Restrukturyzacja małych gospodarstw: rusza nabór!

30 marca 2017 rozpoczyna się nabór wniosków o uzyskanie premii na restrukturyzację małych gospodarstw. Nabór potrwa do 28 kwietnia bieżącego roku. Osoby prowadzące działalność rolniczą mogą w ramach tego poddziałania otrzymać aż 60 tys. zł! O tej pomocy z PROW 2014-2020 z Moniką Mielnicką z Wydziału Działań Premiowych i Rent Strukturalnych Departamentu Działań Społecznych i Organizacji Producentów w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) dla agrofaktu rozmawia Ewa Ploplis.

Od 30 marca do 28 kwietnia br. będzie trwać nabór wniosków o pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw. Proszę przypomnieć, kto może ubiegać się o przyznanie takiego dofinansowania?

Monika Mielnicka z Wydziału Działań Premiowych i Rent Strukturalnych Departamentu Działań Społecznych i Organizacji Producentów w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR): Pomoc w ramach „Restrukturyzacji małych gospodarstw” w 2017 kierowana jest, jak sama nazwa wskazuje, do małych gospodarstw rolnych. Może zostać przyznana rolnikowi albo małżonkowi rolnika, który m.in.: jest posiadaczem samoistnym lub zależnym: gospodarstwa rolnego, obejmującego co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna posiadanego gospodarstwa musi być mniejsza niż 10 tys. euro. Gospodarstwo musi być prowadzone w celach zarobkowych, osobiście i na własny rachunek w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb.

monika-mielnicka

Monika Mielnicka, ARiMR, Wydział Działań Premiowych i Rent Strukturalnych Departamentu Działań Społecznych i Organizacji Producentów.

Warunkiem koniecznym do uzyskania pomocy w ramach „Restrukturyzacji małych gospodarstw” jest także, żeby osoba ubiegająca się o pomoc była pełnoletnia w dniu złożenia wniosku. Musi również podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników, w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika, nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i nie może w tym okresie prowadzić innej działalności gospodarczej.

Warunkiem uzyskania pomocy jest także dobrze przygotowany biznesplan.

Tak. Rolnik ubiegający się o pomoc musi przedłożyć biznesplan i zobowiązać się do jego realizacji w ciągu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy. W tym czasie wielkość ekonomiczna gospodarstwa powinna wzrosnąć do poziomu co najmniej 10 tys. euro oraz o co najmniej 20% w stosunku do wielkości z roku, w którym składany był wniosek o przyznanie pomocy.

Ile pieniędzy można uzyskać w ramach tego poddziałania PROW?

W ramach wsparcia małych gospodarstw można będzie uzyskać 60 tys. zł premii. Środki będą wypłacane w dwóch ratach: odpowiednio 80% i 20%. Zważywszy, że budżet poddziałania „Restrukturyzacja małych gospodarstw” wynosi ok. 883 mln euro, z pomocy będzie mogło skorzystać ponad 60 tys. beneficjentów.

Z „Restrukturyzacji małych gospodarstw” nie mogą skorzystać ci rolnicy, którzy w ramach PROW 2007-2013 otrzymali pomoc z: „Modernizacji gospodarstw rolnych”, „Ułatwiania startu młodym rolnikom” i „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej”.

Monika Mielnicka, ARiMR

Każdorazowo pomoc wypłacana jest po złożeniu wniosku o płatność, przy czym:

 • wniosek o płatność I raty należy złożyć po spełnieniu warunków określonych w Decyzji przyznającej pomoc, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji;
 • wniosek o płatność II raty należy złożyć po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

Kto nie może skorzystać z premii w ramach „Restrukturyzacji małych gospodarstw”?

Z „Restrukturyzacji małych gospodarstw” nie mogą skorzystać ci rolnicy, którzy w ramach PROW 2007-2013 otrzymali pomoc z następujących działań: „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Ułatwianie startu młodym rolnikom” i „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Ponadto premia nie będzie mogła zostać przyznana beneficjentom takich poddziałań w ramach PROW 2014-2020, jak: „Modernizacja gospodarstw rolnych”„Premie dla młodych rolników”„Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”. Pragnę zaznaczyć, że pomoc przyznaje się na dane gospodarstwo tylko raz w okresie realizacji PROW 2014-2020, co oznacza, że jeżeli pomoc na dane gospodarstwo została już przyznana, wówczas żadna inna osoba, np. współposiadacz gospodarstwa, nie będzie mogła uzyskać wsparcia w ramach tego poddziałania w okresie realizacji programu.

restrukturyzacja małych gospodarstw a wnioski małżeńskie

Jeśli oboje małżonków prowadzi gospodarstwo (nawet jeśli są to 2 osobne gospodarstwa rolne), o premię może ubiegać się tylko jedno z nich.

Czy o premię może starać się osoba, która nie posiada rolniczych kwalifikacji zawodowych?

Posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych nie jest warunkiem niezbędnym do uzyskania pomocy w ramach „Restrukturyzacji małych gospodarstw” w 2017 r. Jednakże jeżeli osoba ubiegająca się o pomoc posiada kwalifikacje zawodowe, wówczas otrzyma z tego tytułu punkty, które decydują o kolejności przysługiwania pomocy.

Czy kolejność złożenia wniosku o przyznanie pomocy ma wpływ na kolejność przysługiwania pomocy?

Nie, termin złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie wpływa na kolejność przysługiwania pomocy, pod warunkiem że wniosek zostanie złożony w czasie trwania naboru. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów.

młodzi rolnicy mają łatwiej o pieniądze z prow

Jeśli o premię ubiega się rolnik, który nie ukończył 40 lat, dostanie dodatkowe punkty (3 pkt).

Jak są przyznawane punkty?

Punkty przyznawane są na podstawie określonych kryteriów wyboru, do których zaliczamy:

 • kwalifikacje zawodowe wnioskodawcy – do 5 pkt;
 • rodzaj planowanej produkcji, w tym:
  • uczestnictwo w unijnym lub krajowym systemie jakości, w tym w systemie rolnictwa ekologicznego – do 4 pkt;
  • uprawa roślin wysokobiałkowych na powierzchni co najmniej 1 ha – 2 pkt;
 • inwestycję budowlaną – 2 pkt;
 • udział w szkoleniach oraz korzystanie z usług doradczych – do 2 pkt;
 • działania związane z przygotowaniem do sprzedaży produktów rolnych wyprodukowanych w gospodarstwie – 1 pkt;
 • przetwarzanie produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie – 3 pkt;
 • uczestnictwo w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych (grupy producenckie) – 2 pkt;
 • udział zbóż w strukturze zasiewów do 66% – 0,5 pkt;
 • zobowiązanie do przygotowania i stosowania planu nawozowego – 2 pkt;
 • inwestycje w zakresie ochrony środowiska i klimatu – do 5 pkt;
 • innowacyjność w zakresie postępu biologicznego, organizacji produkcji, nowoczesnych technologii, innowacyjnego produktu – do 2 pkt;
 • wartość docelowej wielkości ekonomicznej gospodarstwa – do 5 pkt (12–16 tys. euro –1 pkt, 16–20 tys. euro – 3 pkt, powyżej 20 tys. euro – 5 pkt);
 • wiek wnioskodawcy – punkty za wiek uzyskają wnioskodawcy, którzy w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat – 3 pkt.

Maksymalnie w poddziałaniu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” można uzyskać 38,5 punktu. Po przyznaniu punktów tworzona jest lista wnioskodawców, począwszy od tego, który uzyskał największą liczbę punktów. Pomoc przyznaje się według kolejności wniosków na tej liście, przy czym pomoc może zostać przyznana, jeżeli wnioskodawca uzyskał co najmniej 10 punktów.

Pomoc w ramach „Restrukturyzacji małych gospodarstw” ma spowodować przeprowadzenie zasadniczych zmian w gospodarstwie tak, aby wzmocnić je ekonomicznie, poprawić jego konkurencyjność oraz zwiększyć rentowność.

Monika Mielnicka, ARiMR

Czy premia może zostać przyznana obojgu małżonkom, jeżeli posiadają odrębne numery producenta?

Niestety nie. W przypadku gdy o pomoc ubiegają się oboje małżonkowie i oboje spełniają warunki jej przyznania, pomoc przyznaje się tylko jednemu z nich, co do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę, niezależnie od tego czy posiadają wspólne czy odrębne gospodarstwa.

Jak jest dokładny harmonogram przyznawania i wypłaty pomocy?

Nabór wniosków o przyznanie pomocy będzie trwał od 30 marca do 28 kwietnia br. Po zakończeniu naboru na „Restrukturyzację małych gospodarstw” złożone wnioski będą podlegały ocenie oraz  punktacji. Zostanie także opublikowana informacja o kolejności przysługiwania pomocy. Kolejny krok to wydanie decyzji w sprawie przyznania pomocy. Na wszystkie powyższe czynności Agencja będzie miała 180 dni od dnia zakończenia naboru wniosków. Rolnik, który uzyska pozytywną decyzję, zobowiązany jest spełnić określone w niej warunki oraz złożyć wniosek o płatność pierwszej raty pomocy w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji. Natomiast po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy, powinien on złożyć wniosek o płatność drugiej raty pomocy na restrukturyzację. Agencja będzie wypłacała premię w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku o płatność wraz z wymaganymi dokumentami.

małe gospodarstwa będą mogły zacząć od nowa

60 tys. zł z pomocy na restrukturyzację można wykorzystać na zmianę kierunku produkcji.

Na co może zostać wykorzystana pomoc?

Pomoc w ramach „Restrukturyzacji małych gospodarstw” ma spowodować przeprowadzenie zasadniczych zmian w gospodarstwie tak, aby wzmocnić je ekonomicznie, poprawić jego konkurencyjność oraz zwiększyć rentowność. W wyniku realizacji operacji powinien zostać osiągnięty wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa, np. w wyniku zmiany profilu prowadzonej produkcji rolnej. Tym samym, premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, przy czym inwestycje w środki trwałe muszą stanowić wartość równą co najmniej 80% kwoty pomocy.

W przypadku inwestycji w środki trwałe mogą one dotyczyć wyłącznie nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia. Z kolei, jeżeli w ramach tych inwestycji  planowana jest inwestycja budowlana, musi być ona położona na gruntach stanowiących własność wnioskodawcy lub beneficjenta, lub przedmiot użytkowania wieczystego albo przedmiot dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego.

Pomoc z poddziałania „Restrukturyzacja małych gospodarstw” nie może być przeznaczona na działalność w zakresie: prowadzenia plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne.

Monika Mielnicka, ARiMR

Czy otrzymaną premię można przeznaczyć jako wkład własny w ramach innych instrumentów wsparcia?

Nie. Przepisy ograniczają finansowanie inwestycji realizowanej w ramach „Restrukturyzacji małych gospodarstw” PROW 2014-2020 z innych środków publicznych. Zatem otrzymanej premii nie można przeznaczyć jako wkład własny w ramach innych instrumentów wsparcia. Możliwe formy pomocy można łączyć wyłącznie w przypadku, gdy dotyczy ona innej kategorii kosztów, lub w przypadku, gdy są one stosowane do odrębnych projektów stanowiących część operacji lub kolejnych etapów operacji.

Na co jeszcze nie można przeznaczyć tej pomocy?

Pomoc z poddziałania „Restrukturyzacja małych gospodarstw” nie może być przeznaczona na działalność w zakresie: prowadzenia plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne, a także prowadzenia niektórych działów specjalnych produkcji rolnej, takich jak hodowla zwierząt laboratoryjnych, ryb akwariowych, psów rasowych oraz kotów rasowych.

Czy w ramach premii można kupić używany sprzęt rolniczy?

Jak już zostało powiedziane – niestety nie. W ramach inwestycji w środki trwałe można zakupić wyłącznie nowe maszyny, urządzenia oraz wyposażenie. Używany sprzęt, np. maszyny rolnicze, nie będzie mógł zostać zakupiony w ramach premii.

maszyny za pieniądze na restrukturyzacją małych gospodarstw

Za pieniądze z poddziałania „Restrukturyzacja małych gospodarstw” można kupić wyłącznie nowe maszyny.

Jakie są zobowiązania rolnika, który stara się o premię w ramach działania „Restrukturyzacja małych gospodarstw”?

Podstawowym zobowiązaniem każdego rolnika, który sięgnie po premię, jest prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie, zgodnie z określoną w biznesplanie strukturą produkcji. Kolejnym bardzo istotnym warunkiem jest osiągnięcie wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa do poziomu co najmniej 10 tys. euro oraz o co najmniej 20% w stosunku do wartości wyjściowej, czyli wartości w roku, w którym składany był wniosek o przyznanie pomocy. Ponadto beneficjent pomocy dla małych gospodarstw zobowiązany jest do prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie oraz do działań, z tytułu których zostały przyznane punkty wpływające na kolejność przysługiwania pomocy. Wszystkie podjęte zobowiązania rolnik powinien spełniać co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

Czy premię może uzyskać osoba prowadząca jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą lub pracująca zawodowo poza rolnictwem?

W obu przypadkach pomoc nie będzie mogła zostać przyznana.

 

Zobacz też: PROW 2014-2020: czy całe 13,6 mld euro trafi do rolników?

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

SU Tarroca to 115% wzorcaKup teraz Postaw na wczesność

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *