Nowe techniki siewu roślin strączkowych

Siew strączkowych od początku powodował rolnikom problemy. Nowoczesna technika pozwala je jednak rozwiązać!

Przeprowadzenie siewu roślin strączkowych (bobowatych) ze względu na specyficzny kształt nasion (owalny, nerkowaty, płaski) oraz wielkość i dużą masę 1000 sztuk od dawna sprawiał rolnikom problemy w praktyce polowej.

Dotychczas stosowanie najbardziej typowych siewników zbożowych nie gwarantowało uzyskania dobrej równomierności siewu, co stwarzało niejednakowe warunki do wzrostu i rozwoju roślin. Sposób rozmieszczenia roślin na polu decyduje bowiem w dużym stopniu o warunkach świetlnych i zaopatrzeniu pojedynczej rośliny w wodę i składniki pokarmowe. Zespoły wysiewające montowane w siewnikach zbożowych mogą powodować znaczne uszkodzenia nasion, zmniejszając ich polową zdolność wschodów, a w konsekwencji obniżkę plonu nasion. W Polsce, co najmniej od kilku lat, obserwuje się próby stosowania precyzyjnego siewu punktowego w odniesieniu do gatunków roślin (strączkowych) wysiewanych dotychczas niepunktowo.

przygotuj się do siewu strączkowych

Źródło: AgroFoto.pl, damian8070

Dotychczas w wielu gospodarstwach rolnych brak odpowiednich siewników do precyzyjnego siewu roślin strączkowych uniemożliwiał prowadzenie tego typu plantacji w praktyce polowej. Dopiero stosunkowo od niedawna pojawiły się w naszym kraju siewniki pozwalające na precyzyjny wysiew nasion różnej wielkości i kształtu, w tym także grubonasiennych gatunków roślin strączkowych. Zagadnienie siewu punktowego nabiera szczególnego znaczenia w odniesieniu do łubinu białego (ze względu na spłaszczony kształt nasion), bobiku (gatunku posiadającego bardzo duże nasiona) oraz grochu siewnego (jako głównego gatunku użytkowanego konsumpcyjnie i paszowo).

Które ośrodki naukowe w Polsce prowadzą badania dla praktyki rolniczej w tym zakresie?

W ramach realizowanego w kraju programu „Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach” problematyką siewu punktowego roślin strączkowych zajmują się m.in. następujące ośrodki: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

W Polsce, co najmniej od kilku lat, obserwuje się próby stosowania precyzyjnego siewu punktowego w odniesieniu do gatunków roślin (strączkowych) wysiewanych dotychczas niepunktowo.

Jakie główne wnioski wynikają dla rolników z dotychczas przeprowadzonych badań w zakresie możliwości zastosowania siewu punktowego w uprawie łubinu białego, bobiku i grochu siewnego?

1. Warunki pogodowe w okresie wegetacji wszystkich gatunków strączkowych bardzo silnie modyfikowały przebieg kiełkowania nasion, wschodów roślin oraz ich późniejszy wzrost, rozwój i plonowanie. Lata z występowaniem długich okresów suszy wiosenno-letniej znacznie ograniczały uzyskane plony nasion ocenianych gatunków roślin strączkowych.

2. Obsada (liczba) roślin po wschodach na jednostce powierzchni w stosunku do obsady przed zbiorem ulegała często dużej zmianie w okresie wegetacji. Ubytki roślin z łanu w okresie wegetacji były większe, gdy stosowano siew niepunktowy, odległość między roślinami w rzędzie była wówczas mała, co zwiększało wzajemną konkurencję między roślinami o światło, wodę i składniki pokarmowe.

przygotowania do siewu strączkowych

Źródło: AgroFoto.pl, mixpl

3. Sposób siewu wpływał istotnie na kształtowanie cech morfologicznych roślin. Rośliny wyrosłe z nasion wysiewanych punktowo były niższe oraz wytwarzały większą powierzchnię liściową niż rośliny wyrosłe z nasion wysiewanych rzędowo (niepunktowo).

4. We wszystkich latach badań prowadzonych przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach plon nasion strączkowych zależał istotnie od sposobu siewu. W badaniach nad bobikiem prowadzonych przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu nie we wszystkich latach potwierdzono tę zależność. Świadczy to m.in. o dużym wpływie lokalizacji plantacji na uzyskane plony nasion. Stosując siew punktowy, uzyskano wyższe plony nasion niż w przypadku siewu niepunktowego, przy czym lepsze efekty dotyczące zwyżki plonu nasion uzyskano w odniesieniu do łubinu białego i grochu siewnego niż do bobiku.

Zagadnienie siewu punktowego nabiera szczególnego znaczenia w odniesieniu do łubinu białego, bobiku oraz grochu siewnego.

5. Przyrost plonu nasion łubinu białego, grochu siewnego i bobiku na skutek zastosowania siewu punktowego był konsekwencją mniejszych ubytków roślin z łanu, zwiększonej obsady (liczby) strąków na roślinie i większej liczby nasion z rośliny.

Jaka jest przyszłość stosowania siewów punktowych przez rolników w uprawie roślin strączkowych?

Częste spotkania przedstawicieli nauki z rolnikami dowodzą jednoznacznie, że zainteresowanie siewami punktowymi strączkowych jest ogromne, a dotychczas największą barierą w ich szerszym upowszechnieniu w praktyce polowej były wysokie ceny siewników dostosowanych do wysiewu dużych i bardzo dużych nasion, jakie ma większość strączkowych.

Komentarze

Poletka doświadczalne BASF Pągowo: jak przebiega rozwój roślin?

Opolszczyzna to rejon, gdzie przezimowanie było na bardzo dobrym poziomie z uwagi na grubą pokrywę śnieżną. jak wyglądają rośliny?

23 marca 2017

Soja: odmiany najlepsze do Twojego gospodarstwa

Prawidłowy dobór odmiany soi będzie jednym z ważniejszych kroków do uzyskania wysokich plonów. Sprawdź, jaką wybrać odmianę!

23 marca 2017

Wiosna 2017: prace polowe ruszają z kopyta!

Po zimowym odpoczynku ruszają prace polowe. Rolnicy wyjeżdżają na pola, aby jak najwcześniej rozpocząć niezbędne zabiegi pielęgnacyjne!

13 marca 2017