Zmiany w sprzedaży gruntów ornych: grunty prywatne

Kto może kupić grunty rolne w obrocie prywatnym? Jakie warunki musi spełnić nabywca? Druga część wyjaśnień Agencji Nieruchomości Rolnych

Kto może nabyć grunty rolne w obrocie prywatnym?

Zgodnie z nowymi przepisami grunty rolne w obrocie tylko rolnik indywidualny (art. 2a–2c Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego), chyba że ustawa stanowi inaczej, a powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać 300 ha użytków rolnych.

Nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gosp. rolne w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna przez okres co najmniej 10 lat od dnia nabycia.

Jaka sprzedaż gruntów rolnych w obrocie prywatnym zwolniona jest ze stosowania nowych przepisów? – art. 1 a Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego:

  • gruntów rolnych do 0,3 ha,
  • dla osób bliskich zbywcy,
  • dla jednostek samorządowych, Skarbu Państwa, ANR,
  • osobom prawnym Kościoła Katolickiego,
  • związkom wyznaniowym,
  • podmiotom, które nabędą nieruchomość w drodze dziedziczenia oraz zapisu windykacyjnego, na podstawie art. 151 lub art. 231 Kc albo w toku postępowania restrukturyzacyjnego ramach postępowania sanacyjnego;

Poza powyższą sytuacją nabywcą może być inny podmiot pod warunkiem uzyskania zgody Prezesa ANR w formie decyzji adm. (art. 2 a  Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego).

grunty prywatne_1

Przepisów UKUR nie stosujemy do gruntów rolnych zabudowanych o powierzchni nie przekraczającej 0,5 ha.

Przepisów UKUR nie stosujemy do gruntów rolnych zabudowanych o powierzchni nie przekraczającej 0,5 ha, które w dniu wejścia w życie ustawy, zajęte są pod budynki mieszkalne oraz budynki, budowle i urządzenia niewykorzystywane obecnie do produkcji rolniczej, wraz z gruntami do nich przyległymi umożliwiającymi ich właściwe wykorzystanie oraz zajętymi na urządzenie ogródka przydomowego – jeżeli grunty te tworzą zorganizowaną całość gospodarczą oraz nie zostały wyłączone z produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, nieruchomości rolnych, które w dniu wejścia w życie ustawy, w ostatecznych decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przeznaczone są na cele inne niż rolne – art. 11 Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Jakie warunki musi spełnić nabywca nieruchomości rolnych w obrocie prywatnym? – art. 2b Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna przez okres co najmniej 10 lat od dnia nabycia (osoba fizyczna ma prowadzić to gosp. rolne osobiście).

Agencja działająca na rzecz Skarbu Państwa może złożyć oświadczenie o nabyciu nieruchomości za zapłatą równowartości pieniężnej odpowiadającej jej wartości rynkowej.

Przez powyższe 10 lat nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom (ewentualnie zgoda Sądu – przyczyny losowe, niezależne od nabywcy). Przepisu tego nie stosujemy do powyżej określonych, zwolnionych od spełnienia warunków do zakupu.

W przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej, prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy jej dzierżawcy (art. 3 Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego), jeżeli:

  1. umowa dzierżawy została zawarta w formie pisemnej i ma datę pewną oraz była wykonywana co najmniej przez 3 lata, licząc od tej daty oraz
  2. nabywana nieruchomość rolna wchodzi w skład gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy.
grunty

Kogo nie dotyczą nowe przepisy?

W przypadku braku uprawnionego do pierwokupu, o którym mowa powyżej, albo niewykonania przez niego tego prawa, prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy Agencji działającej na rzecz Skarbu Państwa – oświadczenie w formie aktu notarialnego o wykonaniu prawa pierwokupu wysyłane przesyłką poleconą nadaną za potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem Poczty Polskiej i opublikowane na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji.

Uważa się, że zobowiązany z prawa pierwokupu zapoznał się z treścią oświadczenia Agencji o wykonaniu prawa pierwokupu z chwilą jego publikacji na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji.

Agencja działająca na rzecz Skarbu Państwa może złożyć oświadczenie o nabyciu nieruchomości za zapłatą równowartości pieniężnej odpowiadającej jej wartości rynkowej.

Zbywca nieruchomości rolnej w terminie miesiąca od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa powyżej może:

  1. Wystąpić do sądu o ustalenie równowartości pieniężnej wartości rynkowej nieruchomości rolnej nabywanej przez Agencję albo
  2. Złożyć pisemne oświadczenie o cofnięciu żądania nabycia tej nieruchomości przez Agencję.

W szczególnych przypadkach Prezes ANR może wyrazić zgodę na sprzedaż nieruchomości.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *