Pieniądze za przekazanie gospodarstwa rolnego – rusza nabór wniosków!

Download PDF

Od 25 września do 24 października 2017 r. rolnicy, którzy prowadzą małe gospodarstwa i zdecydują się na ich przekazanie innemu rolnikowi, będą mogli ubiegać się o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020. Jak uzyskać pieniądze za przekazanie gospodarstwa? 

W ramach jakiego poddziałania będzie można starać się o pieniądze za przekazanie gospodarstwa rolnego?

Pieniądze za przekazanie gospodarstwa rolnego

Tomasz Kułak, wicedyrektor Departamentu Działań Społecznych i Organizacji Producentów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)

Rolnicy będą mogli starać się o pieniądze za przekazanie gospodarstwa w ramach poddziałania 6.5. Działanie to ma nazwę: „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolników”. Warto dodać, że jest to już drugi nabór wniosków z tego poddziałania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, czyli PROW.

Jak duże pieniądze za przekazanie gospodarstwa rolnego mogą otrzymać rolnicy?

Pieniądze za przekazanie gospodarstwa są przyznawane i wypłacane jednorazowo. Wielkość dofinansowania jest wyliczana jako iloczyn 120% płatności ustalonej w systemie dla małych gospodarstw w roku wstąpienia do tego systemu i liczby lat kalendarzowych. Lata są liczone od daty przekazania gospodarstwa do końca 2020 r. Rolnik przekazujący gospodarstwo w 2017 r. otrzyma łącznie 480% przyznanej wówczas kwoty.

Jakie warunki musi spełnić rolnik, ubiegający się o taką pomoc?

Wnioskujący o przyznanie pomocy jest zobowiązany do przekazania posiadanego gospodarstwa w sposób trwały. Czyli poprzez sprzedaż lub darowiznę. Musi także zakończyć prowadzenie działalności rolniczej.

Jakie składniki gospodarstwa podlegają przekazaniu?

Przekazaniu podlegają wszystkie grunty rolne oraz zwierzęta gospodarskie objęte systemem dla małych gospodarstw, wchodzące w skład gospodarstwa rolnego rolnika, stanowiące jego własność, jak również będące przedmiotem współwłasności.

Czy rolnik może pozostawić sobie dom, w którym mieszka i np. ogródek przydomowy?

Wnioski o pomoc należy składać do kierownika biura powiatowego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego T. Kułak, ARiMR

Przepisy przewidują możliwość pozostawienia sobie przez rolnika gruntów rolnych o powierzchni nieprzekraczającej 0,5 ha. Zastrzeżeniem jest tu, że działalność rolnicza prowadzona na tych gruntach może służyć wyłącznie zaspokajaniu potrzeb własnych rolnika oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.

 Co bierze się pod uwagę przy określaniu wielkości przekazywanego gospodarstwa?

Do określenia wielkości gospodarstwa wnioskodawcy po zakończeniu prowadzenia działalności rolniczej jest przyjmowana powierzchnia gruntów rolnych posiadanych lub współposiadanych przez niego, jak również przez jego małżonka.

Jaki moment uznaje się za datę przekazania gospodarstwa? Czy podpisanie umowy, czy jego fizyczne przekazanie drugiemu rolnikowi? Jak to wygląda w praktyce i zgodnie z przepisami?

Pieniadze za przekazanie gospodarstwa rolnego

Preferowani są młodzi rolnicy tj. poniżej 40 roku życia, którzy przejmą gospodarstwo rolne

Za datę przekazania gospodarstwa rolnego przyjmuje się datę zawarcia umowy sprzedaży albo umowy darowizny, jeżeli w tym samym dniu nastąpiło wydanie przedmiotu umowy, tj. gospodarstwa, w tym zwierząt gospodarskich.

Jeżeli fizyczne przekazanie gospodarstwa nastąpiło w dniu późniejszym niż data podpisania umowy, za datę przekazania tego gospodarstwa uznaje się dzień wydania gruntów rolnych lub dzień wydania zwierząt gospodarskich, w zależności od tego, która z tych czynności została dokonana później.

 Czy rolnik, który przejmuje gospodarstwo ma także jakieś zobowiązania?

Rolnik przejmujący gospodarstwo rolne od przekazującego musi zostać wskazany przez wnioskodawcę we wniosku o przyznanie pomocy. Może to być osoba fizyczna, ale również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wpisana do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Jednym z podstawowych warunków, jakie musi spełnić przejmujący, jest posiadanie gospodarstwa rolnego, które wraz z gruntami przejętymi od wnioskodawcy osiągnie wielkość równą co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju.

W przypadku, gdy gospodarstwo rolne przejmującego jest położone w województwie, w którym średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym jest większa niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju, wówczas jest wymagane utworzenie gospodarstwa o powierzchni równej co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie.

 A jeśli gospodarstwo jest położone w dwóch województwach lub więcej?

Jeżeli gospodarstwo rolne przejmującego jest położone na obszarze więcej niż jednego województwa za właściwe do ustalenia spełnienia tego kryterium uznaje się to, w którym jest położona największa część gruntów rolnych tego gospodarstwa, według stanu po przejęciu gruntów rolnych od przekazującego.

 Jakie jeszcze zobowiązania ma przejmujący gospodarstwo?

Nabór wniosków od 25 września do 24 października 2017 r. T. Kułak, ARiMR

Przejmujący grunty rolne od wnioskodawcy podejmuje zobowiązanie do prowadzenia działalności rolniczej na przejętych gruntach rolnych przez 5 lat od dnia przejęcia gospodarstwa rolnego oraz zachowania całkowitej powierzchni gospodarstwa rolnego utworzonego w wyniku przejęcia gruntów rolnych od wnioskodawcy.

W przypadku, gdy przejmującym jest osoba fizyczna podejmuje ona zobowiązanie do prowadzenia utworzonego gospodarstwa rolnego osobiście. Rolnik, wskazany we wniosku jako przejmujący, nie może mieć ustalonego prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy.

Jakie jeszcze zobowiązania musi spełnić rolnik, który zdecydował się na przekazanie gospodarstwa rolnego?

Pieniądze za przekazanie gospodarstwa rolnego

Na przekazanie gospodarstwa rolnego decydują się głównie rolnicy starsi, w wieku emerytalnym, którzy już nie mają tyle sił, aby podołać obowiązkom. Pieniądze nie są tu główną zachętą.

Wnioskodawca jest zobowiązany do wyrejestrowania się z ubezpieczenia rolników. Musi to nastąpić z dniem zbycia gospodarstwa, jeśli podlegał temu ubezpieczeniu w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Otrzymanie płatności za przekazanie małego gospodarstwa innemu rolnikowi skutkuje zobowiązaniem beneficjenta do niepodejmowania działalności rolniczej przez okres 5 lat od dnia przekazania gospodarstwa rolnego.

W przypadku podjęcia działalności rolniczej w okresie 5 lat od dnia przekazana gospodarstwa przejmującemu zwrotowi podlega 100% kwoty pomocy. Całość przyznanej pomocy podlega zwrotowi w przypadku nie umożliwienia przez beneficjenta przeprowadzenia kontroli na miejscu lub kontroli dokumentów przez uprawnione podmioty. Natomiast za każdy rozpoczęty rok niespełniania warunku niepodlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników zwrotowi podlega 20% kwoty pomocy.

Jakie będą kryteria udzielania finansowego wsparcia za przekazanie gospodarstwa?

W pierwszej kolejności pomoc przysługuje rolnikom, którzy uzyskali największą liczbę punktów i mieszczą się w limicie środków ustalonych dla poddziałania. Minimum kwalifikujące do przyznania pomocy wynosi 2 punkty. W przypadku uzyskania przez kilka wniosków tej samej liczby punktów, kolejność przyznawania pomocy determinuje wielkość przekazywanego gospodarstwa rolnego, poczynając od największej.

Jak będzie naliczana punktacja? Co będzie liczyło się najbardziej?

Pomoc będzie przyznawana w kolejności ustalonej, zgodnie z punktacją przyznaną na podstawie następujących kryteriów wyboru:

Pieniądze za przekazanie gospodarstwa rolnego

Duże znaczenie ma powierzchnia przekazywanego gospodarstwa, a także powierzchnia gospodarstwa, do którego zostanie ono dołączone

-powierzchnia gospodarstwa przekazywanego

  • do 3 ha gruntów rolnych – 1 punkt,
  • powyżej 3 ha do 6 ha – 3 punkty
  • powyżej 6 ha – 5 punktów

– powierzchnia gospodarstwa rolnego przejmującego gospodarstwo od wnioskodawcy:

  • do 5 ha gruntów rolnych – 3 punkty,
  • powyżej 5 ha do 10 ha – 2 punkty,
  • powyżej 10 ha – 1 punkt.

– przekazanie gospodarstwa rolnego osobie fizycznej, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy ma nie więcej niż 40 lat i jest ubezpieczona jako rolnik na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie – 3 punkty.

Kiedy będą wydane decyzje o przyznaniu pomocy? Kiedy rolnik otrzyma płatność za przekazanie gospodarstwa?

Decyzje o przyznaniu pomocy będą wydane najpóźniej w terminie 90 dni od daty zakończenia naboru wniosków. Agencja przygotowuje i publikuje dwie listy rankingowe: dla województwa mazowieckiego oraz pozostałych województw.

Decyzja o przyznaniu pomocy finansowej za przekazanie gospodarstwa będzie zawierać informacje o warunkach, jakie muszą zostać spełnione, aby pomoc została wypłacona.

Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu wsparcia rolnik będzie mieć 90 dni na przekazanie posiadanego gospodarstwa rolnego, w tym zwierząt gospodarskich, przejmującemu wskazanemu we wniosku oraz na złożenie do kierownika biura powiatowego wniosku o płatność wraz z dokumentami, potwierdzającymi spełnienie warunków określonych w decyzji.

Gdzie należy składać wnioski o pieniądze za przekazanie gospodarstwa rolnego?

Wnioski o przyznanie pomocy, wraz z załącznikami, należy składać do kierownika biura powiatowego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wykaz i wzory wszystkich wymaganych oświadczeń składanych przez wnioskodawcę oraz przejmującego, jak również wniosku płatność udostępnione są dostępne na stronie internetowej ARiMR, a także we wszystkich biurach powiatowych i oddziałach regionalnych Agencji.

Dziękuję za rozmowę.

Z Tomaszem Kułakiem, wicedyrektorem Departamentu Działań Społecznych i Organizacji Producentów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) rozmawiała Ewa Ploplis.

 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4 / 5. Liczba głosów 1

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o