Rolnicy – przedsiębiorcy muszą złożyć oświadczenie o dochodach

Download PDF

Pozarolnicza działalność gospodarcza to nie tylko dodatkowe dochody. To też dodatkowe obowiązki. Rolnicy – przedsiębiorcy muszą złożyć oświadczenie o dochodach osiągniętych ze swojego biznesu. KRUS czeka na nie do 1 czerwca. Spóźnienie lub przekroczenie tego terminu oznacza przymusowe przejście do ZUS.

Rolnik lub domownik, który prowadzi jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą, musi złożyć w KRUS odpowiednie zaświadczenie (naczelnika właściwego urzędu skarbowego) lub oświadczenie. Ma ono na celu poinformowanie, że nie przekroczył rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego (za poprzedni rok podatkowy).

KRUS czeka na oświadczenia

pozarolnicza działalność gospodarcza

Rolnik ubezpieczony w KRUS rozpoczynający prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej może zachować prawo do pozostania w KRUS.

Zgodnie z przepisami, rolnicy mają czas na złożenie oświadczeń do 31 maja. – Ze względu na to, iż termin 31 maja w bieżącym roku przypada w dzień ustawowo wolny od pracy (tj. święto Bożego Ciała), to zgodnie z przepisem art. 57 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego upływa on następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. Zatem ostateczny termin na złożenie zaświadczenia albo oświadczenia o kwocie należnego podatku dochodowego z przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej za rok 2017, przypada w piątek 1 czerwca tego roku informuje KRUS.

Kwota podatku należnego za ubiegły rok to 3 300 złotych. Aby pozostać w KRUS-ie, rolnik nie może przekroczyć tego limitu. W przeciwnym razie zostanie wyłączony z ubezpieczenia społecznego rolników z dniem 1 czerwca tego roku. To samo dotyczy gospodarzy, którzy nie złożą oświadczenia ani zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości należnego podatku. Termin na złożenie tych dokumentów może zostać przywrócony jedynie, jeśli rolnik udowodni, że nie złożył ich wcześniej ze względu na różne wypadki losowe, takie jak np. pobyt w szpitalu.

Pozarolnicza działalność gospodarcza, a prawo do pozostania w KRUS

Jak podaje KRUS, rolnik lub domownik, który rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczyna współpracę przy prowadzeniu tej działalności, może nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników. Musi on jednak spełnić następujące warunki:

pozarolnicza działalność gospodarcza

Ostateczny termin na złożenie przez rolników zaświadczenia albo oświadczenia o kwocie należnego podatku dochodowego z przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej przypada w piątek 1 czerwca 2018 r.

1) podlegał temu ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata i nadal prowadzi działalność rolniczą, lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub w dziale specjalnym w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,

2) złoży w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczęcia współpracy przy jej prowadzeniu. Niezachowanie terminu na złożenie oświadczenia jest równoznaczne z ustaniem ubezpieczenia od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub  współpracy przy jej prowadzeniu. Oświadczenie można złożyć na wniosku o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG-1).  Złożenie wniosku w tej formie do organu ewidencyjnego traktowane jest jak dotrzymanie terminu złożenia oświadczenia w KRUS,

3) nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym,

4) nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych,

5) kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (jeżeli działalność ta była prowadzona) nie przekracza określonej kwoty granicznej.

Podwójne składki

pozarolnicza działalność gospodarcza

Pozarolnicza działalność gospodarcza to dla wielu gospodarzy sposób na dodatkowe dochody.

– Rolnik lub domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą jest zobowiązany do opłacania miesięcznej składki podstawowej na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w podwójnym wymiarze. Natomiast na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie składka za te osoby opłacana jest w pojedynczej wysokości, tak samo jak za pozostałych ubezpieczonych, którzy nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej – podaje KRUS.

Kiedy rolnik nie może pozostać w KRUS?

Jednak tych przepisów nie stosuje się wobec każdej pozarolniczej działalności gospodarczej. W niektórych przypadkach rolnik nie może pozostać w KRUS. W jakich? Np. jeśli zostanie wspólnikiem spółek prawa handlowego (np. spółki jawnej, komandytowej czy partnerskiej). Nie pozostanie w KRUS również, jeśli prowadzi działalność zaliczaną do tzw. wolnego zawodu (np. lekarz, nauczyciel, tłumacz udzielający lekcje na godziny).

Osoby współpracujące, czyli kto?

Osobami współpracującymi z rolnikiem prowadzącym pozarolniczą działalność są: małżonek, dziecko własne lub dziecko przysposobione, dziecko drugiego małżonka, matka, ojciec, macocha, ojczym lub osoba przysposabiająca. Pod warunkiem, że pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 5 / 5. Liczba głosów 1

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o