Nowelizacja prawa wodnego – Sprawa bardzo poważna.

Sprawa łatwa nie jest, skoro Wielkopolska Izba Rolnicza zorganizowała cykl szkoleń, których tematem była nowelizacja prawa wodnego. Spotkania miały na celu przybliżyć rolnikom najnowsze przepisy w tej dziedzinie.

nowelizacja prawa wodnego

Szkolenie w Ostrzeszowie – nowelizacja prawa wodnego

fot. WIR

Motto wszystkim rolnikom znane, chyba…

Izba jest jednostką organizacyjną samorządu rolniczego województwa wielkopolskiego i reprezentuje interesy zrzeszonych w niej członków. Izba działa na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa, wpływa na kształtowanie polityki rolnej i uczestniczy w jej realizacji oraz promuje dobrą praktykę rolniczą.
Zapewne mając na uwadze ten zapis ze statutu, nowelizacja Prawa wodnego oraz wynikający z niego „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” stały się tematem gorących spotkań z rolnikami.

nowelizacja prawa wodnego

Wody powierzchniowe

fot. Tadeusz Śmigielski

Opracowanie

W październiku zakończył się cykl dwudziestu spotkań informacyjno-szkoleniowych pt. „Rolnicze wykorzystanie oraz ochrona wód przed zanieczyszczeniami”. Spotkania odbyły się na terenie Wielkopolski a współfinansowane były ze środków UE w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Oprócz pracowników WIR w spotkaniach uczestniczyli m.in. przedstawiciele Centrum Doradztwa Rolniczego, Wielkopolskiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Uwagi po szkoleniach zostały zebrane i opisane przez
Elżbietę Bryl, Marię Deresińską i Martę Ceglarek z Wielkopolskiej Izby Rolniczej. W opracowaniu tym wyłonione zostały najczęściej nurtujące rolników problemy.

nowelizacja prawa wodnego

Urządzenia melioracyjne. Ich stan jest dramatyczny. To jedna z przyczyn braku wody na polach!

fot. Tadeusz Śmigielski

Koszty utrzymania urządzeń i budowli wodnych

Prawo wodne: Art. 188. 1. Utrzymywanie urządzeń wodnych należy do ich właścicieli i polega na eksploatacji, konserwacji oraz remontach w celu zachowania ich funkcji. 2. W kosztach utrzymywania urządzeń wodnych uczestniczy ten, kto odnosi z nich korzyści (…). Wnioski ujęte w opracowaniu:Przepisy zobowiązują zakłady odnoszące korzyści z urządzeń wodnych do uczestniczenia w kosztach ich utrzymania. Jednak ze zobowiązanych do uczestniczenia w kosztach utrzymywania urządzeń wodnych wyłączono działalność wykonywaną przez uprawnionych do rybactwa, natomiast nie wyłączono z partycypacji właścicieli gruntów- rolników. (…) Koszty użytkowania i konserwacji urządzeń wodnych zwłaszcza na tzw. ciekach podstawowych czy strategicznych powinno ponosić Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, a nie rolnicy. Rolnicy nie będą w stanie sprostać ogromnym obciążeniom finansowym, jakie niesie ze sobą eksploatacja i utrzymanie urządzeń wodnych. W przypadku braku zasilania przepompowni, pola położone depresyjnie będą zalewane i nie będzie możliwości prowadzenia na nich produkcji rolniczej.

Naliczanie opłaty stałej

Prawo wodne Art. 270. 1. Opłata za usługi wodne za pobór wód składa się z opłaty stałej oraz opłaty zmiennej uzależnionej od ilości wód pobranych. 2. Opłaty stałej nie ponosi się za pobór wód do celów rolniczych lub leśnych na potrzeby nawadniania gruntów i upraw oraz na potrzeby chowu i hodowli ryb.
Wniosek:– Wraz z wejściem nowego systemu opłat za korzystanie z wód oraz usług wodnych pojawiło się szereg wątpliwości na temat naliczania opłaty stałej. Dotyczy ona poboru wód podziemnych lub wód powierzchniowych w ilości średniorocznie przekraczającej 5 m3 na dobę. (…) Jednakże naliczanie opłat stałych za pobór wód do celów rolniczych innych niż nawadnianie gruntów jest różnie interpretowane przez pracowników PGWWP.  To jest powodem, aby zapisy zostały dokładnie sprecyzowane podobnie jak kwestie sposobu pomiarów i montowania przyrządów pomiarowych.

nowe prawo wodne

Pryzma obornika. Jego użycie jest ściśle ograniczone czasowo.

fot. Tadeusz Śmigielski

Terminy stosowania nawozów

W „Programie” jest zapis mówiący, że na gruntach ornych nawozy azotowe mineralne i nawozy naturalne płynne można stosować od 1 marca do 15, 20 lub 25 października. Na użytkach trwałych, wieloletnich i trwałych użytkach zielonych od 1 marca do 31 października. Nawozy naturalne stałe będzie można stosować na gruntach ornych od 1 marca do 31 października… . Wniosek: -Rolnicy uważają, (…), że możliwość stosowania nawozów powinna być przede wszystkim uwarunkowana sytuacją pogodową, a nie sztywnymi terminami. Terminy powinny być pomocne, ale nie powinny ograniczać możliwości stosowania nawozów. Dotychczasowy termin stosowania obornika na gruntach ornych do końca listopada był dla rolników trudny do spełnienia. WIR wielokrotnie występowała na wniosek rolników, z prośbą o wydłużenie tego terminu. Na naszych szkoleniach informacja o skróceniu tego terminu była przyjmowana przez rolników wręcz z niedowierzaniem.

Warunki przechowywania nawozów naturalnych

Program przewiduje, że (…) Pojemność zbiorników na nawozy naturalne płynne powinna umożliwiać ich przechowanie przez okres 6 miesięcy. Powierzchnia miejsc do przechowywania nawozów naturalnych stałych powinna umożliwiać ich przechowanie przez okres 5 miesięcy (…). Wniosek: Konieczność dostosowania warunków przechowywania nawozów naturalnych zawartych w programie obejmuje blisko 335 tys. gospodarstw. Rolnicy podkreślają, że aby każdy hodowca zwierząt dostosował się do nowych przepisów w narzuconym terminie potrzebna jest pomoc finansowa. Inwestycje te powinny zostać dotowane ze środków budżetowych oraz unijnych. Niestety nowy okres finansowania rolnictwa przez UE, zwykle trwa dość długo. Zdaniem uczestników szkoleń pozostawiono zbyt mało czasu na dostosowanie wielkości urządzeń do przechowywania nawozów.

nowelizacja prawa wodnego

Pomiot kurzy jest również objęty restrykcjami.

fot. Tadeusz Śmigielski

Nowelizacja prawa wodnego a pomiot kurzy

Program określa, że: Pomiotu ptasiego nie przechowuje się bezpośrednio na gruncie przez cały rok. Wniosek:Całkowity zakaz przechowywania pomiotu kurzego bezpośrednio na gruncie jest zbyt rygorystyczny i krzywdzący. Polska jest w Europie liderem pod względem produkcji mięsa drobiowego. Wprowadzanie tak dużych ograniczeń może zachwiać wypracowywaną przez polskich drobiarzy pozycją.

Obliczenia, czyli jak z rolnika zrobić matematyka!

Nowelizacja Prawa wodnego: Podmioty prowadzące produkcję rolną oraz podmioty prowadzące działalność, o której mowa w art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, na powierzchni większej lub równej 10 ha użytków rolnych lub utrzymujące zwierzęta gospodarskie w liczbie większej lub równej 10 DJP według stanu średniorocznego:

  • posiadają plan nawożenia azotem albo obliczenia maksymalnych dawek azotu;
  • prowadzą ewidencję zabiegów agrotechnicznych(…).

Wniosek: Obliczenia: stanów średniorocznych zwierząt; powierzchni urządzeń do przechowywania nawozów; dopuszczalnych dawek nawozów na poszczególne pola, uproszczonego bilansu azotu lub planów nawożenia oraz prowadzenie dokumentacji – ewidencji zabiegów, procedury postępowania z planem nawożenia, w tym konieczność zatwierdzania przez stacje chemiczno-rolnicze oraz wójtów i burmistrzów są bardzo zawiłe.

Obawy raczej uzasadnione

Wniosek: Zagrożenie wysokimi karami nakładanymi zarówno przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, a także ARiMR, potęguje wśród rolników poczuciem zagrożenia i chaosu. Zdaniem Wielkopolskiej Izby Rolniczej będzie to prowadzić do zaprzestania produkcji zwierzęcej szczególnie w małych rodzinnych gospodarstwach. Nie byłoby dobrze, gdyby nowelizacja prawa wodnego kojarzyła się rolnikom wyłącznie z zaprzestaniem chowu zwierząt i wysokimi karami.

Wnioski końcowe

Nowe przepisy dotyczące instytucji, jaką jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, jak i Programu już weszły w życie i obowiązują. Społeczeństwo, głównie rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich nadal ich nie znają i nie rozumieją zasad ich funkcjonowania. Przepisy są zbyt zawiłe, skomplikowane, a w niektórych przypadkach bardzo oddalone od realnych możliwości ich wypełnienia. Wielkopolska Izba Rolnicza jako jedna z nielicznych podjęła się organizacji spotkań informacyjnych w kwestii nowych przepisów. Spotkania te pokazały również, że rząd powinien nie tylko wprowadzać ograniczenia w postaci dyrektywy azotanowej. Powinien także podjąć intensywniejsze działania w zakresie podwyższenia świadomości środowiska rolniczego nt. niekorzystnego wpływu człowieka na jakość zasobów wodnych (…).

Sądząc po reakcjach rolników na szkoleniach WIR, nowelizacja prawa wodnego nie tylko ich zaskoczyła, ale wywołała duże niezadowolenie. Nie do końca przejrzyste przepisy, duże ograniczenia w agrotechnice i perspektywa sporych wydatków nie wróżą dobrze nastrojom na wsi. O nowym prawie wodnym pisaliśmy również w materiale  https://www.agrofakt.pl/prawo-wodne-nowelizacja-zostalo-juz-dni-spelnienie-niektorych-wymogow-nowych-przepisow/

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *