Komu przysługują dopłaty bezpośrednie w 2017 r.?

Download PDF

Do 15 maja można składać wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2017 r. Na temat komu przysługują dopłaty bezpośrednie w br., jak się je oblicza i kto może się o nie ubiegać dla agroFaktu z Michałem Rybarczykiem, zastępcą dyrektora Departamentu Płatności Bezpośrednich w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) rozmawia Ewa Ploplis. cz. 2

Wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2017 r. można składa do 15 maja br. Kto nie zdąży tego zrobić w terminie, ma jeszcze czas do 9 czerwca br. Otrzyma jednak mniejszą pomocą.

 Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać pomoc?

rybarczyk-kadr-img_20170411_231319

Michał Rybarczyk, zastępca dyrektora Departamentu Płatności Bezpośrednich ARiMR

-Poza „aktywnością zawodową” – wnioskodawca spełnia kryterium „rolnika aktywnego zawodowo”- warunkiem przyznania pomocy w ramach systemu wsparcia bezpośredniego jest posiadanie, na dzień 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności, przynajmniej 1 ha gruntów kwalifikujących się do płatności, przy czym minimalna powierzchnia pojedynczej działki rolnej, która może być objęta płatnościami obszarowymi, to 0,1 ha. W przypadku rolników otrzymujących wsparcie związane z produkcją do zwierząt, nie jest konieczne spełnienie wymogu powierzchniowego minimalna wielkość gospodarstwa 1 ha, ale wówczas kwota płatności musi wynosić przynajmniej 200 euro.

Do czego są przyznawane dopłaty bezpośrednie?

-Do jednolitej płatności obszarowej kwalifikują się: grunty orne, trwałe użytki zielone, uprawy trwałe. Uprawy trwałe obejmują także szkółki i zagajniki o krótkiej rotacji (gatunki z rodzaju wierzba, topola i brzoza), plantacje drzewek bożonarodzeniowych. Do jednolitej płatności obszarowej kwalifikują się także obszary zalesione po 2008 r. w ramach działania Zalesianie gruntów rolnych realizowanego w ramach PROW 2007-2013 oraz obszary, które zostały zalesione w ramach PROW 2014-2020, a które w roku 2008 kwalifikowały się do przyznania jednolitej płatności obszarowej.

Do jednolitej płatności obszarowej kwalifikują się także elementy krajobrazu stanowiące tradycyjnie element dobrej kultury rolnej lub użytkowania ziemi, m.in.. rowy, nieutwardzone drogi dojazdowe wydzielone w obrębie działek rolnych, żywopłoty, jeżeli ich całkowita szerokość nie przekracza 2 m oraz elementy krajobrazu podlegające zachowaniu w ramach dobrej kultury rolne.

Do jednolitej płatności obszarowej kwalifikują się: grunty orne, trwałe użytki zielone, uprawy trwałe.

Michał Rybarczyk

 Jak oblicza się stawki dopłat bezpośrednich?

-Stawki poszczególnych płatności oblicza się poprzez podzielenie określonej dla danej płatności rocznej puli środków finansowych przez liczbę hektarów kwalifikującą się w danym roku do danego rodzaju płatności albo zwierząt.

Komu przysługują płatności bezpośrednie, w przypadku gdy o dopłaty do działki rolnej, tej samej powierzchni, ubiega się np. właściciel działki i jej dzierżawca?

– W przypadku gdy działka rolna stanowi przedmiot posiadania samoistnego  tj. własność i posiadania zależnego  tj. np. dzierżawa, płatność przysługuje posiadaczowi zależnemu.

Prawo własności działek rolnych, któremu nie towarzyszy ich posiadanie w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, nie stanowi przesłanki do ubiegania się o przyznanie płatności obszarowych.

Celem dopłat jest finansowe wspieranie rolników, czyli osób, które faktycznie uprawiają grunty rolne. Dopłaty nie są przewidziane dla właścicieli, którzy dysponując jedynie tytułem własności, nie zajmują się produkcją rolną. Istotą płatności obszarowych jest to, że są one przyznawane osobie, która rzeczywiście uprawia grunty rolne, tzn. decyduje, jakie rośliny uprawiać i swobodnie dokonuje odpowiednich zabiegów agrotechnicznych, zbiera plony oraz utrzymuje grunty zgodnie z normami i wymogami.

pieniąze na dopłaty

Pieniądze z dopłat to szansa dla wielu rolników na m.in. modernizacje swoich gospodarstw.

Płatności przysługują faktycznemu użytkownikowi, który rzeczywiście wykonuje wszelkie czynności niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa. Mogą nimi być działania organizacyjne, kierownicze, jak i osobiste zaangażowanie w bezpośrednim wykonywaniu pracy fizycznej w gospodarstwie. Prowadzenie działalności rolniczej nie musi polegać tylko na „własnoręcznym” prowadzeniu prac polowych, ale obejmuje również: swobodne decydowanie o tym, jakie rośliny uprawiać, jakich należy dokonywać zabiegów agrotechnicznych, zbieranie samodzielnie bądź przy udziale innych osób plonów, itp. Prowadzenie działalności rolniczej rozumiane jest jako dokonywanie nakładów i czerpanie ewentualnych korzyści.

 A co w przypadku gdy działka rolna ma kilku współposiadaczy?

– W takim przypadku, płatności przysługują temu współposiadaczowi, na którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę, którą należy dołączyć do wniosku o przyznanie płatności.

Jak wywiązać się obowiązku dywersyfikacji upraw?

– Jeżeli rolnik posiada od 10 do 30 ha gruntów ornych musi obsiać je co najmniej 2 różnymi uprawami, przy czym główna uprawa nie może zajmować więcej niż 75% powierzchni. Natomiast jeżeli rolnik ma więcej niż 30 ha gruntów ornych wówczas musi posiać na nich co najmniej 3 różne uprawy, przy czym główna uprawa nie może zajmować więcej niż 75% gruntów ornych, a dwie uprawy główne łącznie nie mogą zajmować więcej niż 95% powierzchni.

 Jak wywiązać się z utrzymania obszarów EFA?

Jeżeli rolnik posiada od 10 do 30 ha gruntów ornych musi obsiać je co najmniej 2 różnymi uprawami, przy czym główna uprawa nie może zajmować więcej niż 75% powierzchni.

Michał Rybarczyk

– Jeżeli rolnik posiada powyżej 15 ha gruntów rolnych, wówczas musi przeznaczyć 5% powierzchni na utrzymanie obszarów proekologicznych. Zaliczają się do nich: grunty ugorowane, elementy krajobrazu, np. pomniki przyrody, oczka wodne o powierzchni mniejszej niż 100 m kw., rowy, strefy buforowe, pasy gruntów wzdłuż granic lasu, zagajniki o krótkiej rotacji, obszary zalesione, międzyplony i pokrywa zielona, uprawy wiążące azot.

Kiedy nie przyznaje się wsparcia?

-Wnioskodawcom nie przyznaje się jakichkolwiek korzyści wynikających z sektorowego prawodawstwa rolnego, w tym płatności bezpośrednich, jeżeli warunki wymagane do uzyskania takich korzyści zostały sztucznie stworzone, w sprzeczności z celami tego prawodawstwa, np. nastąpił podział gospodarstwa w celu ominięcia limitów wsparcia. Jest to zgodne z przepisami unijnymi.

 Co dzieje się jeśli gospodarstwo zostanie sprzedane, a dopłaty bezpośrednie są przyznane?

-W przypadku przekazania całego gospodarstwa, a więc np. sprzedaży czy dzierżawy, najpóźniej do 31 maja danego roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności przez przekazującego gospodarstwo, płatności otrzymuje przejmujący gospodarstwo, pod warunkiem, że do 30 czerwca tego roku złoży odpowiedni wniosek. Jeżeli przekazanie gospodarstwa nastąpiło po 31 maja danego roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności przez przekazującego gospodarstwo, wówczas płatności przysługują przekazującemu, jeżeli zostaną spełnione warunki ich przyznania.

pieniądze z tęki do ręki

W przypadku sprzedaży gruntu objętego dopłatami pieniądze będą trafiały do jego nabywcy.

Co z dopłatami bezpośrednimi w przypadku śmierci rolnika? Czy prawa przysługują spadkobiercy?

-W przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła pomiędzy dniem złożenia wniosku o przyznaniem płatności, a dniem doręczenia decyzji w sprawie ich przyznania, dopłaty bezpośrednie przysługują spadkobiercy, jeżeli:

  • grunty, które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności obszarowych, były w posiadaniu rolnika lub jego spadkobiercy w dniu 31 maja roku, w którym został złożony ten wniosek;
  • zwierzęta, które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności do zwierząt, były w posiadaniu rolnika lub jego spadkobiercy przez okres, w jakim posiadanie zwierząt jest warunkiem przyznania tych płatności;
  • spełnia on warunki przyznania danej płatności.

W przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła po doręczeniu skierowanej do niego decyzji w sprawie przyznania płatności, prawa, które przysługiwałyby spadkodawcy jako stronie postępowania, przysługują jego spadkobiercy.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 3.7 / 5. Liczba głosów 15

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o