Pomoc dla rolników z obszarów Natura 2000

Download PDF

28 września 2017 r. rusza nabór wniosków o pomoc dla rolników z obszarów Natura 2000. Kto może się starać o pieniądze? Ile można otrzymać? Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać pomoc? 

Z Małgorzatą Niemiec, dyrektorem Departamentu Działań Inwestycyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) rozmawia Ewa Ploplis (agrofakt.pl).

Kto może ubiegać się o pomoc dla rolników z obszarów Natura 2000 ? Przypomnijmy, że pomoc jest realizowana w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”. Jest ono objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, tj. PROW 2014-2020?

– W ramach operacji typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” o pomoc może ubiegać się rolnik – osoba fizyczna, osoba prawna, spółki osobowe, a także wspólnicy spółek cywilnych. Warunkiem koniecznym jest samoistne lub zależne posiadanie gospodarstwa rolnego. Musi ono obejmować co najmniej 1 ha gruntów wykazanych w ewidencji gruntów i budynków jako grunty rolne. Nie dotyczy to gruntów zadrzewionych i zakrzewionych oraz nieużytków, lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.

W gospodarstwie musi  być prowadzona działalność rolnicza w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb.

Ponadto, w gospodarstwie łączna powierzchnia trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych położonych na obszarze Natura 2000 musi wynosić co najmniej 1 ha.

Jakie jeszcze warunki trzeba spełnić, aby uzyskać pomoc?

Pomoc dla rolników z obszarów Natura 2000

Limit pomocy jest uzależniony od charakteru realizowanego projektu i może wynieść nawet 500 tys. zł.

– Ubiegający się o pomoc dla rolników z obszarów Natura 2000 musi też mieć nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Na jakie inwestycje można przeznaczyć pomoc?

– Będzie można realizować inwestycje, które przyczynią się do utrzymania i użytkowania w gospodarstwie trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000.

Na jakiego typu inwestycje może być przeznaczona pomoc w przypadku produkcji zwierzęcej?

– W przypadku, gdy inwestycja będzie związana z działalnością rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej, projekt może obejmować wyłącznie inwestycje związane z produkcją zwierzęcą w zakresie zwierząt trawożernych. Dotyczy to takich gatunków zwierząt jak: bydło domowe, bawoły, daniele, jelenie szlachetne lub jelenie sika – wschodnie, konie, osły, kozy i owce.

Ponadto w wyniku  realizacji inwestycji musi nastąpić:

 • rozwój prowadzonej w gospodarstwie produkcji zwierzęcej w zakresie zwierząt trawożernych, w szczególności przez zwiększenie skali tej produkcji lub poprawę jakości tej produkcji, albo
 • zmiana profilu prowadzonej w gospodarstwie produkcji na produkcję zwierzęcą w zakresie zwierząt trawożernych.

Na jakie projekty może być przeznaczona pomoc dla rolników z obszarów Natura 2000?

Pomoc dla rolników z obszarów Natura 2000

Małgorzata Niemiec, dyrektor Departamentu Działań Inwestycyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)

– Dzięki tej pomocy będzie możliwa realizacja wszelkich projektów polegających na budowie, przebudowie, remoncie połączonym z modernizacją budynków lub budowli, wykorzystywanych w produkcji zwierzęcej wraz z zakupem instalacji technicznej lub wyposażenia oraz rozbiórki i utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki.

Pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji projektu. Ponadto, pomoc będzie można otrzymać na zakup nowych maszyn i urządzeń. Muszą one służyć do: przygotowywania, składowania lub zadawania pasz, pojenia, pozyskiwania lub przechowywania mleka, przechowywania odchodów zwierzęcych.

Mogą także dotyczyć wyposażenia położonych na obszarze Natura 2000 trwałych użytków zielonych, na których są wypasane zwierzęta, budowy lub zakupu wiat lub magazynów do przechowywania biomasy skoszonej na trwałych użytkach zielonych.

Czy koszt zakupu ciągnika rolniczego będzie także uznawany?

– Koszt zakupu ciągnika rolniczego będzie mógł być kosztem kwalifikowanym. Jednak w wysokości nieprzekraczającej 50% pozostałych kosztów kwalifikowanych. Oznacza to, że nie może być jedynym kosztem o jakiego dofinansowanie ubiega się rolnik.

 Jakiego typu koszty nie są uznawane?

– Zakres kosztów kwalifikowalnych nie obejmuje w szczególności kosztów:

 • podatku od towarów i usług VAT,
 • nabycia rzeczy używanych,
 • nabycia zwierząt,
 • związanych z dostosowaniem do norm lub wymogów unijnych.

Jak dużą pomoc można uzyskać? Kiedy pieniądze trafią do zainteresowanych?

Pomoc dla rolników z obszarów Natura 2000

Pomoc dla rolników z obszarów Natura 2000 ma charakter refundacji i wypłacana będzie po zrealizowaniu inwestycji lub jej części

– Pomoc dla rolników z obszarów Natura 2000  ma charakter refundacji. Wypłacana będzie po zrealizowaniu inwestycji lub jej części, jeśli rolnik zamierza realizować inwestycję w etapach. Podstawowy poziom wsparcia wynosi 50% kosztów kwalifikowanych. W przypadku młodych rolników, czyli osób, które w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat, wynosi ono 60%.

Limit  pomocy jest uzależniony od charakteru realizowanego projektu i wynosi na jednego wnioskodawcę i na jedno gospodarstwo 500 tys. zł.

W przypadku inwestycji niezwiązanych z budową lub modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków limit wynosi 200 tys. zł.

 Jaki jest maksymalny okres realizacji inwestycji?

– Pomoc przyznaje się, jeżeli operacja będzie realizowana w nie więcej niż dwóch etapach. Wykonanie zakresu rzeczowego, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych oraz złożenie wniosku o płatność końcową musi nastąpić w terminie:

 •  36 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, a złożenie wniosku o płatność pośrednią nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanych w dwóch etapach,
 •  24 miesiące od dnia zawarcia umowy w przypadku operacji realizowanych bez podziału na etapy, lecz nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

 Co będzie decydowało o kolejności przyznawania pomocy? Jaka jest minimalna liczba punktów, aby ją otrzymać?

– O kolejności przyznawania pomocy będzie decydować suma punktów uzyskanych na podstawie kryteriów wyboru, takich jak:

W gospodarstwie musi  być prowadzona działalność rolnicza w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb.M. Niemiec ARiMR

 • powierzchnia trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000 w gospodarstwie,
 • udział powierzchni trwałych użytków zielonych wartościowych pod względem środowiskowym, w odniesieniu do powierzchni trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000 w gospodarstwie,
 • udział trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000 w odniesieniu do łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa,
 • realizacja przynajmniej jednej inwestycji związanej z działaniami ochronnymi obligatoryjnymi i fakultatywnymi, jakie wynikają dla danego gospodarstwa z planu zadań ochronnych lub planu ochrony ustanowionych dla danego obszaru Natura 2000,
 • realizacja operacji przez „młodego rolnika”.

Minimalna liczba punktów warunkująca przyznanie pomocy wynosi 30.

 Gdzie i do kiedy należy składać wnioski o pomoc dla rolników z obszarów Natura 2000?

– Wnioski o przyznanie pomocy należy składać od 28 września do 27 października 2017 r. w oddziałach regionalnych ARiMR. Należy pamiętać o załącznikach. Wnioski wraz załącznikami można składać osobiście. Mogą także być wysłane pocztą. W takim przypadku należy pamiętać, aby wniosek nadać w placówce pocztowej w terminie naboru, czyli najpóźniej do 27 października 2017 r.

Warto dodać, że prawidłowe wypełnienie wniosku w istotny sposób wpływa na czas i wynik jego weryfikacji i płatności.

Kiedy zostanie ogłoszona lista informująca o kolejności przysługiwania pomocy?

W terminie 50 dni od dnia upływu terminu składania wniosków prezes Agencji poda do publicznej wiadomości informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych. Informacja będzie dostępna na stronie internetowej Agencji.

Dziękuję za rozmowę.

 

 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 1 / 5. Liczba głosów 1

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o