100 tys. zł na rozpoczęcie działalności pozarolniczej z PROW!

Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. będzie odbywać się nabór wniosków o premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej w ramach PROW 2014-2020.  Rolnicy, ich współmałżonkowie lub domownicy, którzy planują podjąć działalność gospodarczą, mogą otrzymać 100 tys. zł. Z Maciejem Rubą, naczelnikiem Wydziału Wspierania Przedsiębiorczości Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w imieniu agrofaktu rozmawia Ewa Ploplis.

Ewa Ploplis: Jak dużą pomoc, w postaci premii, można otrzymać na rozpoczęcie działalności pozarolniczej?

ruba-maciej-_arimr / rozpoczęcie działalności pozarolniczej z PROW

Maciej Ruba, naczelnik Wydziału Wspierania Przedsiębiorczości Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Maciej Ruba, naczelnik Wydziału Wspierania Przedsiębiorczości Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: Wysokość premii jest stała i w każdym przypadku wynosi 100 tys. zł. Ci, którzy zakwalifikują się, otrzymają ją w dwóch transzach. Pierwszą, w wysokości 80 tys. zł, tj. 80% całości premii, otrzymają po złożeniu i ocenie wniosku o płatność, a drugą, w wysokości 20 tys. zł, tj. pozostałe 20% premii, po zakończeniu realizacji biznesplanu i potwierdzeniu zakończenia realizacji przedsięwzięcia, co jest potwierdzone dokumentacją złożoną z drugim wnioskiem o płatność.

Jak przedstawia się harmonogram przyznania tych środków?

Od 13 marca do 11 kwietnia br. będzie trwał nabór wniosków o przyznanie pomocy. Po zamknięciu naboru Agencja będzie miała 180 dni, tj. ok. pół roku, na ocenę złożonych wniosków, opublikowanie listy kolejności przysługiwania pomocy. Następnie zostaną wydane decyzje o przyznaniu pomocy lub o odmowie jej przyznania. Ci beneficjenci, którzy otrzymają pozytywne decyzje, będą mieli 9 miesięcy na rozpoczęcie realizacji biznesplanu, tj. rozpoczęcie działalności gospodarczej. W momencie, kiedy ta działalność zostanie rozpoczęta, będzie można złożyć wniosek o wypłatę pierwszej raty premii, tj. 80 tys. zł.

Koszty związane z usługami doradczymi, w tym polegającymi na przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej, np. biznesplanu, mogą być wskazane jako jeden z wydatków, na który zostanie przyznana premia.

Maciej Ruba, naczelnik Wydziału Wspierania Przedsiębiorczości Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Proszę przypomnieć, kto może ubiegać się o dofinansowanie – premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej?

Program przeznaczony jest wyłącznie dla osób fizycznych, które planują podjąć pozarolniczą działalność gospodarczą. O premię może ubiegać się:

 • rolnik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • współmałżonek rolnika
 • lub domownik rolnika.

Osoba ubiegająca się o premię musi podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników  KRUS co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Warunkiem koniecznym jest także, aby taka osoba była obywatelem państwa należącego do Unii Europejskiej i miała ukończone 18 lat w dniu składania wniosku.

kto może się ubiegać o premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej?

Program przeznaczony jest wyłącznie dla osób fizycznych, które planują podjąć pozarolniczą działalność gospodarczą. O premię może ubiegać się: rolnik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, współmałżonek rolnika lub domownik rolnika.

Kto jeszcze może ubiegać się o pomoc?

O pomoc może ubiegać się także beneficjent poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, który trwale przekazał swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego PROW 2014-2020. Zarówno beneficjent ww. poddziałania, jak i rolnik, małżonek rolnika i domownik, nie mogą być wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

wysokość premii z prow 2014-2020 na działalnośc pozarolniczą to 100 tys. zł

Wysokość premii jest stała i w każdym przypadku wynosi 100 tys. zł.

Jakie jeszcze warunki musi spełnić wnioskodawca, aby otrzymać pomoc na rozpoczęcie działalności pozarolniczej?

Pomoc finansową będzie przyznawana osobom, które przedłożą biznesplan dotyczący przypadku rolnika, małżonka rolnika oraz domownika warunkiem jest także, aby gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca, miało wielkość produkcji nie większą niż 15 tys. euro oraz do tego gospodarstwa powinny zostać przyznane płatności obszarowe. Ponadto, gospodarstwo musi być położone w miejscowości znajdującej się na terenie: gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub gminy miejskiej, tak samo z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.Ten warunek nie będzie wymagany w przypadku osoby, która na trwałe przekazała swoje gospodarstwo innemu rolnikowi.

O pomoc może ubiegać się także beneficjent poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, który trwale przekazał swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego PROW 2014-2020.

Maciej Ruba, naczelnik Wydziału Wspierania Przedsiębiorczości Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Co powinien zawierać dobrze przygotowany biznesplan?

W biznesplanie załączanym do wniosku o przyznanie pomocy muszą znaleźć się:

 • opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, obejmujący informacje dotyczące:
  • źródeł finansowych i zasobów materialnych, jakie wnioskodawca posiada i które mogą zostać wykorzystane w celu podjęcia działalności pozarolniczej, w tym grunty, budynki i budowle, maszyny, urządzenia i wyposażenie,
  • kwalifikacji zawodowych z zakresu podejmowanej działalności pozarolniczej, o ile wnioskodawca takie kwalifikacje posiada,
  • wielkości ekonomicznej gospodarstwa;
 • wskazanie celów pośrednich i końcowych, dotyczących rozwoju działalności pozarolniczej, którą wnioskodawca zamierza podjąć;
 • wskazanie planowanej do utworzenia liczby miejsc pracy, związanych z planowaną do podjęcia działalnością;
 • informacje dotyczące działań mających na celu rozwój działalności pozarolniczej, w tym:
  • opis i szacunkową wartość planowanych inwestycji w środki trwałe i inne środki związane z działalnością pozarolniczą oraz wskazanie, czy mają one charakter innowacyjny w obrębie gminy, na obszarze której znajdowało się będzie główne miejsce wykonywania działalności w zakresie produktu lub procesu (technologii), lub marketingu, lub organizacji,
  • informacje o planowanym udziale w szkoleniach lub korzystaniu z usług doradczych, w tym szacunkową wartość tych działań lub innych przedsięwzięć, wymaganych do rozwoju działalności pozarolniczej – jeżeli wnioskodawca planuje realizację tych działań;
 • charakterystyka podejmowanej działalności pozarolniczej, w tym określenie przedmiotu tej działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),
 • uzasadnienie ekonomiczne operacji.
nowa działalność pozarolnicza może również zakładać zatrudnienie nowych osób

Jeśli zatrudnimy kogoś na umowę o pracę w nowo  otwartym zakładzie, na który otrzymaliśmy premię z PROW, utrzymanie miejsca pracy powinno nastąpić w okresie co najmniej 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

Czy koszt przygotowania dokumentacji aplikacyjnej lub samego biznesplanu mogą być wskazane jako jeden z wydatków, na który zostanie przyznana premia?

Tak. Koszty związane z usługami doradczymi, w tym polegającymi na przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej, np. biznesplanu, mogą być wskazane jako jeden z wydatków, na który zostanie przyznana premia.

Jak długo trzeba prowadzić działalność gospodarczą?

Podjętą działalność gospodarczą należy wykonywać przez 5 lat.

Jak długo trzeba podlegać samozatrudnieniu i zatrudniać pracowników?

Utrzymanie miejsca pracy powinno nastąpić w okresie co najmniej 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy. W przypadku samozatrudnienia momentem rozpoczęcia tego zobowiązania jest zarejestrowanie działalności i łącząca się z tym konieczność dokonania zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych w ZUS z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej. Musi to nastąpić przed złożeniem wniosku o płatność pierwszej raty pomocy. Natomiast w przypadku pracowników, faktycznym momentem rozpoczęcia trwania zobowiązania jest data zawarcia umowy o pracę, przy czym musi to nastąpić w okresie od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy do dnia złożenia wniosku o wypłatę drugiej raty pomocy.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *