Szkoły rolnicze w województwie opolskim

Download PDF

Opolskie – to najmniejsze województwo w kraju, w którym liczba mieszkańców oscyluje w okolicach miliona. Czy oznacza to, że szkoły rolnicze w województwie opolskim nie mają racji bytu? Wręcz przeciwnie! Wystarczy zdecydować się na zawód rolnika a wybór szkoły rolniczej nie stanowi najmniejszego problemu.

Dobre gleby, długi okres wegetacji, łagodne zimy a do tego wysoka kultura rolna i dobre wyposażenie w techniczne środki produkcji powodują, że ten rejon kraju jeśli chodzi o rolnictwo ma się naprawdę dobrze. Gdy do tego dołożymy najwyższy w kraju wskaźnik waloryzacji rolniczej, Opolszczyzna wydaje się wymarzonym miejscem dla rolników. Nic tylko zdobywać i pogłębiać wiedzę rolniczą.

budynek-zsckr-glubczycefot-zsckr-glubczyce

Szkoły rolnicze w województwie opolskim – ZSCKR w Głubczycach (fot. ZSCKR Głubczyce)

Technikum, zawodówka, kurs a może studia? Jest w czym wybierać!

Na początek … Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Szafera w Głubczycach – mekka dla przyszłych rolników.

Szkoła założona w 1954 r. jako jedyna w rejonie doskonale przygotowuje młodzież do podjęcia pracy w instytucjach i okolicznych zakładach. Rolniczy charakter tego regionu sprawia, że młodzież ma możliwość odbycia praktyki zawodowej w gospodarstwach rolno-spożywczych oraz przedsiębiorstwach usługowych.

Jednym z nich jest Stacja Doświadczalnej Oceny Odmian w Głubczycach. – Młodzież, która odbywa u nas praktyki jest bardzo dobrze przygotowana praktycznie, gdyż duża jej część pomaga rodzicom we własnych gospodarstwach rolnych – mówi Michał Kręgielewski, opiekun uczniów odbywających praktyki w SDOO w Głubczycach. –„Rolniczak” daje im solidne przygotowanie teoretyczne, co można zaobserwować podczas zajęć. Każda ich pomoc jest dla nas cenna, zwłaszcza jesienią, gdy rozpoczynają się prace przy burakach cukrowych – dodaje.

Pracownia architektury krajobrazu ZSCKR Głubczyce

Pracownia architektury krajobrazu (fot. ZSCKR Głubczyce)

W skład ZSCKR w Głubczycach wchodzi TechnikumZasadnicza Szkoła Zawodowa (po reformie dodatkowo szkoła branżowa I stopnia). W ramach zespołu działa również Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz prowadzone są Kwalifikacyjne Kursy ZawodoweTechnikum oferuje młodzieży następujące kierunki:

  • Technik rolnik – uczeń zdobywa m.in. kwalifikacje do wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej, prowadzeniem i obsługą pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
  • Technik agrobiznesu – uczeń zdobywa kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy w komórkach działających z ramienia UE, a zakres umiejętności pozwala na prowadzenie własnej działalności z rachunkowości rolnej i agrobiznesu;
  • Technik architektury krajobrazu uczeń zdobywa kwalifikacje do projektowania, urządzania i pielęgnacji roślinnych obiektów architektury krajobrazu, a także organizacji prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu;
  • Technik turystyki wiejskiej – uczeń zdobywa kwalifikacje do prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich, a także do prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego;
  • Technik hodowca koni – uczeń zdobywa kwalifikacje do organizacji chowu i hodowli koni, a także jeździectwa i treningu koni;
  • Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki – uczeń zdobywa kwalifikacje do użytkowania pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie, obsługi technicznej oraz naprawy pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie, a także eksploatacji systemów mechatronicznych w rolnictwie.

 

Obcowanie-ze-zwierzętami-to-zwykła-rzecz-dla-Technika-hodowcy-konifot.-ZSCKR-Głubczyce.jpg

Obcowanie ze zwierzętami to zwykła rzecz dla Technika hodowcy koni (fot. ZSCKR Głubczyce).jpg

Uwaga: po ukończeniu w/w kierunków zdobywa się kwalifikacje rolnicze wymagane do prowadzenia, dziedziczenia i nabywania gospodarstw rolnych oraz uprawnienia do korzystania z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Warto też wspomnieć, że dodatkowo uczeń ma możliwość zdobycia prawa jazdy kat. B i T.
ZSCKR w Głubczycach oferuje również absolwentom gimnazjów możliwość podjęcia nauki w Zasadniczej Szkole Zawodowej (zostanie ona zastąpiona szkołą branżową I stopnia) o trzyletnim cyklu nauczania. Uczeń zdobywa kwalifikacje w zawodach: rolnik.

 

Szkoła umożliwia także kształcenie dorosłych (bezpłatnie!) na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym. Słuchacz ma możliwość zdobycia następujących kwalifikacji: R.03 – Prowadzenie produkcji rolniczej (3 semestry) – dla absolwentów gimnazjum lub dawnej szkoły podstawowej – kończy się egzaminem państwowym; R.16 – Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (2 semestry) – dla osób z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub średnim – po zdaniu egzaminu państwowego z drugiej kwalifikacji słuchacz otrzymuje dyplom technika rolnika.

Już po zdobyciu pierwszej kwalifikacji uzyskuje się uprawnienia rolnicze umożliwiające zakup ziemi, jej dziedzicznie oraz korzystanie ze środków finansowych UE.
Szkoła zapewnia uczniom fachową opiekę nauczycieli wszystkich specjalności, a także dostęp do nowoczesnej bazy dydaktycznej. W szkole i internacie jest dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto szkoła posiada samochody do nauki jazdy i ciągnik z przyczepą oraz nowy mikrobus, którym młodzież dowożona jest na praktyki szkolne oraz wycieczki dydaktyczne. Bazę dydaktyczną uzupełnia sprzęt rolniczy udostępniany przez najlepsze gospodarstwa rolne. Przy szkole działa również doskonale wyposażony internat. Uczniowie korzystają z internatu bezpłatnie, ponoszą jedynie koszty wyżywienia.

Szkoły rolnicze w województwie opolskim oferują kierunki kształcenia pozwalające zdobyć specjalności, których wcześniej na rynku edukacyjnym po prostu nie było. Młodzi ludzie, i nie tylko, mogą z dużym prawdopodobieństwem wybrać z poniższego zestawienia placówek oświatowych poszukiwany przez siebie kierunek nauki.

Zespół Szkół Rolniczych im. Tadeusza
Kościuszki w Namysłowie
ul. Pułaskiego 3
46-100 Namysłówtel. (77) 410-04-32
[email protected]
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie ul. Radziewiczówny 1
48-303 Nysatel. (77) 431-04-67
[email protected]
Zespół Szkół w Gorzowie Śląskimul. Byczyńska 9
46-310 Gorzów
Śląskitel. (34) 359-42-16
[email protected]
Zespół Szkół
Zawodowych nr 1
w Strzelcach Opolskich
ul. Powstańców Śląskich
47-100 Strzelce Opolskie

tel. (77) 461-27-01

[email protected]
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Leśnicy
ul. Kozielska 20
47-150 Leśnicatel. (77) 461-52-16
[email protected]
Zespół Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego
im. ks. dr J. Dzierżona w Bogdańczowicach
Bogdańczowice 1A
46-233 Bąkówtel. (77) 413-18-04
[email protected]
Zespół Szkół Rolniczychul.Kościuszki 76
48-200 Prudniktel. (77) 436-20-95
 –

A może skorzystać z oferty Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie?

– Warto wybrać naszą Szkołę ze względu na profesjonalną i dobrze wykwalifikowana kadrę nauczycieli, którzy są wymagający ale również życzliwi uczniom. Potrafimy indywidualnie podejść do ucznia. Nasi uczniowie zdobywają tytuły laureatów i finalistów na centralnych etapach olimpiad rolniczych, m.in. OWiUR (Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych). Nasze technikum w 2016 r. otrzymało – Honorowy Tytuł „Złotej Szkoły 2016” dla Technikum nr 2, a w tym roku – Honorowy Tytuł „Srebrnej Szkoły 2017” dla Technikum nr 2 w ogólnopolskim rankingu najlepszych techników opracowanym przez Fundację Edukacyjną PERSPEKTYWY – chwali swoją placówkę mgr inż. Sylwester Misiarz – wicedyrektor ZSiPO w Nysie. Trzeba przyznać, że to jest argument.

Atmosfera szkoły sprzyja nauce(fot. ZSRCKU Nysa).jpg

Atmosfera szkoły sprzyja nauce (fot. ZSRCKU Nysa).

A jakie zawody można zdobyć w Nysie?

Szkoła oferuje kształcenie w zawodach technik rolnik, technik weterynarii. Absolwent technikum weterynaryjnego uzyskuje wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii zwierząt, chowu zwierząt gospodarskich oraz zwierząt towarzyszących, diagnostyki chorób zwierząt, higieny produktów spożywczych pochodzenia spożywczego, usług weterynaryjnych.

Wyróżnia Nas indywidualne podejście do ucznia

Aneta Adamczyk

W nyskiej placówce można również uzyskać wykształcenie w szkole branżowej I stopnia w zawodzie ogrodnik. Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do wykonywania prac związanych z zakładaniem i pielęgnacją upraw sadowniczych, warzywnych, roślin przyprawowych, roślin ozdobnych oraz grzybów jadalnych, zdobędzie uprawnienia do prowadzenia i obsługi ciągnika z przyczepą. Ofertę edukacyjną uzupełnia organizowany przez szkołę Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy z zakresu kwalifikacji R.03 i R.16 w zawodzie technik rolnik, który trwa łącznie 3 semestry.

Pracę w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nysie bardzo sobie ceni mgr inż. Aneta Adamczyk – nauczyciel przedmiotów zawodowych: – Wysoko wykwalifikowana kadra z dużym doświadczeniem ciągle wzbogaca swój warsztat pracy. Wyróżnia Nas indywidualne podejście do ucznia oraz zrozumienie możliwości psychofizycznych młodzieży. Dostosowujemy wymagania do oczekiwań uczniów i rodziców. Możemy poszczycić się wieloma osiągnięciami Naszej młodzieży. Posiadamy liczne kontakty i prowadzimy ścisłą współpracę z lokalnymi przedsiębiorstwami, które umożliwiają odbycie praktyk zawodowych Naszym uczniom. – Nic dodać, nic ująć, tylko zapisać się na nauki.

Zespół Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego
im. W. Szafera
w Głubczycach
ul. Niepodległości 2
48-100 Głubczycetel. (77) 485 30-11
 [email protected]
Zespół Szkół Rolniczych w Prudnikuul.Kościuszki 76
48-200 Prudniktel. (77) 436 20 95
 [email protected]
Centrum Kształcenia Praktycznegoul.Krakowska 20 49-200 Grodków

tel. (77) 415-52-94

 http://www.zsrgrd.pl
Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzeguul. Jana Pawła II 28 49-300 Brzeg

tel. (77) 416-27-94

[email protected]
Zespół Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie ul. Borkowska 3 46-220 Byczyna Polanowice 92

tel. (77) 414-45-02

[email protected]
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniuul. Oleska 7 46-380 Dobrodzień

tel. (34) 357-52-46

[email protected]
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźluul. Kazimierza Wielkiego 17 47-242 Kędzierzyn-Koźle

tel. (77) 481-65-03

  [email protected]
Zespół Szkół w Komornie ul. Harcerska 81 47-214 Poborszów

tel. (77) 482-31-51

[email protected]
Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie ul. Powstańców Śl. 4 46-300 Olesno

tel. (34) 358-20-68

 [email protected]
Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opoluul. Andrzeja Struga 16 45-073 Opole

tel. (77) 454-24-83

[email protected]
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opoluul. Małopolska 18 45-301 Opole

tel. (77) 400-33-40

[email protected]

Uczniowie są chwalą szkołę w Namysłowie

A co do powiedzenia mają uczniowie, bo gdy wybiorą zawód, to szkoły rolnicze w województwie opolskim staną się ich drugim domem?

Nauka zakładania dojarki(fot. ZSR Namysłów).jpg

Nauka zakładania dojarki (fot. ZSR Namysłów)

– Zawód rolnika to nie tylko praca, ale i pasja. Właśnie w szkole uczmy się i realizujemy tę pasję – opowiada Wojciech Smolarczyk uczeń 3 klasy Technikum Agrobiznesu w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie. – Najbardziej podobają mi się zajęcia praktyczne, na których wykonujemy prace związane z uprawą roślin – dodaje. Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie, to szkoła z 70-letnią historią. Placówka ciągle się rozwija umożliwiając naukę nowym pokoleniom. Namysłowski „Rolnik” kształci młodzież w następujących kierunkach: Technik agrobiznesu, Technik hodowca koni, Technik architektury krajobrazu. Młodzież uczęszczająca do technikum odbywa w 3 klasie, 4 – tygodniowe, zagraniczne praktyki w ramach programy Erazmus + w Niemczech, Anglii, Hiszpanii oraz Włoszech. Uczniowie Technikum Agrobiznesu odbywają praktyki w gospodarstwach rolnych w Niemczech.

– Ogromnie cieszy mnie, że mogę młodzież uczyć profesjonalnego rolnictwa. Dzisiejszy rolnik musi posiadać wiedzę nie tylko teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczną, musi on produkować żywność zdrową o najwyższej jakości – i tego właśnie uczymy u nas w szkole. – reklamuje swoją szkołę Tomasz Wiciak, nauczyciel przedmiotów zawodowych. Również Jacek Pietroszek, dyrektor ZSR w Namysłowie, z dumą mówi o swojej szkole: – Trzeba tu wspomnieć, że w 2016 roku szkoła została doposażona w kompletny sprzęt rolniczy o wartości ponad 900 tys. zł. dzięki czemu zajęcia praktyczne są prowadzone na najwyższym poziomie. Nowocześnie wyposażona szkoła, wykwalifikowana kadra pedagogiczna, to nasz atut. A nasi uczniowie są jednymi z najlepszych w kraju.                                           

Siew pszenicy jarej2(fot. ZSR Namysłów).jpg

Siew pszenicy jarej (fot. ZSR Namysłów).

A w Namysłowie uważają, że…

– ZSR, to wyjątkowa szkoła, która uczy w miłej przyjaznej atmosferze, uczniowie, rodzice i grono pedagogiczne tworzą jedną wielką rodzinę. Niejednokrotnie zdarza się, że w naszej szkole kształcił się dziadek, ojciec a teraz uczy się przyszły następca gospodarstwa. I żeby nie było już żadnych wątpliwości, to hasło ZSR brzmi: Namysłowski Rolnik, to szkoła z klasą – bo jak nie My to Kto?

No właśnie Kto? I szukać nie trzeba długo, bo oto hasłem: „Grunt to dobra szkoła”, reklamuje się Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. ks. dr Jana Dzierżona w Bogdańczowicach.

Nowoczesna szkoła z 70-letnią tradycją

Szkoła od 70 lat rzetelnie kształci i wychowuje kolejne pokolenia młodzieży, która używa popularne skróty odzwierciedlające kierunki kształcenia, jak: „Meliorak” czy „Pszczółki”.

Patronem szkoły od 1981 roku jest światowej sławy pszczelarz, znakomity naukowiec, biolog, prekursor ochrony środowiska – ks. dr Jan Dzierżon, nazwany „Kopernikiem ula”. Swoim życiem związany był z Ziemią Kluczborską. Jego piękna maksyma: „Wykrywać prawdę – to pasja najbardziej godna człowieka, znaleźć prawdę to najpiękniejsza nagroda” jest drogowskazem, szczególnie dla młodzieży.

Zalety ZSCKR w w Bogdańczowicach

Atuty tej dobrej szkoły, to przestrzeń oraz czyste powietrze, zieleń, wspaniała baza techniczna, dydaktyczna i obiekty sportowe. Szkoła posiada internat, nowocześnie urządzony na 45 miejsc, który mieści się w zabytkowym budynku położonym w pięknym parku, nieopodal obiektu szkolnego. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego jest szkołą nowoczesną. Doskonali metody, treści, organizację swojej pracy. Jest otwarta na otaczającą ją rzeczywistość, uwzględnia to, co nowe i twórcze, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami młodzieży modyfikuje swoją pracę.

Szkoła w Bogdańczowicach(fot. ZSCKR Bogdańczowice).jpg

Szkoła w Bogdańczowicach(fot. ZSCKR Bogdańczowice).jpg

Kierunki kształcenia, jak przystało na szkołę prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, są w zdecydowanej większości rolnicze. Młodzież może tu zdobyć wykształcenie w Technikum w zawodach: Technik weterynarii, Technik inżynierii środowiska i melioracji, Technik rolnik, Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, Technik architektury krajobrazu, Technik pszczelarz, Technik hodowca koni a w Szkole Branżowej I stopnia w zawodzie rolnikogrodnik.

Jest też coś dla dorosłych. W zakresie kształcenia dorosłych szkoła realizuje kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach rolnik i pszczelarz. Nabór słuchaczy prowadzony jest we wrześniu i styczniu. Zajęcia odbywają się w formie zaocznej. Zdobyte kwalifikacje umożliwiają sięgnięcie bez ograniczeń po fundusze unijne.

A czego jeszcze mogą spodziewać się uczniowie chcący się zdobywać wiedzę w Bogdańczowicach?

Wygląda na to, że samych dobrych rzeczy. Otóż zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane są w gospodarstwie szkolnym i wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach rolnych, z możliwością odbywania ich w krajach Unii Europejskiej z szansą zatrudnienia po ukończeniu szkoły. Uczniowie mają możliwość uzyskać bezpłatnie prawo jazdy kategorii T oraz B, a dla uczniów zamiejscowych szkoła zapewnia darmowy pobyt w internacie szkolnym, w komfortowych warunkach.

Uwaga: dwa razy w roku szkolnym wypłacane są uczniom stypendia za osiągnięcia naukowe i sportowe. I na koniec rzecz absolutnie unikatowa: przy szkole działa Uczniowski Ludowy Klub Sportowy I –ligowa drużyna piłki nożnej dziewcząt (z możliwością kontynuacji gry po ukończeniu szkoły w klubach akademickich). Jak twierdzi Grono Pedagogiczne: – w szkole, nauczyciele z jednakową troską zajmują się wszystkimi uczniami, zarówno uzdolnionymi, jak też słabymi i przeciętnymi. Stawiamy na rozwój każdego ucznia, a nie tylko wybitnie uzdolnionych. Zapewniamy dobrą, ciepłą i rodzinną atmosferę. To trzeba sprawdzić!

uczniowski-ludowy-klub-sportowy-i-ligowa-druzyna-pilki-noznej-dziewczatfot-zsckr-bogdanczowice

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy I-ligowa drużyna piłki nożnej dziewcząt (fot. ZSCKR Bogdańczowice)

Szkoły rolnicze w województwie opolskim, to również Uniwersytet Opolski a zwłaszcza Wydział Przyrodniczo-Techniczny

Według informacji udzielonych przez dr Krzysztofa Badorę, Prodziekana Wydziału Przyrodniczo – Technicznego Uniwersytetu Opolskiego pierwsza rekrutacja odbędzie się w październiku br. Kierunek nosi nazwę Rolnictwo i do wyboru po piątym semestrze są dwie specjalności: Rolnictwo ekologiczne i agroturystyka oraz Ochrona agrocenoz.

Kładziemy silny nacisk na współpracę z regionalnymi agencjami i urzędami więc student będzie miał możliwość zapoznania się z jednostkami i zasadami organizacji rolnictwa na Opolszczyźnie

dr Krzysztof Badora

Studia trwają siedem semestrów i kończą się tytułem inżyniera rolnictwa. Uczelnia będzie też robić nabór na studia niestacjonarne. Jedynym kryterium przyjęcia potencjalnych kandydatów na uczelnię jest konkurs świadectw. Na pytanie, dlaczego kandydat powinien wybrać studia w Opolu a nie w innym mieście, dr Krzysztof Badora odpowiada:

– Ze względu na bliskość. Jesteśmy regionem rolniczym o specyficznej strukturze gospodarowania rolnego. W Opolu studia będą najbardziej dostosowane do specyfiki. Kładziemy silny nacisk na współpracę z regionalnymi agencjami i urzędami więc student będzie miał możliwość zapoznania się z jednostkami i zasadami organizacji rolnictwa na Opolszczyźnie, co mu ułatwi pracę. Dotyczy to, m.in. finansowania produkcji rolniczej, programów rolno-środowiskowych, regionalnego wsparcia produkcji rolniczej.

To ma sens. Przyszli studenci rolnictwa powinni zainteresować się tym adresem: Wydział Przyrodniczo – Techniczny Uniwersytetu Opolskiego ul. Oleska 48, 45-052 Opole, tel. +48 77 452 73 01, +48 77 452 73 02 e-mail: [email protected]

Wykształcenie rolnicze po studiach nierolniczych można zdobyć w Opolu podejmując naukę na studiach podyplomowych. Studia podyplomowe Agroekologia trwają 2 semestry i prowadzone są w trybie studiów niestacjonarnych. Organizatorem jest Uniwersytet Opolski, Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Samodzielna Katedra Inżynierii Procesowej, ul. Dmowskiego 7-9, 45-365 Opole, tel. (077) 401 6700, e-mail: [email protected]

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o