Wspólne działania rolników a nowe unijne wytyczne

Komisja Europejska wskazuje na konieczność usprawnienia funkcjonowania łańcucha dostaw żywności oraz stworzenia odpowiednich warunków dla sektora rolnego, aby stał się on bardziej konkurencyjny i innowacyjny. Zachęca rolników do nawiązywania współpracy w ramach organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów, przy jednoczesnym zagwarantowaniu konkurencyjności tego sektora. W związku z tym opracowano kolejne unijne wytyczne.

KE przyjęła nowe wytyczne dotyczące wspólnej sprzedaży oliwy z oliwek, wołowiny i cielęciny oraz roślin uprawnych. Ich celem jest wyjaśnienie rolnikom europejskim, w jaki sposób mogą oni współpracować w celu wspólnej sprzedaży tych produktów bez naruszania unijnych reguł konkurencji. Wartość sprzedaży na europejskich rynkach tych 3 produktów wynosi ponad 80 mld euro rocznie.

unijne wytyczne

Unijne wytyczne dotyczą producentów oliwy z oliwek, wołowiny i cielęciny oraz roślin uprawnych.

Nowe wytyczne uzupełniają reformę wspólnej polityki rolnej (WPR) z 2013 r., w ramach której wprowadzono szereg zmian w przepisach regulujących zasady współpracy unijnych rolników. Środki przyjęte w ramach reformy WPR wprowadzono, aby zwiększyć konkurencyjność unijnych rolników i zapewnić zrównoważony charakter ich produkcji oraz wzmocnić ich siłę przetargową wobec nabywców, a równocześnie utrzymać podejście rynkowe.

Standardowe unijne reguły konkurencji zakazują zawierania umów w celu ustalenia cen lub innych warunków handlowych lub w celu podziału rynków, chyba że takie umowy przynoszą poprawę produkcji lub dystrybucji, umożliwiając jednocześnie konsumentom sprawiedliwy udział w osiąganej korzyści (art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej). Te standardowe reguły konkurencji mają zastosowanie do sektora rolnego z zastrzeżeniem pewnych szczególnych odstępstw określonych w rozporządzeniu o jednolitej wspólnej organizacji rynku (rozporządzenie (UE) nr 1308/2013)).

Komisja wskazała na konieczność usprawnienia funkcjonowania łańcucha dostaw żywności oraz stworzenia odpowiednich warunków dla sektora rolnego, aby stał się on bardziej konkurencyjny i innowacyjny. Oznacza to w szczególności zachęcanie rolników do nawiązywania współpracy w ramach organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów, przy jednoczesnym zagwarantowaniu konkurencyjności tego sektora.

nowe wytyczne

Komisja wskazała na konieczność usprawnienia funkcjonowania łańcucha dostaw żywności.

Chcemy w ten sposób zagwarantować, aby rolnicy europejscy mogli ze sobą współpracować w celu zachowania swojej konkurencyjności i wykorzystywania swojej siły przetargowej względem nabywców – powiedziała Margrethe Vestager, komisarz odpowiedzialna za politykę konkurencji.

Wytyczne dotyczą m.in. odstępstwa od unijnych zasad ochrony konkurencji, mające zastosowanie do sprzedaży niektórych produktów rolnych. Wytyczne wskazują rolnikom, jak dokonywać wspólnej sprzedaży oliwy z oliwek, wołowiny i cielęciny oraz roślin uprawnych zgodnie z unijnymi regułami konkurencji. Zestawienie informacji wyjaśniających znajduje się na stronie Komisji Europejskiej.

Nowo przyjęte wytyczne umożliwiają producentom oliwy z oliwek, wołowiny i cielęciny oraz roślin uprawnych wspólną sprzedaż i wspólne ustalanie cen, ilości i inne warunków sprzedaży za pośrednictwem uznanych organizacji, pod warunkiem że spełnione zostały pewne warunki (art. 169, 170 i 171 rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynku).

W szczególności:

  • organizacje te powinny zapewniać znaczące zwiększenie wydajności gospodarstw rolnych, biorąc na siebie organizację działań pomocniczych innych niż sprzedaż (np. składowanie, transport, dystrybucja); oraz
  • ilość produktów wprowadzana do obrotu przez daną organizację nie może przekraczać określonych progów (20% rynku właściwego w przypadku oliwy z oliwek oraz 15% krajowej produkcji wołowiny i cielęciny oraz roślin uprawnych).

Chcemy w ten sposób zagwarantować, aby rolnicy europejscy mogli ze sobą współpracować w celu zachowania swojej konkurencyjności i wykorzystywania swojej siły przetargowej względem nabywców.

Margrethe Vestager, komisarz odpowiedzialna za politykę konkurencji

Celem wytycznych jest wzmocnienie grupowej pozycji rolników w łańcuchu dostaw żywności przez określenie jasnych i praktycznych zasad. Pomogą one rolnikom równoważyć skutki koncentracji w łańcuchu dostaw, do jakiej dochodzi coraz częściej na etapie przetwarzania i sprzedaży detalicznej. Jest to ważny krok na drodze do zapewnienia sprawiedliwych warunków konkurencji na rynkach rolnych oraz pełnego wykorzystania narzędzi dostępnych w ramach nowej WPR– uważa Phil Hogan, komisarz do spraw rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

Nowe wytyczne mają ułatwić rolnikom przestrzeganie unijnych wymogów. Przydadzą się one również organom ds. konkurencji i organom sądowym państw członkowskich, które odpowiedzialne są za stosowanie nowych zasad. W nowo przyjętych wytycznych KE w szczególności:

  • wskazuje, jakiego typu działania mogą przynieść znaczące usprawnienia, które muszą zaistnieć, aby można było skorzystać z odstępstwa, a także podaje konkretne przykłady sytuacji, w których działania te mogą przynieść takie usprawnienia;
  • wyjaśnia, jak należy obliczać ilość wprowadzoną do obrotu przez organizacje rolników i w jaki sposób sprawdzić, czy odnośne progi nie zostały przekroczone, biorąc zwłaszcza pod uwagę naturalne wahania w czasie;
  • wskazuje, w jaki sposób podczas obliczania ilości wprowadzonej do obrotu przez organizacje rolników można brać pod uwagę wyjątkowe okoliczności, takie jak np. klęska żywiołowa; oraz
  • objaśnia sytuacje, w których krajowe organy ds. konkurencji i Komisja mogą stosować klauzulę ochronną przewidzianą w rozporządzeniu o jednolitej wspólnej organizacji rynku. Zgodnie z tą klauzulą organy ds. konkurencji mogą w wyjątkowych okolicznościach zdecydować, że wspólna sprzedaż prowadzona przez organizacje rolników powinna zostać ponownie zbadana lub nie powinna mieć miejsca, jeżeli istnieje negatywny wpływ na cały rynek.

Wytyczne wkrótce zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *