Żywiec wołowy – kalkulacja kosztów produkcji

Na opłacalność chowu bydła mięsnego wpływa wiele czynników a jednym z ważniejszych jest rasa bydła i jej cechy charakterystyczne. Żywiec wołowy najbardziej popularny jest w województwie mazowieckim, wielkopolskim i podlaskim.

żywiec wołowy

Pokaz zwierząt hodowlanych

fot. ZPODR

Żywiec wołowy w liczbach

Według stanu na grudzień 2018 roku pogłowie bydła wynosiło ponad 6 mln sztuk. Co ciekawe, w porównaniu do roku ubiegłego odnotowano wyraźny wzrost pogłowia o 2,4%, tj. prawie 148 tysięcy sztuk. Gospodarstwa hodujące bydło nie są równomiernie rozłożone w całym kraju. Najmniej jest ich w województwie dolnośląskim, lubuskim, zachodniopomorskim i podkarpackim. Natomiast liderami w ilości hodowanego bydła są woj. mazowieckie – 19% oraz wielkopolskie i podlaskie osiągające ponad 16% ogólnego stanu pogłowia.

żywiec wołowy

Wystawa zwierząt -Targi rolnicze – Glisno

fot. LODR

Jaką wybrać rasę do hodowli?

Ilu hodowców – tyle opinii. Jedni rolnicy uważają, że do hodowli najlepiej nadają się krzyżówki, a zwłaszcza krzyżówki bydła mlecznego z mięsnym. Inni twierdzą, że najlepsze wyniki daje hodowla czystych ras mięsnych. Wybór do hodowli czystych ras bydła mięsnego problemu oczywiście nie rozwiązuje. Trzeba przecież wybrać konkretną rasę. Przy wyborze hodowcy mają też swoje preferencje a może poddają się trendom, podobnie jak przy innych decyzjach? Warto tu wspomnieć, że w kraju najbardziej popularnymi rasami bydła mięsnego są  Limousine, Simental oraz Charoilaise. I którą tu wybrać? Rozpoczynając hodowlę najlepiej zwrócić się po radę do doradców, którzy w profesionalny sposób przedstawią cech poszczególnych ras i pokażą ich zalety i wady.

Wielkopolski ODR

Specjaliści z wielkopolski – województwa będącego w czołówce pod względem ilości bydła, już w lutym br. przygotowali kalkulacje dotyczące produkcji żywca wołowego. Wynika z tego, że żywiec wołowy zajmuje poczesne miejsce w kręgu zainteresowań wielkoploskich rolników. W poniższych tabelach sporządzonych przez doradców z Wielkopolskiego ODR widoczne są  koszty związane z produkcją żywca wołowego rasy cb  –  w cyklu otwartym w założonym okresie tuczu 22 miesięcy. Koszt pasz ogółem w okresie tuczu wyliczono na kwotę 1888,22 zł/szt. Do tuczu stosowano następujące pasze: kiszonkę z kukrydzy (35% sm), siano łąkowe, mieszankę treściwą, śrutę poekstrakcyjną rzepakową, słomę.

L.p. Pozostałe koszty bezpośrednie w okresie tuczu zł/szt./cykl
1 Zakup zwierząt do tuczu 826,39
2 Zmienne koszty maszynowe 338,53
3 Ubezpieczenie zwierząt 56,43
4 Leki weterynaryjne, leczenie i profilaktyka 15,00
5 Inne koszty 15,00
Razem pozostałe koszty bezpośrednie 1251,35

Koszty bezpośrednie ogółem wyniosły zatem 3139,57 zł/szt.

L.p. Przychód j.m.
1 Opasy kg 700
zł/kg 6,91
zł/szt. 4837,00
Wartość produkcji ogółem 4837,00

Z obliczeń wynika, że nadwyżka bezpośrednia osiągnęła poziom 1697,43 zł.

Mazowiecki ODR

Koszty i opłacalność opasu bydła mięsnego

 Wariant I Wariant II
Wyszczególnienie Jedn. Szt. Ilość Cena j. Wartość Szt. Ilość Cena j. Wartość
RAZEM WARTOŚĆ PRODUKCJI 3637,50 4947,00
Produkcja główna – żywiec wołowy kg 0,97 500,00 7,50 3637,50 0,97 600,00 8,50 4947,00
RAZEM KOSZTY BEZPOŚREDNIE 3502,65 3847,90
1. RAZEM KOSZT ODNOWENIE STADA 552,50 552,50
Cielę w wieku 2 tygodni kg 1,00 65,00 8,50 552,50 1,00 65,00 8,50 552,50
2. RAZEM KOSZTY PASZ 2865,15 3210,40
Nutrabyk dt 1,75 500,00 875,00 2,50 500,00 1250,00
Śruta zbożowa – własna dt 5,00 70,00 350,00  7,50  70,00 525,00
Zielonka – własna dt 70,00 8,58 600,60  45,00 8,58  386,10
Siano – własne dt 15,00 67,97 1019,55 10,00  67,97 679,70
Kiszonka z kukurydzy – własna dt 0,00 23,00  15,20  349,60
Lizawka szt. 2,00 10,00 20,00 2,00 10,00 20,00
3. RAZEM KOSZTY SPECJALISTYCZNE 0,00 0,00
A. Specjalistyczne wydatki 0,00 0,00
B. Usługi specjalistyczne prod. zw. 0,00 0,00
C. Najem dorywczy do prac specjal. 0,00 0,00
4. RAZEM INNE KOSZTY 85,00 85,00
Opieka weterynaryjna, leki  zł  1,00 85,00  85,00 1,00 85,00 85,00
Koszt bezpośredni jednostki prod.  7,01  6,41
Nadwyżka bezpośrednia bez doplat  134,85  1099,10
RAZEM KOSZTY POŚREDNIE    zł  257,78    zł  275,05
K. ogólnogospodarcze 5% k. bezp.  175,13  192,40
Ciagnik własny  cnh  1,00  82,65  82,65  1,00 82,65  82,65
RAZEM KOSZTY OGÓŁEM  3760,43  4122,95
Koszt ogółem jednostki produkcji  zł  7,52  6,87
Dochód z działalności bez dopłat  zł  -122,93  824,06
Dopłaty do produkcji  293,04  293,04
Dochód z działalności  170,11  1117,10
Wskaźnik opłacalności  %  96,73%  119,99%

Uwagi

Upadki 3% (100% – 3% = 97%), Stawki płatności do bydła na poziomie 2018 roku – 293,04 zł/szt.
Materiał został opracowany w grudniu 2018 r.

Żywiec wołowy – kalkulacja kosztów wg specjalistów PODR

Nieco inny sposób obliczenia kosztów prezentują doradcy z podlasia, co obrazuje poniższa tabela.

Kalkulacja kosztów – opas bydlęcy intensywny ( opublikowana – październik 2018)

Wyszczególnienie j.m. ilość szt. ceny zł wartość zł ilość szt. cena  zł wartość  zł
wartość żywca kg 500 8,40 4200,00 535 7,50 4012,50
koszty opas czystorasowy mieszaniec
Wartość cielęcia kg 120 10,00 1200,00 120 10,00 1200,00
Pasze
Kiszonka z kukurydzy dt 60,00 9,56 573,60 60,00 9,56 573,60
Pasza treściwa dt 8,00 55,00 440,00 5,00 55,00 275,00
Koncentrat opas dt 2,50 210,00 525,00 2,00 210,00 420,00
Siano dt 13,00 26,31 342,03 13,00 26,31 342.03
Razem pasze 1880,63 1610,63
Pozostałe koszty pozapaszowe 564,19 564,19
Koszty bezpośrednie 3644,82 3374,82
Koszt produkcji 1 kg żywca 7,29 6,31

Zachodniopomorski ODR

Zestawienie wyników kalkulacji produkcji młodego bydła rzeźnego według relacji cenowych w III kwartale 2018 r.

Wyszczególnienie Młode bydło rzeźne
Wielkość produkcji 440 kg
I. Koszty bezpośrednie 2012,65
1. Wartośc materiału do chowu 282,45
2. Koszty paszowe 1491,20
3. Koszty pozapaszowe 239,00
II. Pozostałe koszty bezpośrednie 301,90
specjalistyczne wydatki,usługi, środki czystości, dezynfekcja, itp. 25-5% kosztów bezpośrednich 301,90
III. Koszty pośrednie 503,16
koszty ogólnogospodarcze 30-10% kosztów bezpośrednich 503,16
IV. Ogółem koszty 2817,71
Wartość produkcji                      zł 3093,20
Cena skupu                                  zł/jedn. 7,03
Nadwyżka bezpośrednia           zł 1080,55
Dochód rolniczy                          zł 275,49
Wskaźnik opłacalności              % 109,78

Żywiec wołowy wg obliczeń doradców nie przynosi strat rolnikom. Mimo to, chów bydła rzeźnego w tym województwie nie cieszy się zainteresowaniem rolników.

Dolnośląski ODR

Mimo, że żywiec wołowy nie jest wiodącą produkcją rolniczą na Dolnym Śląsku doradcy z tego regionu bardzo precyzyjnie i wielowariantowo pokazują efektywność żywienia młodego bydła opasowego. Sprzedaż opasów następuje po osiągnięciu przez nich wagi 550 kg netto.

Wyszczególnienie j.m. cena Wariant I – kiszonka z kukur. +ziel. + śruta Wariant II – kiszonka z kukur. + siano Wariant III – siano +śruta zbożowa własna Wariant IV – kiszonka z kukur. + ziel. + pasza treściwa
ilość wartość ilość wartość ilość wartość ilość wartość
PASZE
mleko w proszku  dt  520,00  0,25  130,00  0,25  130,00  0,25  130,00  0,25  130,00
mieszanka pełnoporcjowa  dt  156,70  2,20  344,74  2,20  344,74  2,20  344,74  2,20  344,74
śruta zbożowa  dt  51,70  3,60  186,11  3,60  186,11  5,00  258,48  0,00 0,00
siano łąkowe  dt  28,21  6,00  169,26  10,00  282,10  20,00  564,20  2,00  56,42
zielona masa  dt  4,84  50,00  242,00  0,00  0,00  75,00  363,00  50,00  242,00
dodatki mineralne  dt  317,50  0,25  79,38  0,25  79,38  0,25  79,38   0,25  79,38
koncentrat KBM 30%  dt  200,00  0,90  180,00  0,90  180,00  1,50  300,00  0,00 0,00
kisz. z kukurydzy  dt  13,35  50,00  667,50  75,00  1001,25  0,00 0,00  63,00  841,05
słoma paszowa  dt  18,57  4,00  74,28  4,00  74,28  4,00  74,28  4,00  74,28
sól lizawka  dt  105,00  0,20  21,00  0,20  21,00  0,20  21,00  0,20  21,00
mieszanka treściwa dla opasów dt 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 870,00
RAZEM KOSZT PASZ na 1 kg przyrostu (510kg)  zł

 2073,26

4,07

 2277,85

4,47

 2135,08

4,19

 2658,87

5,21

koszt WET  zł   40,00   40,00   40,00   40,00
cielę z zakupu 1 szt.  kg  12,00 45  540,00  45 540,00  45  540,00  45  540,00
Razem koszty bezpośrednie  zł   2653,26   2857,85   2715,08   3238,87
Koszty pozostałe bez amortyzacji i kosztów
czynników zewnętrznych
   1061,30   1143,14   1086,03   1295,55
KOSZTY CAŁKOWITE  zł   3714,56   4000,99   3801,112   4534,42
KOSZT PROD. 1KG ŻYWCA ( 550 kg)  zł   6,75  7,27  6,91  8,24
Przychód ze sprzedaży  zł  7,44  550  4092,00  550  4092,00  550  4092,00  550  4092,00
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA   1438,74   1234,15   1376,92   853,13
 Dochód rolniczy  zł   377,40   91,01   290,89   -442,42
 Wskażnik opłacalności  %   110   102   108   90

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.4 / 5. Liczba głosów 7

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *