Podatek rolny: kiedy przysługuje nam zwolnienie?

Każdy rolnik wie, że podatek rolny trzeba płacić. Są jednak przypadki, w których przysługuje nam zwolnienie od tej daniny. Podpowiemy zatem, w jakich sytuacjach należy się nam zwolnienie od płacenia podatku rolnego?

Jest szereg sytuacji, kiedy rolnik może skorzystać z możliwości takiego zwolnienia, a podatek rolny nie jest w ogóle naliczany.

Irena Nogaj, kierownik referatu Podatki i Opłaty

Podstawą opodatkowania gruntów są aktualne zapisy w ewidencji gruntów i budynków, prowadzone przez wydziały geodezji przy starostwach powiatowych. Podatek rolny płacony jest więc od takich gruntów, jakie ustalił nam ten organ. Natomiast na rolniku, jako właścicielu gruntów, spoczywa obowiązek dokonywania wszelkich aktualizacji we wspomnianej ewidencji. Część zwolnień przy podatku rolnym dokonywana jest z urzędu, jednak w niektórych przypadkach możemy sami postarać się o takie zwolnienie. Wystarczy przygotować odpowiedni wniosek. Kiedy zatem przysługuje zwolnienie od podatku rolnego z urzędu, a kiedy na wniosek?

Zwolnienie z urzędu

O odpowiedź na to pytanie poprosiliśmy panią Irenę Nogaj, pracownika urzędu gminy z pow. białostockiego, kierownik referatu Podatki i Opłaty:

podatek rolny

Od jakich gruntów nie trzeba płacić podatku rolnego?

– Jest szereg sytuacji, kiedy rolnik może skorzystać z możliwości takiego zwolnienia, a podatek rolny nie jest w ogóle naliczany – wyjaśnia urzędniczka. – Mówimy wtedy o zwolnieniu z podatku z urzędu i bezterminowo. Podatek rolny dotyczy wówczas następujących gruntów:

 • użytki rolne klasy V,VI i VIz, grunty zadrzewione i zakrzewione obecne na użytkach rolnych;
 • grunty położone w pasie drogi granicznej;
 • grunty, na których występują zbiorniki wodne służące do zaopatrzenia ludności w wodę;
 • użytki ekologiczne;
 • grunty położone pod wałami przeciwpowodziowymi oraz te, położone w międzywałach;
 • grunty wpisane do rejestru zabytków pod warunkiem ich zagospodarowania i utrzymania zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Okazuje się jednak, ze rolnicy mają niemało problemów z interpretacją aktów prawnych.

Pan Mirosław Cichy (lat 56) z Bogdanowa (woj. wielkopolskie), który prowadzi 70-hektarowe gospodarstwo rolne o specjalności produkcja zbóż, 3 lata temu postanowił zalesić 10 ha gruntów rolnych klasy V i VI, od których przysługiwało mu zwolnienie od podatku. Teraz martwi się, czy i na jakich zasadach będzie musiał płacić podatek rolny od tego gruntu.

– Nie bardzo orientuję się w zapisach dotyczących podatków od gruntów rolnych – mówi rolnik. – Decydując się na zalesienie 10 ha moich słabych gleb liczyłem się z faktem, iż kiedyś minie okres zwolnienia od płacenia podatku. Jednak nie do końca wiem, na jakich zasadach będę musiał płacić podatek rolny, skoro za kilka lat na moim polu wyrośnie las?

Nie bardzo orientuję się w zapisach dotyczących podatków od gruntów rolnych.

Mirosław Cichy z Bogdanowa

Wątpliwości pana Cichego rozwiewa pani Irena Nogaj:

– Zwolnienie od podatku rolnego w przypadku gruntów rolnych klas V przysługuje z urzędu każdemu rolnikowi bez ograniczeń czasowych i powierzchniowych. W przypadku zadrzewienia takich gruntów podatek rolny nie musi by płacony aż przez okres 40 lat. Natomiast po tym czasie rolnik jest zobowiązany do płacenia podatku leśnego, związanego z powstałym zadrzewieniem.  

Zwolnienie na wniosek

Czym innym jest jednak przy podatku rolnym zwolnienie na  wniosek.

podatek rolny

Zwolnienie z podatku rolnego może przysługiwać każdemu rolnikowi, który w uzasadnionych sytuacjach dotyczących swojego gospodarstwa skieruje do właściwego sobie organu gminy wniosek o zwolnienie z podatku rolnego.

– Takie zwolnienie może przysługiwać każdemu rolnikowi, który w uzasadnionych sytuacjach dotyczących swojego gospodarstwa skieruje do właściwego sobie organu gminy wniosek o zwolnienie z podatku rolnego – tłumaczy pani Irena Nogaj. – Wówczas, po rozpatrzeniu wniosku w urzędzie, podatek rolny może być wstrzymany jedynie na określony termin. Zwolnieniu na wniosek podlegają wówczas:

 • grunty orne, łąki i pastwiska objęte melioracją, ale jedynie w roku, w którym uprawy zostały zniszczone na skutek takich robót;
 • grunty powstałe wskutek zagospodarowania nieużytków (na 5 lat, licząc od roku następnego przypadającego po zagospodarowaniu);
 • grunty gospodarstw, na których zaprzestano produkcji rolnej (zwolnienie to może dotyczyć nie więcej niż 20% powierzchni danych użytków rolnych, lecz nie więcej niż 10 ha; nie dłużej jednak niż na 3 lata w stosunku do tych samych gruntów);
 • grunty gospodarstw, których nabycie nastąpiło na zasadzie wymiany lub scalenia (na rok następujący po roku, w którym dokonano takiego scalenia lub wymiany);
 • grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa lub powiększenie do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha (będącego przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania, nabyte w drodze sprzedaży; będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste; wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, a objęte w trwałe zagospodarowanie)

Podatek rolny jest niewątpliwie zagadnieniem złożonym. Więcej szczegółowych informacji znajdziecie na stronie: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19840520268.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 3.9 / 5. Liczba głosów 10

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *