanych

fot. ZPODR

Żywiec wołowy w liczbach

Według stanu na grudzień 2018 roku pogłowie bydła wynosiło ponad 6 mln sztuk. Co ciekawe, w porównaniu do roku ubiegłego odnotowano wyraźny wzrost pogłowia o 2,4%, tj. prawie 148 tysięcy sztuk. Gospodarstwa hodujące bydło nie są równomiernie rozłożone w całym kraju. Najmniej jest ich w województwie dolnośląskim, lubuskim, zachodniopomorskim i podkarpackim. Natomiast liderami w ilości hodowanego bydła są woj. mazowieckie – 19% oraz wielkopolskie i podlaskie osiągające ponad 16% ogólnego stanu pogłowia.

żywiec wołowy

Wystawa zwierząt -Targi rolnicze – Glisno

fot. LODR

Jaką wybrać rasę do hodowli?

Ilu hodowców – tyle opinii. Jedni rolnicy uważają, że do hodowli najlepiej nadają się krzyżówki, a zwłaszcza krzyżówki bydła mlecznego z mięsnym. Inni twierdzą, że najlepsze wyniki daje hodowla czystych ras mięsnych. Wybór do hodowli czystych ras bydła mięsnego problemu oczywiście nie rozwiązuje. Trzeba przecież wybrać konkretną rasę. Przy wyborze hodowcy mają też swoje preferencje a może poddają się trendom, podobnie jak przy innych decyzjach? Warto tu wspomnieć, że w kraju najbardziej popularnymi rasami bydła mięsnego są  Limousine, Simental oraz Charoilaise. I którą tu wybrać? Rozpoczynając hodowlę najlepiej zwrócić się po radę do doradców, którzy w profesionalny sposób przedstawią cech poszczególnych ras i pokażą ich zalety i wady.

Wielkopolski ODR

Specjaliści z wielkopolski – województwa będącego w czołówce pod względem ilości bydła, już w lutym br. przygotowali kalkulacje dotyczące produkcji żywca wołowego. Wynika z tego, że żywiec wołowy zajmuje poczesne miejsce w kręgu zainteresowań wielkoploskich rolników. W poniższych tabelach sporządzonych przez doradców z Wielkopolskiego ODR widoczne są  koszty związane z produkcją żywca wołowego rasy cb  –  w cyklu otwartym w założonym okresie tuczu 22 miesięcy. Koszt pasz ogółem w okresie tuczu wyliczono na kwotę 1888,22 zł/szt. Do tuczu stosowano następujące pasze: kiszonkę z kukrydzy (35% sm), siano łąkowe, mieszankę treściwą, śrutę poekstrakcyjną rzepakową, słomę.

L.p.Pozostałe koszty bezpośrednie w okresie tuczu zł/szt./cykl
1Zakup zwierząt do tuczu826,39
2Zmienne koszty maszynowe338,53
3Ubezpieczenie zwierząt56,43
4Leki weterynaryjne, leczenie i profilaktyka15,00
5Inne koszty15,00
Razem pozostałe koszty bezpośrednie1251,35

Koszty bezpośrednie ogółem wyniosły zatem 3139,57 zł/szt.

L.p.Przychódj.m.
1Opasykg700
zł/kg6,91
zł/szt.4837,00
Wartość produkcji ogółem4837,00

Z obliczeń wynika, że nadwyżka bezpośrednia osiągnęła poziom 1697,43 zł.

Mazowiecki ODR

Koszty i opłacalność opasu bydła mięsnego

 Wariant IWariant II
WyszczególnienieJedn.Szt.IlośćCena j.WartośćSzt.IlośćCena j.Wartość
RAZEM WARTOŚĆ PRODUKCJI3637,504947,00
Produkcja główna – żywiec wołowykg0,97500,007,503637,500,97600,008,504947,00
RAZEM KOSZTY BEZPOŚREDNIE3502,653847,90
1. RAZEM KOSZT ODNOWENIE STADA552,50552,50
Cielę w wieku 2 tygodnikg1,0065,008,50552,501,0065,008,50552,50
2. RAZEM KOSZTY PASZ2865,153210,40
Nutrabykdt1,75500,00875,002,50500,001250,00
Śruta zbożowa – własnadt5,0070,00350,00 7,50 70,00525,00
Zielonka – własnadt70,008,58600,60 45,008,58 386,10
Siano – własnedt15,0067,971019,5510,00 67,97679,70
Kiszonka z kukurydzy – własnadt0,0023,00 15,20 349,60
Lizawkaszt.2,0010,0020,002,0010,0020,00
3. RAZEM KOSZTY SPECJALISTYCZNE0,000,00
A. Specjalistyczne wydatki0,000,00
B. Usługi specjalistyczne prod. zw.0,000,00
C. Najem dorywczy do prac specjal.0,000,00
4. RAZEM INNE KOSZTY85,0085,00
Opieka weterynaryjna, leki zł 1,0085,00 85,001,0085,0085,00
Koszt bezpośredni jednostki prod. 7,01 6,41
Nadwyżka bezpośrednia bez doplat 134,85 1099,10
RAZEM KOSZTY POŚREDNIE   zł 257,78   zł 275,05
K. ogólnogospodarcze 5% k. bezp. 175,13 192,40
Ciagnik własny cnh 1,00 82,65 82,65 1,0082,65 82,65
RAZEM KOSZTY OGÓŁEM 3760,43 4122,95
Koszt ogółem jednostki produkcji zł 7,52 6,87
Dochód z działalności bez dopłat zł -122,93 824,06
Dopłaty do produkcji 293,04 293,04
Dochód z działalności 170,11 1117,10
Wskaźnik opłacalności % 96,73% 119,99%

Uwagi

Upadki 3% (100% – 3% = 97%), Stawki płatności do bydła na poziomie 2018 roku – 293,04 zł/szt.
Materiał został opracowany w grudniu 2018 r.

Żywiec wołowy – kalkulacja kosztów wg specjalistów PODR

Nieco inny sposób obliczenia kosztów prezentują doradcy z podlasia, co obrazuje poniższa tabela.

Kalkulacja kosztów – opas bydlęcy intensywny ( opublikowana – październik 2018)

Wyszczególnieniej.m.ilość szt.ceny złwartość złilość szt.cena  złwartość  zł
wartość żywcakg5008,404200,005357,504012,50
kosztyopas czystorasowymieszaniec
Wartość cielęciakg12010,001200,0012010,001200,00
Pasze
Kiszonka z kukurydzydt60,009,56573,6060,009,56573,60
Pasza treściwadt8,0055,00440,005,0055,00275,00
Koncentrat opasdt2,50210,00525,002,00210,00420,00
Sianodt13,0026,31342,0313,0026,31342.03
Razem pasze1880,631610,63
Pozostałe koszty pozapaszowe564,19564,19
Koszty bezpośrednie3644,823374,82
Koszt produkcji 1 kg żywca7,296,31

Zachodniopomorski ODR

Zestawienie wyników kalkulacji produkcji młodego bydła rzeźnego według relacji cenowych w III kwartale 2018 r.

WyszczególnienieMłode bydło rzeźne
Wielkość produkcji440 kg
I. Koszty bezpośrednie2012,65
1. Wartośc materiału do chowu282,45
2. Koszty paszowe1491,20
3. Koszty pozapaszowe239,00
II. Pozostałe koszty bezpośrednie301,90
specjalistyczne wydatki,usługi, środki czystości, dezynfekcja, itp. 25-5% kosztów bezpośrednich301,90
III. Koszty pośrednie503,16
koszty ogólnogospodarcze 30-10% kosztów bezpośrednich503,16
IV. Ogółem koszty2817,71
Wartość produkcji                      zł3093,20
Cena skupu                                  zł/jedn.7,03
Nadwyżka bezpośrednia           zł1080,55
Dochód rolniczy                          zł275,49
Wskaźnik opłacalności              %109,78

Żywiec wołowy wg obliczeń doradców nie przynosi strat rolnikom. Mimo to, chów bydła rzeźnego w tym województwie nie cieszy się zainteresowaniem rolników.

Dolnośląski ODR

Mimo, że żywiec wołowy nie jest wiodącą produkcją rolniczą na Dolnym Śląsku doradcy z tego regionu bardzo precyzyjnie i wielowariantowo pokazują efektywność żywienia młodego bydła opasowego. Sprzedaż opasów następuje po osiągnięciu przez nich wagi 550 kg netto.

Wyszczególnieniej.m.cenaWariant I – kiszonka z kukur. +ziel. + śrutaWariant II – kiszonka z kukur. + sianoWariant III – siano +śruta zbożowa własnaWariant IV – kiszonka z kukur. + ziel. + pasza treściwa
ilośćwartośćilośćwartośćilośćwartośćilośćwartość
PASZE
mleko w proszku dt 520,00 0,25 130,00 0,25 130,00 0,25 130,00 0,25 130,00
mieszanka pełnoporcjowa dt 156,70 2,20 344,74 2,20 344,74 2,20 344,74 2,20 344,74
śruta zbożowa dt 51,70 3,60 186,11 3,60 186,11 5,00 258,48 0,000,00
siano łąkowe dt 28,21 6,00 169,26 10,00 282,10 20,00 564,20 2,00 56,42
zielona masa dt 4,84 50,00 242,00 0,00 0,00 75,00 363,00 50,00 242,00
dodatki mineralne dt 317,50 0,25 79,38 0,25 79,38 0,25 79,38  0,25 79,38
koncentrat KBM 30% dt 200,00 0,90 180,00 0,90 180,00 1,50 300,00 0,000,00
kisz. z kukurydzy dt 13,35 50,00 667,50 75,00 1001,25 0,000,00 63,00 841,05
słoma paszowa dt 18,57 4,00 74,28 4,00 74,28 4,00 74,28 4,00 74,28
sól lizawka dt 105,00 0,20 21,00 0,20 21,00 0,20 21,00 0,20 21,00
mieszanka treściwa dla opasówdt174,000,000,000,000,000,000,005,00870,00
RAZEM KOSZT PASZ na 1 kg przyrostu (510kg) zł

 2073,26

4,07

 2277,85

4,47

 2135,08

4,19

 2658,87

5,21

koszt WET zł  40,00  40,00  40,00  40,00
cielę z zakupu 1 szt. kg 12,0045 540,00 45540,00 45 540,00 45 540,00
Razem koszty bezpośrednie zł  2653,26  2857,85  2715,08  3238,87
Koszty pozostałe bez amortyzacji i kosztów
czynników zewnętrznych
   1061,30  1143,14  1086,03  1295,55
KOSZTY CAŁKOWITE zł  3714,56  4000,99  3801,112  4534,42
KOSZT PROD. 1KG ŻYWCA ( 550 kg) zł  6,75 7,27 6,91 8,24
Przychód ze sprzedaży zł 7,44 550 4092,00 550 4092,00 550 4092,00 550 4092,00
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA  1438,74  1234,15  1376,92  853,13
 Dochód rolniczy zł  377,40  91,01  290,89  -442,42
 Wskażnik opłacalności %  110  102  108  90

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.4 / 5. Liczba głosów 7

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o