Dopłaty do zalesiania – są pieniądze dla wszystkich

Download PDF

Czy opłaca się posadzić las na gruncie rolnym? Jak duże dopłaty do zalesiania terenów rolnych mogą otrzymać rolnicy? Kiedy będzie można otrzymać pieniądze? Jakie warunki trzeba spełnić?

Kto może ubiegać się o dopłaty do zalesiania?

O dopłaty do zalesiania mogą ubiegać się osoby fizyczne lub prawne bądź grupa osób fizycznych lub prawnych. Mogą to robić bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków. Wymogiem jest których gospodarstwo rolne jest położone na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz które prowadzą działalność rolniczą. Wsparcie na zalesienie jest przyznawane również jednostkom samorządu terytorialnego i jednostkom organizacyjnym gmin, powiatów oraz województw.

 Jaki grunt można zalesić z pomocą finansową ARiMR?

Dopłaty do dolesienia wynoszą od 4 984 zł/ha do 7 624 zł/ha.

– Wsparcie na zalesienie jest przyznawane do gruntów:

  • wykazanych w ewidencji gruntów i budynków jako grunty rolne,
  • użytkowanych jako grunty orne lub sady lub grunty z sukcesją naturalną,
  • przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego, gdy zalesianie tych gruntów nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W przypadku braku tego planu oraz tego studium, gdy grunty te zostały przeznaczone do zalesienia w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • stanowiących własność rolnika albo własność jego małżonka lub własność jednostki,
  • o powierzchni co najmniej 0,1 ha i szerokości większej niż 20 m. (wymagania szerokości gruntu nie stosuje się, jeżeli grunty te graniczą z lasem).

 

Jakie są jeszcze dodatkowe ograniczenia?

Dodatkowo rolnik może otrzymać za ogrodzenie 8,82 zł/mb lub 1132 zł/ha za zabezpieczenie drzewek 3 palikami.

– Pomoc w ramach całego okresu programowania może być przyznana tylko do powierzchni nie większej niż 20 ha. Dodatkowo grunty przeznaczone do zalesienia  muszą być położone poza obszarami Natura 2000 lub obszarami znajdującymi się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, chyba, że planowane wykonanie zalesienia nie jest sprzeczne z planami ochrony albo planami zadań ochronnych tych obszarów, a w przypadku braku sporządzenia tych planów – gdy planowane wykonanie zalesienia nie jest sprzeczne z celami ochrony tych obszarów.

Grunty zalesione muszą być położone również poza obszarami rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, parków narodowych lub obszarami ich otulin, chyba, że planowane wykonanie zalesienia nie jest sprzeczne z celami ochrony tych obszarów.

Jak duże środki można otrzymać w ramach tego naboru?

Rolnik sam musi zakupić sadzonki i wykonać zalesienie.

Dopłaty do dolesienia są zryczałtowaną płatnością z tytułu poniesionych kosztów wykonania zalesienia oraz ewentualnych poprawek wykonanych w drugim roku. Wynosi ono od 4 984 zł/ha do 7 624 zł/ha. Wielkość wsparcia uzależniona jest od rodzaju gruntu, na jakim wykonuje się zalesianie. Dodatkowo rolnik może otrzymać pieniądze za ogrodzenie zalesionego terenu w wysokości 8,82 zł/mb lub za zabezpieczenie drzewek 3 palikami  w wysokości 1132 zł/ha.

Kiedy są wpłacane pieniądze?

– Wsparcie jest wypłacane w pierwszym roku dokonania zalesienia. Jedynie do gruntu, na którym wprowadzone są nasadzenia.

 Kiedy dokładnie może nastąpić płatność?

Nabór wniosków o dopłaty do zalesiania potrwa do końca lipca 2018 r. Natomiast 1 października 2018 r. prezes ARiMR ogłosi, jak zawsze na stronie internetowej agencji, informację o kolejności przyznania wsparcia na zalesienie. Następnie, do 8 października 2018 r., kierownik biura powiatowego ARiMR wyda rolnikowi postanowienie o spełnieniu warunków do przyznania wsparcia na zalesienie.

Następnie otrzymuje jednorazową, zryczałtowaną płatność z tytułu poniesionych kosztów

Po otrzymaniu postanowienia, rolnik będzie musiał wykonać zalesienie, z własnych środków finansowych, zgodnie z planem zalesienia. Może to zrobić jesienią br. lub wiosną 2019 r. Po wykonaniu zalesienia rolnik musi złożyć, do kierownika biura powiatowego ARiMR, oświadczenie o wykonaniu zalesienia zgodnie z wymogami planu zalesienia wraz z zaświadczeniem nadleśniczego potwierdzającym ten fakt. Ma na to czas do 9 czerwca 2019 r. Po złożeniu oświadczenia, kontrolerzy ARiMR zweryfikują poprawność założenia uprawy leśnej, zgodnie z wymogami planu zalesienia. Decyzja o przyznaniu dopłaty na zalesianie jest wydawana w terminie do 60 dni, licząc od dnia złożenia oświadczenia. Natomiast płatność realizowana jest w terminie 30 dni, od dnia, w którym decyzja o przyznanie wsparcia na zalesienie stała się ostateczna.

Oznacza to, że rolnik musi z własnej kieszeni wypłacić środki, a następnie otrzyma zwrot pieniędzy…

Tak. Rolnik sam musi zakupić sadzonki i wykonać zalesienie, a następnie w ramach wsparcia na zalesienie otrzymuje jednorazową, zryczałtowaną płatność z tytułu poniesionych kosztów wykonania zalesienia oraz ewentualnego jego ogrodzenia lub ewentualnego zabezpieczenia drzewek 3 palikami, w przeliczeniu na hektar gruntów.

dopłaty do zalesiania

Każdy rolnik, który spełni warunki otrzyma dofinansowanie – są pieniądze

fot. Ewa Ploplis

Jaki procent drzew może nie przyjąć się, żeby rolnik mógł otrzymać wsparcie z ARiMR?

–  Przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 8 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów”, nakładają na rolnika obowiązek wykonania zalesienia przy użyciu co najmniej minimalnej liczby sadzonek drzew na hektar określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia lub ustalonej w sposób określony w tym załączniku, z tolerancją do 10%.

Tym samym tolerancja dotycząca liczby drzew na hektar wynosi 10%.

Nabór trwa. Czy duże jest zainteresowanie naborem?

–   Obecnie jesteśmy w połowie okresu przyjmowania wniosków o dopłaty do zalesiania. Liczba złożonych przez rolników wniosków jest na podobnym poziomie jak w latach ubiegłych. Jednak co roku  największa liczba wniosków jest składana przez rolników w ostatnich dniach ich przyjmowania. Ma to związek z koniecznością przygotowania, przez nadleśniczych, planów zalesienia. Są to obowiązkowe załączniki wniosków składanych w biurach powiatowych.

Czy dla wszystkich, którzy spełnią wymogi, starczy środków?

– Przy założeniu, iż w roku bieżącym, zainteresowanie działaniem będzie na podobnym poziomie jak w latach ubiegłych, każdy rolnik, który spełni warunki kwalifikowalności i uzyska co najmniej 6 punktów po weryfikacji kryteriów wyboru operacji, otrzyma postanowienie o spełnieniu warunków do przyznania wsparcia na zalesienie – gwarantującego wypłatę środków finansowych po wykonaniu zalesienia.

 Dziękuję za rozmowę. z Agatą Kołodziejską, naczelnikiem Wydziału Płatności Zalesieniowych i Prognozowania Departamentu Płatności Bezpośednich Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) dla agroFaktu rozmawiała Ewa Ploplis.

 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4 / 5. Liczba głosów 3

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o