Dopłaty dla rolników po kontroli. Kto straci pieniądze?

Rolnik powiadomiony o kontroli na miejscu znajduje się w niekomfortowej sytuacji, gdyż do czasu jej zakończenia wypłata pieniędzy jest wstrzymywana. Czy dopłaty dla rolników po kontroli, podczas której wykryto nieprawidłowości, mogą być zmniejszone? Za co można stracić dopłaty bezpośrednie?

ARiMR ostrzega, że wykrycie nieprawidłowości w czasie kontroli może skutkować zmniejszeniem lub nieprzyznaniem płatności w danym roku, wieloletnimi sankcjami lub całkowitym wykluczeniem z ubiegania się o pomoc. Uniemożliwienie przeprowadzenia czynności kontrolnych może skutkować nieprzyznaniem płatności, zwrotem przyznanej już pomocy lub odmową płatności.

Przeczytaj również: Kontrole gospodarstw zostaną wzmożone? Sprawdź!

Instytucje kontrolujące rolnika

Kompetencje w kontrolowaniu rolnika są podzielone między ARiMR a Inspekcję Weterynaryjną. To te dwie instytucje decydują, jakie są dopłaty dla rolników po kontroli. Agencja odpowiada za kontrole w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska oraz wymogów z obszarów: środowisko, zmiana klimatu, utrzymanie gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej, zdrowie publiczne w zakresie produkcji żywności pochodzenia roślinnego i zdrowie roślin. Do Inspekcji Weterynaryjnej należą kontrole w zakresie zdrowia publicznego w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego, zdrowia zwierząt oraz dobrostanu zwierząt.

Terminy decydujące o wysokości kary

Dopłaty dla rolników po kontroli – co jeszcze warto wiedzieć? Kara za nieprawidłowości wykryte podczas kontroli gospodarstwa zależy od kategorii wykrytego uchybienia. Wykryte u rolnika błędy klasyfikuje się, punktuje i poddaje ocenie. Poniżej stosowane przez ARiMR terminy uchybień wpływające na wysokość kar.

  • „Zasięg” – stwierdza niezgodności uwzględniające, czy dana niezgodność ma daleko idące konsekwencje, czy też ograniczają się one wyłącznie do gospodarstwa.
  • „Dotkliwość” – opisuje niezgodności pod względem znaczenia jej konsekwencji, z uwzględnieniem celów wymogu lub normy, których przedmiotowa niezgodność dotyczy.
  • „Trwałość” – długości okresu, w którym występują skutki lub możliwości wyeliminowania tych skutków.
  • „Celowość” – niezgodności zależy w szczególności od umyślnej, świadomej intencji rolnika, który narusza obowiązujące przepisy.
  • „Powtarzająca się niezgodność ” – kryterium oceny stwierdzonej niezgodności, oznaczające niezgodność z tym samym wymogiem lub normą. Warunkiem jest wykrycie jej więcej niż raz w ciągu trzech kolejnych lat kalendarzowych.
  • „Drobna niezgodność” – zaniedbanie powstałe zazwyczaj w wyniku nieumyślnego działania rolnika, które nie skutkuje zagrożeniem dla środowiska, zdrowia ludzi czy zwierząt.

Dopłaty dla rolników po kontroli

Świadome działanie

W przypadku, gdy rolnik celowo dopuścił się stwierdzonej niezgodności, obniżka wynosi 20% całkowitej kwoty. Jednakże Agencja może wydać decyzję o obniżeniu procentu do wysokości nie mniejszej niż 15% lub, tam gdzie ma to zastosowanie, zwiększyć ten procent nawet do 100% całkowitej należnej kwoty.

Zaniedbanie

W tym wypadku ocenia się, czy niezgodność wynika z zaniedbania ze strony rolnika, czy też jest efektem umyślnego, celowego działania. Jeśli jest to zaniedbanie ze strony rolnika, obniżka płatności z zasady stanowi 3% całkowitej kwoty płatności/pomocy. Jednakże na podstawie raportu z kontroli wydaje się decyzję o obniżeniu wielkości potrącenia do 1% lub zwiększeniu go do 5% całkowitej kwoty. W określonych przypadkach odstępuje się od nałożenia jakichkolwiek obniżek.

Dopłaty dla rolników po kontroli. Powtarzanie błędów

Gdy podczas kontroli stwierdza się powtarzalność niezgodności, procent sankcji mnoży się przez 3. Tak naprawdę maksymalna wysokość sankcji nie może jednak przekroczyć 15% całkowitej kwoty płatności bezpośrednich.

Drobna niezgodność

W przypadku stwierdzenia „drobnej niezgodności” nie stosuje się kary administracyjnej z tytułu nieprzestrzegania wzajemnej zgodności. Rolnik powinien podjąć natychmiastowe działania zmierzającego do jej usunięcia, nie później jednak niż w terminie określonym w raporcie.

Zaniechanie

Natomiast, jeśli beneficjent nie usunie drobnej niezgodności w określonym terminie stosuje się wstecznie zmniejszenie w wysokości co najmniej 1% w odniesieniu do pierwotnego roku stwierdzenia niezgodności, kiedy to zastosowano system wczesnego ostrzegania, jeśli niezgodność nie została usunięta w ciągu maksymalnie 3 kolejnych lat kalendarzowych.

Dopłaty dla rolników po kontroli. Niska szkodliwość, ale…

W przypadku, gdy kwota sankcji nie przekracza równowartości 100 euro, sankcje nie są naliczane. Należy pamiętać jednak, że obowiązkiem rolnika jest usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. U rolnika przeprowadza się kontrolę na miejscu sprawdzającą zrealizowanie przez niego działań naprawczych. Nie dostosowanie się do nakazanych w decyzji działań naprawczych spowoduje, że płatność w roku następnym będzie podlegała odzyskaniu.

Kontrole ARiMR. Podsumowanie

Analizując procedurę kontrolną ARiMR nasuwają się następujące wnioski. Po pierwsze: nie można świadomie oszukiwać agencji płatniczej. Kary dla naciągaczy są, jak widać, bardzo wysokie. Po drugie, nie należy lekceważyć zaleceń zawartych w protokole pokontrolnym. Dobrze jest też pamiętać, że dopłaty dla rolników po kontroli, która wykryła nieprawidłowości, są bardzo zróżnicowane.

O zasadach kontroli i jej skutkach można przeczytać również w materiale: Kontrole rolników 2021 – nowe zasady opracowane przez KE. Sprawdź!

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.2 / 5. Liczba głosów 183

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *