Ubezpieczenie mienia ruchomego

Obowiązkowe ubezpieczenia budynków rolnych obejmują bardzo ograniczoną część naszego majątku. Dlatego rynek proponuje nam ubezpieczenie mienia ruchomego – zabezpieczenie tego, co w środku i wokół domu. Na czym ono polega?

Warto przemyśleć możliwość rozszerzenia obowiązkowych ubezpieczeń o dobrowolne polisy. W ten sposób możemy zadbać o odszkodowanie w przypadku np. ogrodzenia zniszczonego po upadku drzewa czy utraty nawozów. Ubezpieczenie mienia ruchomego funkcjonuje w bardzo szerokim zakresie.

Co obejmuje ubezpieczenie mienia ruchomego?

Umowę zawiera się na 12 miesięcy lub krótkoterminowo, ale minimalny okres to 3 miesiące.

Polisa  w zakresie podstawowym zazwyczaj obejmuje mienie związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Mowa o sprzęcie rolniczym (maszyny i narzędzia) oraz materiałach i zapasach tj. materiały budowlane, opałowe, ale też nawozy sztuczne, środki ochrony roślin, pasze itp. Na tym zakres ubezpieczenia się nie kończy. Ochroną objęte są też:

  • ziemiopłody – plony roślin przechowywane w silosach i innych budynkach, a także  w balotach odpowiednio zabezpieczonych wodoodporną powłoką,
  • zwierzęta gospodarskie – bydło, konie, trzoda chlewna, owce, kozy, króliki, drób, zwierzęta futerkowe w chowie domowym,
  • ruchomości domowe – np. meble i sprzęty w domu, odzież, sprzęt elektroniczny, wartościowe przedmioty, dzieła sztuki, gotówka, zwierzęta takie jak psy, koty, ryby w akwariach, sprzęty sportowe, turystyczne, rehabilitacyjne,
  • stałe elementy w budynkach – okna, drzwi, elementy urządzeń wodnych, podłogi, powłoki malarskie, stropy, piece itd.

Ubezpieczenie w zakresie podstawowym – ryzyka

Ubezpieczenie mienia ruchomego

Także drób można ubezpieczyć w ramach ubezpieczenia mienia ruchomego.

Umowa ubezpieczenia zawarta w zakresie podstawowym da nam podstawę do zgłoszenia roszczeń w przypadku szkód spowodowanych przez zdarzenia losowe (ogień, huragan itd.), a także utratę mienia spowodowaną akcją ratunkową związaną ze zdarzeniami losowymi. Dalej – polisa obejmie też szkodę w następstwie porażenia zwierząt gospodarskich prądem, w przypadku, gdy doprowadzi to do śmierci bądź konieczności uboju.

Jak zawrzeć umowę?

Jeśli chcemy zawrzeć takie ubezpieczenie z danym towarzystwem po raz pierwszy, musimy wypełnić pisemny wniosek. Natomiast, gdy zamierzamy zawrzeć umowę na następny okres i na tych samych warunkach z dotychczasowym towarzystwem i do tej pory nie zostało wypłacone żadne odszkodowanie – nie musimy martwić się o wniosek. Umowę zawiera się na 12 miesięcy lub krótkoterminowo, ale minimalny okres to 3 miesiące. W czasie zawierania umowy jesteśmy zobowiązani poinformować towarzystwo ubezpieczeniowe o okolicznościach, o które firma pyta w formularzu wniosku. Mowa o informacjach takich jak dotychczasowe szkody, rodzaje zastosowanych zabezpieczeń, w przypadku sprzętu elektronicznego trzeba np. podać model czy numer fabryczny. Jeśli później zajdą zmiany w udzielonych informacjach – należy je zaktualizować.

Opłacając dodatkową składkę można objąć ochroną ruchomości domowe, sprzęt rolniczy i zwierzęta od ryzyka kradzieży oraz rabunku.

Zazwyczaj umowa jest automatycznie przedłużana po okresie roku, chyba że wcześniej wypowiemy umowę. Należy tego dokonać w odpowiednim momencie. Terminy u poszczególnych towarzystw mogą się różnić, dlatego zawsze należy dokładnie zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia firmy.

Od czego uzależniona jest wysokość składki?

Wysokość składki na ubezpieczenie mienia ruchomego ustalana jest w zależności od sumy ubezpieczenia, czasu trwania odpowiedzialności, zakresu ochrony i ewentualnie rożnych obniżek. Składki wyliczane są z uwzględnieniem okresu podlegania ubezpieczeniu. Jeśli np. sprzedamy nasze mienie – wygasa polisa, a nam przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres.

ubezpieczenie roweru

Rower – sprzęt tak często używany na wsi – też możemy ubezpieczyć (Źródło: Agrofoto; użytkownik jakub16.

Co zrobić w przypadku szkody?

Zgłoszenia szkody można dokonać zazwyczaj osobiście, pisemnie bądź przez formularz internetowy. Niektóre firmy udostępniają także opcję czatu, poprzez który również możliwe jest poinformowanie o wydarzeniu. Firma ubezpieczeniowa ustala wysokość szkody w porozumieniu z poszkodowanym. Robi się to na podstawie przeciętnych cen rynkowych mienia. Pod uwagę bierze się cenę aktualną w dniu powstania szkody na terenie, na którym powstała. Co innego będzie brane pod uwagę w przypadku chociażby ziemiopłodów i zwierząt hodowlanych:

  • ziemiopłody – cena skupu,
  • zwierzęta hodowlane – wartość zwierząt (udokumentowana),
  • trzoda chlewna – wartość na podstawie wagi i ceny skupu,
  • bydło, konie, owce, drób, zwierzęta futerkowe – cena sprzedaży,
  • inne mienie – koszt naprawy/nabycia – pomniejszany o stopień zużycia.

Stopień zużycia można wyliczać chociażby przyjmując, że potrącone zostanie 10% za każdy rok użytkowania.

Co można dodatkowo ubezpieczyć?

Opłacając dodatkową składkę można objąć ochroną ruchomości domowe, sprzęt rolniczy i zwierzęta od ryzyka kradzieży oraz rabunku. Można też zabezpieczyć stałe elementy budynków na wypadek szkód wodno-kanalizacyjnych i urządzenia elektryczne od ryzyka przepięć spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi.

Ubezpieczenie mienia na wsi

Maszyny rolnicze niejednokrotnie wymagają napraw, dlatego każdy rolnik trzyma – nieraz bardzo drogie – narzędzia, które warto ubezpieczyć.

Za co ubezpieczyciel nie odpowie?

Ubezpieczyciele zazwyczaj część możliwych szkód wyłączają ze swojej odpowiedzialności, co oznacza, że w przypadku ich wystąpienia nie możemy liczyć na odszkodowanie. Przede wszystkim będzie tak, gdy do szkody dojdzie na skutek naszego niedbalstwa, nieprzestrzegania przepisów bądź celowego działania. Ponadto firmy ubezpieczeniowe nie odpowiadają za skutki trzęsień ziemi, działania energii jądrowej, wojen i różnego rodzaju strajków. Ubezpieczenie nie obejmie też: szkód w mieniu związanych z usługami handlowymi, w drobiu i zwierzętach futerkowych w chowie fermowym, rybach w hodowli i stawach, w paliwach napędowych itd. Zakres wyłączeń jest bardzo szeroki i możemy zapoznać się z nim w OWU danej firmy ubezpieczeniowej.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *