Gdzie zgłaszać szkody łowieckie 2023?

Szkody łowieckie 2023, po zimie 2022/2023 mogą okazać się w niektórych regionach bardzo dotkliwe. O czym warto pamiętać w czasie zgłaszania szkód?

Mająca swobodny dostęp do zimujących roślin zwierzyna bez wątpienia ich nie oszczędzała. Szczególnie w rejonach, gdzie opad śniegu był spory i wciąż pokaźna jego warstwa zalega w lasach i zagajnikach. Tam zwierzęta wychodzą na pola, gdzie łatwiej dostać się do zielonej paszy odgrzebując śnieg. Gdzie zatem zgłaszać szkody łowieckie 2023?

Kto odpowiada za szkody łowieckie 2023?

Odpowiedzialność za szkody łowieckie dokonane przez jelenie, daniele, sarny i dziki ponosi dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego. Odpowiada on za szkody, które w uprawach i płodach rolnych wyrządziły zwierzęta łowne. A także za szkody dokonane w czasie polowania.

Nie można także pominąć problemów związanych z uszkodzeniem lub nawet wyjedzeniem połaci upraw rolnych przez ptaki wędrowne. Z tymi sprawa jest trudniejsza. Niewątpliwie ubezpieczenie plantacji ma znaczenie w przypadku obszarów znajdujących się na trasach migracyjnych.

Kto szacuje szkody łowieckie?

Szacowania szkód łowieckich dokonuje komisja, w której skład wchodzą:

 • przedstawiciel wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego,
 • właściciel lub posiadacz gruntów rolnych, na których wystąpiła szkoda,
 • przedstawiciel dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego, pod który podlega miejsce dokonania szkód.

Nieobecność przedstawiciela WODR lub posiadacza/właściciela gruntu jednakże nie wstrzymuje szacowania szkód.

Jak zgłosić szkody łowieckie 2023?

Gdzie zgłaszać szkody łowieckie?

Szkodę zgłasza się bezpośrednio w kole łowieckim w formie zgodnego z prawem pisemnego wniosku, który może mieć postać pisemną lub elektroniczną. Ta druga forma daje możliwość łatwiejszego zgłoszenia szkód i szybszego kontaktu zgłaszającego z kołem łowieckim. Warto pamiętać, by bezpośrednie zgłoszenie w kole łowieckim udokumentować podpisem przyjmującego wraz z datą przyjęcia. Z kolei w przypadku skorzystania z usług poczty, zgłoszenie trzeba wysłać listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Rozmowa telefoniczna z kołem łowieckim nie jest zgłoszeniem.

Do kiedy zgłaszać szkody łowieckie?

Zgłoszenia należy dokonać do 3 dni od stwierdzenia szkody dokonanej przez zwierzęta łowne.

Jednakże w przypadku sadów termin ten wydłużono do 14 dni od dnia jej powstania. Szkody, które wyrządziły dziki na łąkach i pastwiskach, w czasie trwania okresu wegetacyjnego, należy zgłosić w terminie 3 dni od ich stwierdzenia. Natomiast szkody wyrządzone poza okresem wegetacyjnym zgłasza się przed rozpoczęciem wegetacji.

Szkody dokonane przez zwierzęta objęte ochroną całoroczną

Inaczej postępuje się w przypadku szkód wywołanych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną, takie jak np. łosie. W ich przypadku właściwym adresatem jest urząd marszałkowski województwa, na którego terenie zwierzęta dokonały szkód.

W przypadku szkód wyrządzonych przez zwierzęta, za które odpowiada Skarb Państwa, zgłoszenia dokonuje się w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Dotyczy to szkód, jakich dokonały np.: bobry, wilki, niedźwiedzie, żubry i rysie.

Wniosek o szkody łowieckie 2023 — co powinien zawierać?

Wniosek, który składa się do koła łowieckiego, zawierać powinien:

 1. imię i nazwisko albo nazwę wnioskodawcy, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela lub posiadacza gruntów rolnych;
 2. wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
 3. wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego wraz z powierzchnią, na jakiej zwierzęta dokonały szkody oraz gatunku zwierzęcia, który ją wywołał.
 4. Ponadto warto umieścić na wniosku nr konta, na które zostanie dokonany przelew odszkodowania.

Koło łowieckie w ciągu 3 dni od otrzymania wniosku powinno zawiadomić przedstawicieli komisji (tj. Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz poszkodowanego rolnika) o terminie szacowania. Ma ono obowiązek dokonania oględzin albo szacowania ostatecznego w okresie 7 dni od otrzymania wniosku. Z oględzin czy szacowania ostatecznego sporządza się 3 sztuki jednobrzmiącego protokołu, po jednym dla każdego członka zespołu.

Odwołania od protokołu szacowania szkody łowieckiej

Jeżeli rolnik nie zgodzi się z ustaleniami komisji, to w okresie 7 dni ma prawo odwołać się do właściwego dla danego terenu Nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Nadleśnictwo to ma w takim przypadku 7 dni na oszacowanie szkody. W szacowaniu odwoławczym może uczestniczyć przedstawiciel izby rolniczej właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkód. Jednakże dopiero po złożeniu pisemnego wniosku członka zespołu (przedstawiciela ODR, rolnika albo koła łowieckiego).

Nadleśniczy zawiadamia członków zespołu szacującego (ODR, koło łowieckie, rolnik) o terminie oględzin lub ostatecznego szacowania. Ponadto zawiadamia on przedstawiciela właściwej izby rolniczej, jednak nie później niż 3 dni od otrzymania odwołania. W terminie 14 dni od otrzymania protokołu nadleśniczy ustala, w drodze decyzji, wysokość odszkodowania. Przy czym jego decyzja jest ostateczna.

Jeśli posiadacz gruntów lub koło łowieckie kwestionuje ustalenia nadleśniczego, to pozostaje im droga sądowa. Powództwo w tej sprawie wnosi się do sądu właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody w okresie trzech miesięcy od doręczenia decyzji.
Jeżeli obwodem łowieckim zarządza nadleśnictwo, to odwołanie składa się do właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody dyrektora regionalnej dyrekcji PGL — Lasy Państwowe.

Komu nie przysługuje odszkodowanie za szkody łowieckie 2023?

Odszkodowania nie dostaną osoby, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputaty rolne na gruntach leśnych.
Nie dostaną ich też posiadacze uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie 14 dni od zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie (uchwała sejmiku województwa).
Odszkodowanie nie przysługuje także posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez koło łowieckie urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom.

Ponadto odszkodowanie nie przysługuje za szkody łowieckie 2023:

 • których wysokość nie przekracza wartości 100 kg żyta na jeden ha uprawy,
 • powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce w bezpośrednim sąsiedztwie lasu,
 • w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych,
 • powstałe na nieruchomościach, w odniesieniu do których właściciel albo użytkownik wieczysty złożył oświadczenie o zakazie polowania.

Wysokość odszkodowania za uprawy wymagające wcześniejszego zaorania?

Jeżeli szkoda powstała do 30 kwietnia to odszkodowanie ma wysokość 30%, od 1 maja do 25 maja — 50%, a po 25 maja — 80%.

Czytaj również: Odszkodowanie za szkody łowieckie ze specjalnego funduszu?

Źródło: WMODR

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4 / 5. Liczba głosów 4

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Planujesz zakup ciągnika rolniczego?Zobacz Wypełnij ankietę!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *