Dopłaty do rolnictwa po 2020 r. – jakich można się spodziewać?

Jak będzie wyglądać Wspólna Polityka Rolna (WPR) Unii Europejskiej po 2020 r.? Czy polscy rolnicy mogą zyskać czy stracić po 2020 r. w ramach WPR? Jakie będą dopłaty do rolnictwa po 2020 r.? Dla agrofakt mówi Czesław Siekierski, poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE.

Utrzymane dopłaty do rolnictwa po 2020

Po 2020 r. polscy rolnicy będą otrzymywać z Unii Europejskiej wsparcie podobnej wielkości lub niewiele mniejsze jak obecnie. C. Siekierski

Obecnie wszystko wskazuje na to, że po 2020 r. polskie rolnictwo, a dokładnie polscy rolnicy będą otrzymywać z Unii Europejskiej wsparcie podobnej wielkości, lub niewiele mniejsze jak obecnie. Środki na politykę rolną po 2020 r. w Unii Europejskiej nie powinny być dużo mniejsze. Nadal będą utrzymane dwa filary WPR.

Polska nie będzie też wpłacać dużo więcej do unijnego budżetu, pomimo wyjścia z Unii Wielkiej Brytanii i problemów z uchodźcami – stwierdził Czesław Siekierski, poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi podczas konferencji prasowej, która odbyła 13 bm. w Warszawie.

Jakie będą zasadnicze zmiany WPR po 2020 r.?

dopłaty do rolnictwa

Czesław Siekierski, poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

fot. Ewa Ploplis

Będzie zmieniona forma dopłaty do rolnictwa  związanej z zazielenieniem.  Obecnie te dopłaty są mało skuteczne. Forma tych dopłat ma być mniej zadministrowana i skomplikowana – mówi Czesław Siekierski, poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE.

Dopłaty do rolnictwa po 2020 r. w fazie negocjacji

W Unii Europejskiej trwają pracę nad tym, jak będzie wyglądać Wspólna Polityka Rolna (WPR) po 2020 r. W listopadzie ub. r. Komisja Europejska opublikowała komunikat nt. przyszłości rolnictwa i produkcji żywności w Unii Europejskiej stanowiący podstawę do dalszych prac nad przyszłym kształtem unijnego rolnictwa.

Poszczególne kraje członkowskie UE także przygotowały  swoje stanowiska w sprawie. W maju ub. r. polskie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało dokument dotyczący polskich priorytetów polityki rolnej po 2020 r. Został on przyjęty przez Radę Ministrów 16 maja 2017 r.

W maju br. Komisja Europejska ma ustalić ramy finansowe WPR po 2020 r.

Ile będzie środków na dopłaty do rolników po 2020 r. w ramach WPR?

Wsparcie UE dla rolników

Bezpośrednie wsparcie UE dla rolników

Po 2020 r. może być jedynie o 5%, maksymalnie do 10% mniej środków na dopłaty dla rolników w ramach WPR.

Jest ubytek unijnych środków z powodu brexitu Wielkiej Brytanii z Unii. Potrzebnych jest więcej środków na nowe wyzwania, które pojawiają się w ramach Unii. Jednak wszystko wskazuje na to, że ubytek unijnych środków dla rolnictwa nie będzie na poziomie 30%, ani 20%, czy nawet 15%. Będzie on raczej na poziomie 5 czy 10% w ujęciu realnym, a nie nominalnym – twierdzi przewodniczący C. Siekierski.

 Wspólna Polityka Rolna – potrzebna reforma

Komisja Europejska twierdzi, że zreformowana wspólna polityka rolna musi nadać impuls do przejścia na bardziej zrównoważone rolnictwo. Wspólna Polityka Rolna powinna przyczynić się do zwiększenia odporności sektora w trudnych czasach, wspierać dochody rolników i rentowność ich działalności.

Zmiany WPR po 2020 r.

Rolnictwo w UE

Wkład rolnictwa UE

Według propozycji Komisji Europejskiej, WPR po 2020 r. ma  określić wspólne cele oraz zestaw środków pozwalających je osiągnąć. Państwa członkowskie będą mogły wybierać z tego wspólnego zestawu środków, na poziomie krajowym lub regionalnym, najodpowiedniejsze dla nich opcje do osiągnięcia celów wyznaczonych na szczeblu UE.

Każde państwo członkowskie powinno ustanowić krajowy plan strategiczny WPR, którego zadaniem ma być ukierunkowanie interwencji w taki sposób, aby zmaksymalizować wkład WPR w realizację celów UE oraz lepiej uwzględniać lokalne warunki i potrzeby.

Komisja akcentuje potrzebę dalszego uproszczenia wspólnej polityki rolnej po 2020 r. – mówi przewodniczący C. Siekierski.

Czesław Siekierski

Czesław Siekierski, poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z członkami Zespołu Analitycznego Wspólnej Polityki Rolnej przy Przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju W

fot. Ewa Ploplis

Dopłaty do rolnictwa – czy zostaną utrzymane dwa filary po 2020 r.?

Wszystko wskazuje na to, że podstawowe dwa filary WPR tj. I filar – płatności bezpośrednie i instrumenty rynkowe oraz II filar – rozwój obszarów wiejskich tzw. PROW, zostaną utrzymane po 2020 r.

Po 2020 r. zostaną także utrzymane dwa filary Wspólnej Polityki Rolnej Unii EuropejskiejKomisja Europejska będzie decydować ile będzie pieniędzy na I i II filar. Należy się spodziewać, że będą także obostrzenia jeśli chodzi o przesuwanie środków w ramach dwóch filarów – zapowiada  poseł C. Siekierski. Przypomina, ze Polska korzysta z takich możliwości.

Potrzebne dopłaty do rolnictwa – mniejsze dochody rolników

Czesław Siekierski, poseł do Parlamentu Europejskiego,

Czesław Siekierski, poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi podczas konferencji w Warszawie na temat WPR po 2020 r.

fot. Ewa Ploplis

Niemal 7 mln gospodarstw rolnych w całej Unii Europejskiej korzysta z płatności bezpośrednich. Często stanowią one znaczną część dochodu z działalności rolniczej danego gospodarstwa. Średnie dochody rolnicze kształtują się na poziomie ok. 40-46% średniej pozostałych grup zawodowych. Dodatkowo, połowę z dochodów stanowią wypłacane rolnikom z budżetu UE płatności bezpośrednie, które mają na celu zapewniać rentowność gospodarstw i obszarów wiejskich – wynika z danych komunikatu Komisji Europejskiej  zawartych w komunikacie „ Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności”.

 

 Zależność od warunków pogodowych

Kolejny argumentem za unijnym wsparciem rolnictwa jest fakt, że rolnictwo jest w ogromnym stopniu uzależnione od warunków pogodowych. Często jest ono poddawane próbom w postaci niestabilnych cen, klęsk żywiołowych, chorób roślin czy zwierząt. W wyniku w/w zdarzeń losowych każdego roku w UE co najmniej 20% rolników traci ponad 30% swoich dochodów – wynika z danych KE.

Czy WPR będzie nadal wspierać dochody rolników po 2020 r.?

Komisja Europejska proponuje, że płatności bezpośrednie pozostaną istotnym elementem przyszłej WPR. Jednak zachowanie wsparcia bezpośredniego będzie bardziej skuteczne i wydajne, jeśli zostanie ono uproszczone i lepiej ukierunkowane.

Czesław Siekierski

Czesław Siekierski, poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi podczas konferencji prasowej w Warszawie, 13 luty 2018 r.

fot. Ewa Ploplis

Dochody rolników są bardzo zróżnicowane w ramach Unii, a także w Polsce. Mamy różne gospodarstwa: bardzo duże o bardzo intensywnej formie produkcji, gospodarstwa małe, także takie, które gospodarują na słabych glebach. W związku z tym zróżnicowanie, jeśli chodzi o poziom dochodów jest bardzo duże. Dopłaty częściowo mają poprawić tę sytuację dochodową i one poprawiają sytuację dochodową rolników w Polsce. Podobnie jest w Unii Europejskiej, gdzie dochody rolników są niższe niż innych grup zawodowych. Zarobki rolników są na poziomie 50% dochodów innych grup zawodowych, z czego jeszcze połowę tych dochodów stanowią środki unijne. Zatem będą utrzymane dopłaty, żeby poprawić sytuację dochodową rolników – zapowiada przewodniczący C. Siekierski.

 Dopłaty do rolnictwa – jakie jeszcze zmiany?

– Jeśli mówimy o cięciu limitu – poziomu, do jakiego dopłaty są realizowane to zapewne będzie pewna degresja środków jeśli chodzi o powierzchnię gospodarstwa. Tu mogą być cięcia limitów. Duże gospodarstwa korzystają z efektu skali; tzn. z powodu większej produkcji mamy przyrost dochodów. Jest tendencja w Unii, aby dopłaty obniżać większym gospodarstwom, które właśnie korzystają z efektu skali produkcji. Tu jednak trzeba być ostrożnym, ponieważ konkurencyjność musi mieć każdy hektar produkcji a dopłaty dotyczą także ludzi, którzy pracuja w tych większych gospodarstwach a nie są właścicielami tych gospodarstw – mówi Siekierski.

Większe wsparcie dla małych i średnich gospodarstw

Dochody rolników w UE

Dochody rolników w Unii Europejskiej

Przewodniczący Siekierski zapowiada, że można oczekiwać większego wsparcia dla małych i średnich gospodarstw po 2020 r.

– Będzie także wsparcie dla tzw. pierwszych hektarów, chodzi o to, aby wesprzeć małe i średnie gospodarstwa, które są w najtrudniejszej sytuacji – zapowiada Siekierski.

Ile Polska będzie wpłacać do budżetu UE po 2020 r.?

Z powodu wyjścia wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej składka członkowska ma być podniesiona dla pozostałych członków. Przewodniczący Siekierski zapowiada, że jednak nie powinien to być znaczący wzrost. Z 1 % PKB do maksymalnie 1,3%.

Unijne rolnictwo światowym liderem w produkcji żywności

Rolnictwa w UE

Europa liczy coraz mniej rolników. Są oni także coraz starsi.

Rolnictwo w Unii jest ważnym filerem gospodarki. UE jest jednym ze światowych liderów w produkcji żywności. Rolnictwo unijne zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe ponad 500 mln ludzi mieszkających we Wspólnocie. Unijni rolnicy są pierwszymi zarządcami środowiska przyrodniczego. Dbają o zasoby naturalne tj. glebę, wodę, powietrze i różnorodność biologiczną na 48% gruntów Unii. Leśnicy unijni odpowiadają za kolejne 36% wspólnotowych gruntów.

Rolnictwo stanowi podstawę ogromnej liczby miejsc pracy. W sektorze rolnym UE na stałe zatrudnienie znajduje 22 mln osób. W sektorze spożywczym, tj. łącznie w rolnictwie, przetwórstwie spożywczym i związanym z nimi sprzedażą detaliczna i usługami jest zatrudnionych ok. 44 mln ludzi. Na obszarach wiejskich mieszka 55% obywateli Unii. Obszary te są bardzo istotne z punktu widzenia zatrudnienia, rekreacji i turystyki.

 Przyszły unijny cel to wsparcie dla młodych rolników

Z danych KE wynika, że Europa liczy coraz mniej rolników. Są oni także coraz starsi. Głównymi powodami tego są trudności związane z wykonywaniem zawodu rolnika i wielkość inwestycji potrzebnych na początku działalności.

W ostatnim dziesięcioleciu ogólna liczba rolników w UE-27 zmniejszyła się w szybkim tempie: z 14,5 mln w 2005 r. do 10,7 mln w 2013 r. Liczba młodych rolników, tj. w wieku do 44 lat, spadła z 3,3 mln do 2,3 mln. Obecnie 4,5 mln rolników w Unii Europejskiej ma ponad 65 lat czyli 30% wszystkich rolników. Tylko 6% rolników ma mniej niż 35 lat. Dlatego też celem przyszłej WPR ma być zniesienie przeszkód, jakie napotykają młodzi ludzie pragnący rozpocząć działalność rolniczą oraz wsparcie wymiany pokoleniowej, która będzie konieczna do zachowania w przyszłości wysokiej jakości żywności i jej bezpieczeństwa w UE.

Unijna żywność ceniona na świecie

żywność w Unii Europejskiej

Wartość eksportu produktów rolno-spożywczych z Unii jest najwyższa na świecie. W 2016 r. wyniosła 131 mld euro

Europejska żywność jest sprzedawana nie tylko na unijnym rynku. Jest ona znana i ceniona także poza granicami UE. Wartość eksportu produktów rolno-spożywczych z Unii jest najwyższa na świecie. W 2016 r. wyniosła 131 mld euro – wynika z danych Komisji Europejskiej.

Wart jeszcze dodać, że sektor rolny w Unii Europejskiej zdołał zwiększyć swoją wydajność o blisko 9 % w porównaniu z 2005 r. Jednocześnie ograniczył emisje gazów cieplarnianych o 24 % w porównaniu z 1990 r.  Zmniejszył także zużycie nawozów, co przełożyło się na poprawę jakości wód.

 Dopłaty do rolnictwa – czy będą inne propozycje?

– Mówi się o zmniejszeniu biurokracji w ramach Unii, ale to są pieniądze podatnika europejskiego i wszyscy chcą wiedzieć, jak te pieniądze są wydawane – mówi poseł C. Siekierski .

Oznacza to, że chyba nie należy spodziewać się większego odbiurokratyzowania unijnych struktur, chociaż w Komisji Europejskiej mówi się o tym i stawia jako cel.

– Mówi się także o innych propozycjach, ale musimy poczekać na to, co Komisja Europejska nam przedstawi. Teraz jest przedstawiona propozycja bardziej opisowa, polityczna, wskazująca na kierunki działania. Dopiero w maju będzie propozycja legislacyjna – odpowiada przewodniczący C. Siekierski.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 3.9 / 5. Liczba głosów 40

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Konferencja dla Hodowców Bydła i Producentów MlekaPrzeczytaj Sprawdź terminy

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *