Handel produktami rolnymi – dobre perspektywy

Download PDF

Nadwyżka w handlu produktami rolnymi zwiększyła się w bieżącym roku. Eksport produktów rolno-spożywczych w pierwszej połowie 2017 r. wyraźnie wzrósł, jednak szybciej zwiększa się import. Do jakich krajów najwięcej sprzedajemy? Skąd sprowadzamy produkty rolne? Jaka będzie przedstawiać się handel produktami rolnymi w tym i przyszłym roku mówią eksperci.

 Dobre wyniki polskiego handlu zagranicznego

W br. od stycznia do sierpnia polski eksport ogółem (w cenach bieżących) wyniósł prawie 562,517 mld zł. W tym czasie import ukształtował się na poziomie ok. 558,742 mld zł. Dodatnie saldo było na poziomie 3,773 mld zł. W 2016 r. wyniosło ono ok. 12,4 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem ub. r. eksport wzrósł o 7,7%. Import natomiast zwiększył się aż o 9,6% – wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Z jakimi krajami najczęściej handlujemy?

Jaki jest polski handel zagraniczny?

Najwięcej handlujemy z krajami rozwiniętymi.

Najwięcej handlujemy z krajami rozwiniętymi. Ich udział w polskim eksporcie ogółem wyniósł 86,4%, w tym Unii Europejskiej (UE) 79,4%. Import z krajów rozwiniętych stanowił 67,3% całego importu, w tym z UE wyniósł 59,8%.

Z analiz GUS wynika, że nie zmienia się struktura eksportu jeśli chodzi o kraje, do których wysyłamy produkty. Eksportuje prawie tyle samo do krajów rozwiniętych co w ub. r. i podobnie do krajów UE z tendencją do lekkiego wzrostu. W analogicznym okresie ub. r. udział krajów rozwiniętych w ogólnym eksporcie wyniósł 86,5%, w tym UE 79,9%. Import w ub. r. do krajów rozwiniętych stanowił 68,6% całego importu, w tym z UE – 61,8%.

 Niemcy naszym największym partnerem handlowym

Naszym głównym partnerem handlowym są Niemcy w eksporcie i imporcie.

Najwięcej sprzedajemy (w kolejności wg. wielkości eksportu) do: Niemiec, Czech, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Holandii, Rosji, Stanów Zjednoczonych, Szwecji i na Węgry.

Najwięcej sprowadzamy produktów (w kolejności wg. wielkości importu) z: Niemiec, Chin, Rosji , Włoch, Francji, Holandii, Czech, Stanów Zjednoczonych Belgii o Wielkiej Brytanii.

Z danych GUS wynika, że głównym naszym partnerem handlowym są Niemcy zarówno jeśli chodzi o eksport jak i import.

Mniej popularne w eksporcie kraje rozwijające się

W br. odnotowano ujemne salda obrotów z krajami rozwijającymi się. Oznacza to, że więcej kupujemy niż sprzedajemy do tych krajów.

Jak przedstawia się handel produktami rolnymi w br.?

handel produktami rolnymi

Saldo obrotów handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi w latach 2016-2018.

Jak przedstawia się handel produktami rolnymi w br. zapytaliśmy eksperta z IERiGŻ.

W pierwszej połowie 2017 r. eksport produktów rolno-spożywczych wyraźnie wzrósł tj. o 9,6%, w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. – mówi mgr inż. Wiesław Łopaciuk IERiGŻ.

Wartość eksportu produktów rolno-spożywczych osiągnęła poziom 12,8 mld euro. W tym czasie import wzrósł o 10,6% do poziomu 9,2 mld euro. W ujęciu bezwzględnym wzrost eksportu był jednak większy niż importu. Nadwyżka zwiększyła się z 3,4 do 3,6 mld euro -wynika z analiz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarski Żywnościowej (IERiGŻ).

Poprawa wyników odzwierciedlała stabilną sytuację rynkową w drugiej połowie 2016 r., kiedy po dobrych zbiorach produktów roślinnych na wielu rynkach zwiększyły się nadwyżki podaży nad popytem. Miało to miejsce również na rynku trzody chlewnej – komentuje W. Łopaciuk z IERiGŻ. Zaznacza, że korzystny wpływ na polski eksport miała także poprawa koniunktury na światowych rynkach produktów mleczarskich i cukru tj. wzrost popytu na tych rynkach. Rozwój eksportu hamowały ograniczenia administracyjno-prawne, tj. rosyjskie embargo, oraz weterynaryjne tj. zakaz wprowadzony w związku z afrykańskim pomorem świń.

Umocnienie krajowej waluty wobec euro spowodowało spadek dynamiki obrotów wyrażonej w złotych. wzrost eksportu rolno-spożywczego o 8,5%, a importu o 9,6% – analizuje W. Łopaciuk z IERiGŻ.

 Większy eksport żywności

polski eksport żywności

W 2017 r. wartość polskiego eksportu żywności przekroczy 26 mld euro zdaniem IERiGŻ.

Z danych IERiGŻ wynika, że w 2017 r. wartość polskiego eksportu żywności przekroczy 26 mld euro. W porównaniu z 2003 r., tj. rokiem poprzedzającym akcesję, zwiększy się ponad 5,5-krotnie.

Tak korzystne zmiany wynikają m.in. z napływu funduszy unijnych i bezpośrednich inwestycji zagranicznych – komentuje W. Łopaciuk z IERiGŻ. Dodaje, że od początku członkostwa Polski w Unii Europejskiej łączny transfer środków do sektora gospodarki żywnościowej w ramach WPR, wyniósł ponad 47,5 mld euro. Jego zdaniem, pozwoliło to na wydatne przyspieszenie procesu rozbudowy i modernizacji gospodarki żywnościowej, co jest szczególnie istotne, gdyż w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi w coraz większym stopniu dominują produkty przetworzone. Wpływy z ich sprzedaży przekraczają już 58% wartości eksporty sektora żywnościowego.

Dodatni bilans w handlu żywnością

eksport produktów rolno-spożywczych

Polski eksport artykułów rolno-spożywczych w latach 2016-2018.

Handel zagraniczny produktami rolnymi, w tym dodatnie saldo w handlu żywnością ma bardzo duże znaczenie w bilansie polskiego handlu zagranicznego – podkreślają eksperci z IERiGŻ. Z ich analiz wynika, ze w I połowie 2017 r. udział eksportu rolno-spożywczego w eksporcie ogółem minimalnie wzrósł o 0,2% do poziomu 13%. Import pozostał bez zmian  na poziomie 9,4% w eksporcie ogółem.

Wymiana handlowa korzystnie oddziałuje na koniunkturę w rolnictwie i wielu branżach przemysłu rolno-spożywczego. Dzieje się tak dzięki zagospodarowaniu nadwyżek – mówi W. Łopaciuk z IERiGŻ. Ekspert zaznacza, że eksport produktów rolno-spożywczych jest bardzo ważnym kanałem zbytu krajowych produktów spożywczych oraz poważnym źródłem wpływów krajowego przemysłu spożywczego, co jest szczególnie widoczne w sytuacjach kryzysowych tj. rosyjskie embargo, restrykcje związane z ASF. W 2016 r. 40,6% wartości sprzedaży tego sektora pochodziło z transakcji eksportowych, wobec dwudziestu kilku procent przed sześcioma laty i zaledwie kilkunastu procent w okresie poprzedzającym wejście do UE.

 Z jakim krajami najczęściej prowadzimy handel produktami rolnymi?

W pierwszej połowie 2017 r. nastąpił wzrost obrotów handlu zagranicznego ze wszystkimi grupami państw. Dynamicznie wzrosła sprzedaż na rynki pozostałych państw rozwiniętych, oprócz UE i EFTA, krajów rozwijających się oraz na Bałkany – wynika z analiz IERiGŻ.

W imporcie największy wzrost nastąpił w obrotach z małymi partnerami handlowymi tj. WNP i krajami bałkańskimi. Dość duża była także dynamika importu z krajami UE.

 UE głównym partnerem w handlu produktami rolnymi

handel produktami rolnymi i spożywczymi

W polskim handlu zagranicznym produktami rolnymi i spożywczymi dominują produkty przetworzone.

Podobnie jak w poprzednich latach, głównymi partnerami handlowymi były, skupiające około trzy czwarte obrotów, kraje UE. W eksporcie krajów UE jednak znaczenie zmalało na rzecz pozostałych krajów rozwiniętych i krajów rozwijających się.

Jeśli chodzi o import, eksperci IERiGŻ zauważają, że kraje rozwijające się straciły na znaczeniu na rzecz krajów UE.

Rosyjskie embargo skutkowało nasileniem działań mających na celu wzmocnienie pozycji na dotychczasowych rynkach zbytu oraz przede wszystkim poszukiwanie nowych rynków tj. dywersyfikacja sprzedaży.

W pierwszej połowie br. poprawiły się wyniki handlu z większością ugrupowań, z wyjątkiem EFTA, ale skala tych zmian była niewielka.

W handlu dominują produkty przetworzone

W zagranicznym handlu  produktami rolnymi i spożywczymi dominują produkty przetworzone. W pierwszej połowie 2017 r. wpływy ze sprzedaży tych produktów stanowiły 85,3% wartości eksportu sektora żywnościowego. W pierwszej połowie 2016 r. stanowiły 83,2%. Ich udział w imporcie był również stosunkowo duży i w porównaniu z pierwszą połową 2016 r. wzrósł z 64,8 do 65,0%. Wartość eksportu produktów przetworzonych zwiększyła się o 12,4% do 10,9 mld euro. Import zwiększył się o 10,9% do 6,0 mld euro. Nadwyżka w obrotach tymi produktami powiększyła się o 612 mln euro do poziomu 5,0 mld euro.

Mniejszy eksport produktów rolnictwa

W br. eksport produktów rolnictwa zmalał o 4,0% do 1,8 mld euro. Import wzrósł o 9,9% do 3,2 mld euro. W wyniku tego, deficyt zwiększył się o 371 mln euro do 1,3 mld euro – twierdzą eksperci z IERiGŻ.

Jakimi produktami rolnictwa najlepiej handlujemy?

import produktów rolno-spożywczych

Polski import artykułów rolno-spożywczych

Analizując handel produktami rolnymi w pierwszej połowie 2017 r. można stwierdzić, że największe nadwyżki zanotowano w handlu mięsem i podrobami  tj. rzędu 1,3 mld euro – analizuje W. Łopaciuk z IERiGŻ. Dodaje, że duże nadwyżki były generowane także w handlu tytoniem i papierosami  tj. 981 mln euro, produktami mleczarskimi – 322 mln euro, przetworami owocowymi  -547 mln euro, wyrobami cukierniczymi  – 471 mln euro, przetworami mięsnymi – 447 mln euro, przetworami zbożowymi – 364 mln euro, oraz zbożami – 240 mln euro .

Największy deficyt wystąpił w handlu: śrutami i makuchami rzędu 410 mln euro, świeżymi owocami  – 381 mln euro, żywymi zwierzętami  – 310 mln euro, kawą, herbatą i kakao  – 281 mln euro, świeżymi warzywami – 266 mln euro oraz olejami – 261 mln euro – wynika z danych IERiGŻ.

W pierwszej połowie 2017 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r., dynamicznie wzrósł tj. o 14,%, eksport produktów zwierzęcych do poziomu 5,0 mld euro.

Wpływ na to miał przede wszystkim wzrost wywozu produktów mleczarskich o ponad 40%. Zwiększył się także eksport pozostałych produktów z tej grupy, z wyjątkiem żywych zwierząt – mówi W. Łopaciuk z IERiGŻ. Dodaje, że eksport produktów roślinnych wyniósł 6,9 mld euro i był o 4,8% większy niż w pierwszej połowie 2016 r. Zwiększył się także wywóz grzybów i przetworów grzybowych oraz wód i napojów bezalkoholowych. Spadek zanotowano w eksporcie oleistych, kawy, herbaty i kakao, owoców i przetworów owocowych oraz alkoholi.

Jaki będzie handel produktami rolnymi w drugim półroczu 2017 r.?

W drugiej połowie 2017 r. i w pierwszej połowie 2018 r., głównymi czynnikami, które będą miały decydujący wpływ na eksport produktów rolno-spożywczych będą: powolna poprawa sytuacji gospodarczej u głównych partnerów handlowych Polski, poprawa relacji popytu do podaży w krajach importerskich i w UE, restrykcje w handlu wprowadzone przez Rosję oraz ograniczenia związane z afrykańskim pomorem świń, a także zmiany cen na światowych rynkach  tj. wzrost w stosunku do poprzedniego roku cen produktów mleczarskich, mięsa, oleistych i spadek cen cukru – prognozuje W. Łopaciuk z IERiGŻ. Ekspert dodaje, że duże znaczenie w tym względzie będzie miała sytuacja na krajowych rynkach, a w szczególności wzrost nadwyżek na rynkach produktów zwierzęcych oraz większości produktów roślinnych, z wyjątkiem owoców i warzyw. Jego zdaniem, korzystnie na eksport będzie oddziaływać konkurencyjność polskich produktów na rynkach docelowych powodowana przez przewagi cenowo-kosztowe jak również korzystny kurs wymiany złotego do euro i dolara USA.

IERiGŻ prognozuje, że w całym 2017 r. wpływy z eksportu mogą zwiększyć się o 7,3% do 26,1 mld euro. W nieco mniejszym stopniu wzrosną wydatki na import tj. o 5,9% do 18,3 mld euro. Nadwyżka w handlu produktami rolno-spożywczymi jest szacowana na 7,8 mld euro, wobec 7,0 mld euro w 2016 r.

Jaki będzie handel produktami rolnymi w 2018 r.?

Zapytany o to, jak może wyglądać handel produktami rolnymi w przyszłym roku, ekspert odpowiada:

W pierwszej połowie 2018 r. wartość eksportu produktów rolno-spożywczych ogółem może być o blisko 3% większa od wartości z pierwszej połowy 2017 r. Ma osiągnąć wartość ok. 13,2 mld euro. Import ma wzrosnąć o 1% do poziomu 9,2 mld euro. Nadwyżka obrotów może ukształtować się na poziomie 3,9 mld euro, wobec 3,6 mld euro w analogicznym okresie br. – prognozuje W. Łopaciuk z IERiGŻ.

 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o