Jakie są zmiany w dopłatach bezpośrednich 2018?

Download PDF

Jakie są zmiany w dopłatach bezpośrednich w porównaniu do ubiegłego roku? Czy zmiany w dopłatach bezpośrednich 2018 dotyczą rodzajów płatności, wykazu roślin i zwierząt, które kwalifikują się do wspomnianych płatności? A może zmieniły się kwoty dopłat, limity powierzchniowe, liczby zwierząt…? Sprawdź

O zmiany w dopłatach bezpośrednich 2018 zapytaliśmy Michała Rybarczyka, zastępcę dyrektora Departamentu Płatności Bezpośrednich Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Czy zmiany w dopłatach bezpośrednich 2018 dotyczą wielkości kwot dopłat?

ARiMR

Michał Rybarczyk, zastępca dyrektora Departamentu Płatności Bezpośrednich Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)

fot. Ewa Ploplis

Aby rozmawiać o kwotach płatności, muszą być znane stawki płatności. Tak więc stawki poszczególnych płatności bezpośrednich są ustalane corocznie w drodze rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przypomnijmy, że maksymalna stawka płatności jest ustalana poprzez podzielenie koperty finansowej przeznaczonej dla Polski na dany rok przez łączną liczbę zadeklarowanych kwalifikujących się hektarów lub zwierząt.

W związku z tym, iż koperta finansowa jest określona w euro, wyliczoną stawkę należy przeliczyć na polską walutę po kursie euro z dnia 30 września danego roku.

W chwili obecnej, przed rozpoczęciem kampanii nie ma możliwości oszacowania stawek na daną kampanie, gdyż nie wiadomo, ilu rolników złoży wnioski o przyznanie płatności, jaka powierzchnia zadeklarowana we wnioskach będzie kwalifikowała się do płatności oraz nie jest znany kurs euro na dany rok. Należy zauważyć, iż co roku stawki płatności nieznacznie różnią się od stawek z lat poprzednich.

 

Jakie zmiany w dopłatach bezpośrednich 2018 zostały wprowadzone w br. odnośnie zasad przyznawania płatności i wymogów jakie muszą spełnić beneficjenci?

Jeśli chodzi o zasady przyznawania płatności bezpośrednich i wymogi, jakie beneficjent musi spełniać, aby uzyskać ww. dopłaty w 2018 r., zostały wprowadzone następujące zmiany:

Ważna zmiana w dopłatach bezpośrednich na 2018 r. dla młodych rolników dotyczy sposobu obliczania okresu, w którym rolnicy kwalifikują się do płatności dla młodych rolników

 • został zniesiony wymóg rolnika aktywnego zawodowo i konieczność udowadniania przez beneficjenta, że jest aktywny zawodowo. W 2018 r. uznaje się, że osoba posiadająca użytki rolne lub zwierzęta prowadzi działalność rolniczą, a więc jest rolnikiem aktywnym zawodowo.
 • zmieniono zasady przyznawania płatności dla młodych rolników.

Jakie zmiany w dopłatach bezpośrednich 2018 nastąpiły odnośnie płatności dla młodych rolników?

Ważna zmiana w dopłatach bezpośrednich na 2018 r. dla młodych rolników dotyczy sposobu obliczania okresu, w którym rolnicy kwalifikują się do płatności dla młodych rolników. Od 2018 r. okres 5 lat nie jest skracany o liczbę lat, które upłynęły między rozpoczęciem działalności rolniczej przez młodego rolnika, a pierwszym złożeniem wniosku o płatność dla młodych rolników.

Co zmiana ta oznacza w praktyce?

Został zniesiony wymóg rolnika aktywnego zawodowo i konieczność udowadniania przez beneficjenta, że jest aktywny zawodowo.

W praktyce oznacza to, że rolnicy, którzy otrzymali płatność dla młodych rolników po raz pierwszy w 2015 r. mogą ubiegać się o tę płatność także w 2018 r. oraz 2019 r. Nawet jeżeli płatność taka nie przysługiwała im w latach 2016-2017. Oznacza to, że płatność dotyczy także tych, którzy nie otrzymali jej po 2015 r.

Rolnicy, którzy otrzymali płatność dla młodych rolników po raz pierwszy w 2016 r., mogą ubiegać się o tę płatność także w latach 2018-2020. Nawet jeżeli płatność taka nie przysługiwała im w 2017 r.

Jakie zmiany w dopłatach bezpośrednich 2018 zostały wprowadzone w ramach płatności za zazielenienie?

zmiany w dopłatach bezpośerdnich

Rolnicy, którzy otrzymali płatność dla młodych rolników po raz pierwszy w 2015 r. mogą ubiegać się o tę płatność także w 2018 r. oraz 2019 r.

fot. pixabay

W 2018 roku najważniejsze zmiany w zakresie płatności za zazielenienie dotyczą dywersyfikacji upraw oraz utrzymywania obszarów proekologicznych.

W ramach dywersyfikacji upraw:

 •  zmieniono zasady zwolnienia rolników z wymogu dywersyfikacji upraw,
 • uszczegółowiono definicję mieszanki i uprawy mieszanej.

Natomiast w ramach utrzymania obszarów proekologicznych:

 •  zmieniono zasady zwolnienia rolników z utrzymywania obszarów proekologicznych w gospodarstwie,
 •  wprowadzono zakaz stosowania środków ochrony roślin na obszarach produkcyjnych EFA, tj. na ugorach, pasach gruntów kwalifikujących się do płatności wzdłuż obrzeży lasu, na których prowadzona jest produkcja, międzyplonach lub okrywie zielonej (międzyplon ścierniskowy), międzyplonach lub okrywie zielonej (międzyplon ozimy), wsiewce traw lub roślin bobowatych w plon główny, uprawach wiążących azot,
 •  zmodyfikowano zasady przylegania obszarów proekologicznych. Od 2018 roku za obszary przylegające uznawane będą elementy krajobrazu oraz strefy buforowe i miedze, jeżeli graniczą z obszarem proekologicznym bezpośrednio przylegającym do gruntów ornych gospodarstwa.
 •  wprowadzono zmiany w zakresie wielkości/parametrów niektórych elementów/obszarów uznawanych za EFA.

Jakie zmiany w dopłatach bezpośrednich w 2018 roku będą wynikać z wprowadzenia Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych?

Zmieniono zasady przyznawania płatności dla młodych rolników.

Na wstępie muszę zaznaczyć, że aby rolnik otrzymał płatności bezpośrednie w pełnej wysokości, zobowiązany jest do przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności. Z uwagi na fakt, iż program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych ma wpływ na wymogi wzajemnej zgodności, w przypadku gdy rolnik nie przestrzega tych wymogów, ma to wpływ na kwotę przyznanych płatności i nałożenie ewentualnych kar administracyjnych w zakresie wzajemnej zgodności.

W tym miejscu chciałem podkreślić, iż Program działań ma obowiązywać na terenie całego kraju, a najważniejsze zmiany dotyczą:

 • warunków przechowywania nawozów naturalnych oraz postępowania z odciekami,
 • terminów stosowania nawozów, dawek oraz sposobu nawożenia azotem,
 • terminów dostosowania powierzchni lub pojemności posiadanych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych,
 • prowadzenia dokumentacji nawożenia azotem lub opracowania planu nawożenia,
 • rolniczego wykorzystania nawozów w pobliżu wód powierzchniowych, na terenach o dużym nachyleniu, na glebach zamarzniętych, zalanych, nasyconych wodą lub przykrytych śniegiem.

Jakie są zmiany w dopłatach bezpośrednich w 2018 roku dla małych gospodarstw?

Zmiany w dopłatach bezpośrednich 2018 polegają także na tym, że rolnicy uczestniczący w systemie dla małych gospodarstw nie muszą deklarować działek rolnych niezgłoszonych do płatności. Odstępstwem od tej zasady jest sytuacja, w której deklaracja taka jest niezbędna do celów innych schematów pomocowych.

Co w dopłatach bezpośrednich 2018 pozostaje bez zmian względem 2017 roku?

W 2018 r. nie zmieniły się limity powierzchniowe i liczba zwierząt.

Płatności bezpośrednie były i są przyznawane do kwalifikujących się hektarów lub zwierząt. Ta zasada pozostaje od lat niezmienna i stanowi podstawę przyznawania przedmiotowych płatności.

zmiany w dopłatach bezpośrednich

W 2018 r., w stosunku do 2017 r. nie uległy zmianie rodzaje płatności, o które rolnicy mogą się ubiegać ani warunki ich przyznawania.

fot. pixabay

W 2018 r. nie zmieniły się również limity powierzchniowe i liczba zwierząt, do których można się ubiegać o przyznanie płatności: dodatkowej, dla młodego rolnika, do roślin pastewnych oraz płatności do bydła i krów.

W 2018 r., w stosunku do 2017 r., nie uległy zmianie rodzaje płatności, o które rolnicy mogą się ubiegać ani warunki ich przyznawania. Nie zmienił się także wykaz roślin i zwierząt, które kwalifikują się do płatności związanych z produkcją.

Omawiając zmiany w dopłatach bezpośrednich 2018 nie sposób także pominąć zmiany w formie składania wniosków, czyli tzw. e-wniosków. Pisaliśmy już o tym na stronach agroFakt.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o