Premie dla młodych rolników – można otrzymać 100 tys. zł
fot. Ewa Ploplis

Rozpoczął się nabór wniosków na premie dla młodych rolników. Potrwa do końca lipca. Młodzi rolnicy mają jeszcze czas, żeby się przygotować i złożyć wniosek. Kto może się starać o wsparcie finansowe? Jakie warunki należy spełnić? I na co można przeznaczyć pieniądze? 

To już kolejny, po naborach w 2015, 2016 i 2017 r., nabór z PROW 2014- 2020. Na to działanie rząd przeznaczył budżet w wysokości 718 mln euro, z którego ma skorzystać ok. 29 tys. rolników.

Ilu młodych rolników może skorzystać z pomocy w obecnym naborze?

– Pula środków, która pozostała do wykorzystania w ramach przedmiotowego poddziałania jest dość wysoka. W związku z tym prognozujemy, że wszyscy wnioskodawcy, którzy złożą w terminie naboru wniosek o przyznanie pomocy oraz spełnią kryteria dostępu do programu, mają szansę na otrzymanie decyzji przyznającej pomoc.

Kto może ubiegać się o premie dla młodych rolników?

– O premie mogą starać się młodzi rolnicy, tzn. którzy w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy są pełnoletni i mają nie więcej niż 40 lat.

Osoba ubiegająca się o pomoc musi także:

premie dla młodych rolników

fot. Ewa Ploplis

Aby zwiększyć swoją szansę na otrzymanie premii, należy uzyskać wyższą liczbę punktów niż wymagane minimum.

  • być obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  • posiadać kwalifikacje zawodowe, wynikające z posiadanego wykształcenia albo wykształcenia i stażu pracy w rolnictwie. Może także zobowiązać się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy,
  • przed dniem złożenia wniosku musi rozpocząć prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie. Jednak nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku. Gospodarstwo musi mieć powierzchnię użytków rolnych co najmniej 1 ha. Osoba, która jest posiadaczem gospodarstwa rolnego przez okres dłuższy niż ww. 24 miesiące, może również ubiegać się o przyznanie pomocy, jeżeli uprawdopodobni, że nie prowadziła w tym gospodarstwie działalności rolniczej,
  • przedłożyć biznesplan, dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązać się do zrealizowania tego biznesplanu,
  • najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy rozpocząć prowadzenie gospodarstwa, jako kierujący nim.

Co świadczy o prowadzeniu działalności rolniczej?

Nie powinno dojść do sytuacji, w której będzie więcej chętnych niż środków. T. Kułak, ARiMR

– O prowadzeniu działalności rolniczej świadczą m.in.: posiadanie zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru oznakowanych zwierząt gospodarskich i siedzib stad tych zwierząt, wystąpienie o płatności bezpośrednie, wystąpienie o pomoc finansową dla rolników w ramach programów UE lub o pomoc krajową, prowadzenie działu specjalnego produkcji rolnej.

Jakiej wielkości musi być gospodarstwo?

– O premie dla młodych rolników mogą się starać osoby, których gospodarstwo rolne spełnia następujące warunki:

  • powierzchnia użytków rolnych musi być równa co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju, a w województwach o niższej średniej – co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie oraz nie większej niż 300 ha,
  • jego wielkość ekonomiczna jest nie mniejsza niż 13 tys. euro i nie większa niż 150 tys. euro.

Jak dużą pomoc można otrzymać?

– Premia dla młodych rolników wynosi 100 tys. zł i jest płatna w dwóch ratach. Pierwsza rata w wysokości 80% całkowitej wartości pomocy, tj.  80 tys. zł. Druga rata stanowi 20% całkowitej wartości pomocy, tj. 20 tys. zł.

W jakiej formie jest przyznawana pomoc?

Wszyscy, którzy spełnią wymagania i złożą w terminie wnioski, mają szanse na otrzymanie decyzji przyznającej pomoc.

– Premie dla młodych rolników mają taką formę, jaką wskazuje sama nazwa premii. Wypłata jest realizowana w formie bezgotówkowej, w formie przelewu bankowego.

Kiedy będzie decyzja o przyznaniu pomocy? Kiedy rolnicy będą wiedzieli, że zakwalifikowali się do tej pomoc?

– Decyzja w sprawie przyznania dofinansowania będzie wydana w terminie 210 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków o premie dla młodych rolników.

Informacja o zakwalifikowaniu się do przyznania pomocy zostanie podana przez Prezesa Agencji do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję. Nastąpi to niezwłocznie po otrzymaniu informacji od dyrektorów oddziałów regionalnych o liczbie punktów, przyznanych każdemu z wniosków według obowiązujących kryteriów wyboru.

Kiedy nastąpi wypłata pieniędzy z wniosków złożonych w tym naborze?

– Po dopełnieniu warunków, z zastrzeżeniem których wydano decyzję o przyznaniu pomocy, beneficjent powinien w terminie 9 miesięcy od dnia jej doręczenia złożyć Wniosek o płatność I raty pomocy, natomiast po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2023 r. – Wniosek o płatność II raty pomocy. Premia wypłacana jest w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku o płatność wraz z wymaganymi dokumentami.

Na co może być przeznaczona pomoc?

– Pomoc przyznawana jest na wydatki, dotyczące działalności rolniczej w gospodarstwie lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych, wytwarzanych w gospodarstwie, w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 70% kwoty pomocy.

Inwestycje w środki trwałe:

Wypłata pieniędzy jest realizowana w formie przelewu bankowego. T. Kułak, ARiMR

  • nie mogą być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
  • mogą dotyczyć zakupu wyłącznie nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia;
  • w przypadku inwestycji budowlanej może być uwzględniona inwestycja, która będzie położona na gruntach stanowiących własność wnioskodawcy lub beneficjenta, przedmiot użytkowania wieczystego lub przedmiot dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego.

Czy dla wszystkich chętnych, którzy spełnią warunki wystarczy pieniędzy? Czy możliwa jest sytuacja, że będzie więcej chętnych niż środków?

– Wszystko jest uzależnione od liczby chętnych, niemniej jednak pula środków, która pozostała do wykorzystania jest wysoka. Dlatego też nie powinno dojść do sytuacji, w której będzie więcej chętnych niż środków.

Jak młody rolnik  może zwiększyć swoją szansę na otrzymanie wsparcia?

– Pomoc przysługuje młodym rolnikom, którzy uzyskali największą liczbę punktów, przy czym pomoc jest przyznawana, jeżeli młody rolnik uzyska co najmniej 8 punktów. Punkty przyznaje się na podstawie kryteriów wyboru. Punkty są przyznawane w oparciu o zobowiązania i oświadczenia zawarte we wniosku o przyznanie pomocy oraz w biznesplanie. Wobec powyższego, aby zwiększyć szansę uzyskania wsparcia, należy uzyskać wyższą liczbę punktów niż wymagane minimum.

Dziękuję za rozmowę.

Z Tomaszem Kułakiem, zastępcą dyrektora Departamentu Działań Społecznych i Organizacji Producentów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) dla agroFaktu rozmawiała Ewa Ploplis.

Kup min. 3 j.s. RGT JakuzziKup teraz a czwartą dostaniesz za 1 zł netto!

Ciekawostki rolnicze w 100 sekund. Susza nie odpuści?

O ile wzrosła powierzchnia ugorów? Jaką pomoc otrzymają właściciele lasów? Dlaczego we Włoszech zakazano uprawy bobu? Bądź na bieżąco!

Konkurs KRUS dla dzieci rozstrzygnięty!

Znamy już wyniki VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci!

17 czerwca 2019