Mniejsza premia zalesieniowa. Dlaczego?

Czy to wpłynie na chęć rolników do zalesiania swoich ziem? Dlaczego premia zalesieniowa została obniżona?

Krajowa Rada Izb Rolniczych upominała się w imieniu rolników o wyjaśniania, dlaczego zmieniono stawkę premii w ramach programu Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne – był to program jeszcze z PROW 2007–2013.

Obniżenie wysokości premii jest przyczyną dużego niezadowolenia rolników, którzy zdecydowali się na zalesienie.

Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR

Rolnicy, którzy zdecydowali się na zalesienie swoich gruntów i złożyli w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odpowiednie wnioski, akceptowali określone warunki – przypomina Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR. – Obecnie te warunki, a konkretnie wysokość premii zalesieniowej, są inne. Obniżenie wysokości premii jest przyczyną dużego niezadowolenia rolników, którzy zdecydowali się na zalesienie. Stąd nasz wniosek o wyjaśnienia od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jak informuje ministerstwo rolnictwa, premia zalesieniowa jest to zryczałtowana płatność, wypłacana przez 15 lat od wykonanego zalesienia, która stanowi rekompensatę utraconych dochodów, wynikających z przeznaczenia gruntów rolnych na grunty leśne.

zalesieniowa

Stawka ta wynosi 1,215 zł/ha/rok i jest wypłacana przez 12 lat.

W ramach PROW 2007–2013, wysokość tej premii czyli 1,580 zł/ha/rok, została wyliczona z uwzględnieniem utraconej średniej płatności bezpośredniej, wynoszącej wtedy 390 zł/ha/rok, gdyż zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami do zalesionych gruntów nie przysługiwała jednolita płatność obszarowa – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W 2013 r. zostały zmienione przepisy unijne i zaszła konieczność zmiany tej stawki płatności do gruntów, do których, od roku 2015, mogą zostać przyznane płatności bezpośrednie.

Jak podkreśla ministerstwo, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1307/2013, „kwalifikujący się hektar” oznacza każdy obszar, który zapewnił rolnikowi prawo do płatności w 2008 r. w ramach systemu płatności jednolitych lub systemu jednolitej płatności obszarowej określonych, odpowiednio, w tytule III oraz IVa rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 i który w okresie, w którym mają zastosowanie odnośne zobowiązania danego rolnika, jest zalesiony zgodnie z art. 31 rozporządzenia (WE) nr 1257/1999 lub art. 43.

zalesieniowa

Z czego wynikają zmiany przyznawania premii?

– I dlatego od 2015 r. do kwalifikującego się hektara można zaliczyć m.in. grunty zalesione zgodnie z art. 43 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, czyli zalesienia gruntów rolnych w ramach PROW 2007–2013, o ile obszary te zapewniły rolnikowi prawo do płatności w 2008 r. w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej – wyjaśnia ministerstwo rolnictwa. – Jednocześnie, w związku z koniecznością zapewnienia braku nadkompensacji przyznawanych płatności obszarowych, niezbędna była zmiana PROW 2007–2013. Zmiana ta polegała na zmniejszeniu premii zalesieniowej z 1,580 zł/ha/rok na 1,190 zł/ha/rok. Nowa stawka jest rekompensatą za utracone dochody z działalności rolniczej i nie uwzględnia komponentu, jakim są płatności bezpośrednie (PB), gdyż w tym przypadku nie można mówić o utraconych korzyściach z tego tytułu. Zmiana ta została zatwierdzona przez Komitet Monitorujący Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, uchwałą nr 100 z dnia 9 września 2014 r.

Jednocześnie, w związku z koniecznością zapewnienia braku nadkompensacji przyznawanych płatności obszarowych, niezbędna była zmiana PROW 2007–2013.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zdaniem ministerstwa rolnictwa ta zmiana, w ostatecznym rozrachunku jest korzystna dla rolników, gdyż w kalkulacji pierwotnej stawki premii zalesieniowej (1, 580 zł/ha/rok) uwzględniono utratę średniej stawki płatności bezpośrednich na poziomie 390 zł/ha/rok, czyli niższej niż wysokość płatności bezpośrednich, które od 2015 r. mogą zostać przyznane do tych gruntów (ok. 800 zł/ha/rok). W związku z tym łączna wysokość wsparcia powierzchniowego (PROW+PB) uległa zwiększeniu dla tej grupy beneficjentów o 26%.

Do gruntów, które w 2008 r. nie kwalifikowały się do płatności bezpośrednich, a zostały zalesione w ramach PROW 2007–2013, stawka premii zalesieniowej nie zostanie pomniejszona – oświadcza ministerstwo rolnictwa.

A jaka stawka premia zalesieniowa obowiązuje w obecnym PROW 2014–2020?

Stawka ta wynosi 1,215 zł/ha/rok i jest wypłacana przez 12 lat – wyjaśnia ministerstwo. – Podobnie jak w opisanym wyżej przypadku została ona wyliczona przy uwzględnieniu, że do zalesionych gruntów dodatkowo przysługują płatności bezpośrednie.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *