Zalesienie. Prezes ogłasza termin składania wniosków

Po raz kolejny Prezes ARiMR ogłasza termin naboru wniosków o przyznanie wsparcia na poddziałanie – „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w 2019 roku. Zalesienie najsłabszych gruntów może mieć sens.

zalesienie

Jednym z wymogów jest ogrodzenie działki

fot. T. Śmigielski

Za co dają pieniądze?

Rolnicy w ramach tego działania mogą otrzymać trzy premie:

 • wsparcie na zalesienie,
 • premię pielęgnacyjną,
 • premię zalesieniową.

Wsparcie na zalesienie jest płatnością związaną z kosztami poniesionymi na  wykonanie zalesienia, jego ogrodzenia lub zabezpieczenia 3 palikami. Jest to płatność jednorazowa wypłacana w pierwszym roku zalesienia. Wysokość wsparcia zależy od rodzaju sadzonek, gruntu, nachylenia terenu oraz wyboru sposobu zabezpieczenia uprawy leśnej. Wnioski o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej składa rolnik w roku następnym i w kolejnych latach.

Przez okres pięciu lat rolnik otrzymuje premię pielęgnacyjną, a przez 12 lat premię zalesieniową. – Czekamy na nowe rozporządzenie – mówi pracownik z Biura Powiatowego ARiMR z zachodnio-pomorskiego. – Ogłoszony jest już termin naboru wniosków i na razie wymagania są takie jak w zeszłym roku. Jednym z ważniejszych dokumentów jest plan zalesienia, który sporządza nadleśnictwo. Ten plan jest dla rolnika sporządzany bezpłatnie, ale zainteresowani powinni już teraz o nim pomyśleć, aby nie robić go na ostatnią chwilę.

Kto może skorzystać ze wsparcia?

W programie może wziąć udział m.in. osoba, której „został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności”. Kolejnym warunkiem jest zobowiązanie do „wykonania zalesienia gruntu zgodnie z wymogami planu zalesienia, a gdy jest to przewidziane w planie zalesienia wykonania również jego ogrodzenia lub zabezpieczenia drzewek 3 palikami”.

Poza tym należy „uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego wykonania zalesienia. Obowiązek ten dotyczy sadów i gruntów z sukcesją naturalną”. Pomoc na zalesienie, w tym wsparcie na zalesienie może być przyznana jednemu rolnikowi do powierzchni nie większej niż 20 ha, w całym okresie programowania.

zalesienie

Pierwszy etap wykonany

fot. T. Śmigielski

Jakie grunty można zalesiać?

Katalog wymogów określających grunty, które mogą być zalesione jest dość duży. Najważniejszym wymogiem jest, aby grunt przeznaczony pod zalesienie figurował w ewidencji gruntów i budynków jako grunt orny. Jeśli ta formalność nie jest spełniona wsparcie na zalesienie nie będzie udzielone. Żeby wsparcie mogło być przyznane do takiego gruntu, konieczna jest zmiana klasyfikacji gruntu, w ewidencji gruntów i budynków.

Grunty, które rolnik chce zalesić, muszą figurować w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub innym dokumencie jako grunty przeznaczone do zalesienia. Ustawodawca określił też minimalną powierzchnię obszaru przeznaczonego pod zalesienie. Musi to być obszar co najmniej 0,1 ha i szerokości większej niż 20 m. Wyjątek stanowią grunty graniczące z lasem lub obszarem zalesionym, które mogą mieć mniejszą szerokość.

Należy również wziąć pod uwagę wymagania związane z obszarami Natura 2000 oraz z występowaniem na gruntach drzew lub krzewów pochodzących z sukcesji naturalnej, ale o szczegółach będą informować pracownicy Biur Powiatowych ARiMR.

Termin i dokumenty

Wnioski o zalesienie należy składać w terminie od 1 czerwca do 31 lipca 2019 do kierownika biura powiatowego ARiMR. Rolnik musi wraz z wnioskiem złożyć następujące min. dokumenty:

 • kopię planu zalesienia,
 • zgodę współwłaścicieli lub małżonka,
 • dokumenty potwierdzające własność gruntów,
 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeśli jest wymagana.

Wnioski złożone przez zainteresowanych będą poddane ocenie, a 1 października zostanie podana do publicznej wiadomości lista określająca kolejność przysługiwania pomocy. – Czekamy na ogłoszenie rozporządzenia przechodzącego właśnie proces legislacyjny. Po jego ogłoszeniu, o ile będą w nim istotne zmiany, będziemy mogli powiadomić o nich rolników – informuje pracownik Biura Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR.

Zalesienie – harmonogram działań

Rolnik, którego wniosek zakwalifikował się do wsparcia na zalesienie powinien postępować zgodnie z poniższym harmonogramem. Kolejność postępowania:

 • wykonanie zalesienia zgodnie z planem;
 • złożenie oświadczenia o wykonanym zalesieniu (należy dołączyć zaświadczenie od Nadleśniczego, w którym potwierdza wykonanie zalesienia);
 • w terminie 60 dni od złożenia oświadczenia wydawana jest decyzja w sprawie przyznania wsparcia;
 • wypłata wsparcia na zalesienie – 30 dni od terminu, w którym decyzja stała się ostateczna;
 • złożenie wniosków o przyznanie premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej (wiosna następnego roku).

Kto pyta nie błądzi

Poniżej kilka pytań od rolników dotyczących zalesiania gruntów a zamieszczonych na stronach ARiMR.

Czy istnieje możliwość przywrócenia do użytkowania rolniczego gruntów zalesionych?

 • Nie ma możliwości przywrócenia do użytkowania rolniczego zalesionego gruntu. Rolnik składając wniosek o tę pomoc zobowiązuje się do pielęgnacji zalesienia i utrzymania zalesienia wykonanego na gruncie.

Do jakiej powierzchni gruntów rolnych rolnik może ubiegać się o pomoc na zalesienie?

 • Pomoc jest przyznawana rolnikowi do gruntów rolnych, stanowiących grunty orne lub sady lub grunty z sukcesją naturalną, o powierzchni co najmniej 0,1 ha. Maksymalna powierzchnia gruntu, do której rolnik może otrzymać pomoc na zalesienie nie może przekroczyć 20 ha.

Czy możliwe jest zalesienie gruntów deklarowanych do płatności obszarowych jako łąka lub pastwisko?

 • Pomoc na zalesienie jest przyznawana do gruntów wykazanych w ewidencji gruntów i budynków jako grunty rolne, stanowiących grunty orne lub sady lub grunty z sukcesją naturalną. Jeżeli grunt użytkowany jest jako łąka lub pastwisko (trwały użytek zielony) nie kwalifikuje się do przyznania pomocy.

 

Gdyby poszło coś nie tak…

ARiMR informuje, że rolnik powinien złożyć do biura powiatowego Agencji pisemne oświadczenie o wystąpieniu siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, opatrzone czytelnym podpisem i datą złożenia, w terminie 15 dni roboczych od dnia, w którym rolnik lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać takiej czynności oraz dostarczyć dowód potwierdzający wystąpienie siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności.

Siła wyższa

Zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 „siła wyższa”„nadzwyczajne okoliczności” mogą zostać uznane w szczególności w następujących przypadkach:

 • śmierć beneficjenta;
 • długoterminowa niezdolność beneficjenta do wykonywania zawodu;
 • poważna klęska żywiołowa powodująca duże szkody w gospodarstwie rolnym;
 • zniszczenie w wyniku wypadku budynków inwentarskich w gospodarstwie rolnym;
 • choroba epizootyczna lub choroba roślin dotykająca, odpowiednio, cały inwentarz żywy lub uprawy należące do beneficjenta lub część tego inwentarza lub upraw;
 • wywłaszczenie całego lub dużej części gospodarstwa rolnego, jeśli takiego wywłaszczenia nie można było przewidzieć w dniu złożenia wniosku.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4 / 5. Liczba głosów 2

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *