Premie dla młodych rolników – można otrzymać 100 tys. zł

Download PDF

Rozpoczął się nabór wniosków na premie dla młodych rolników. Potrwa do końca lipca. Młodzi rolnicy mają jeszcze czas, żeby się przygotować i złożyć wniosek. Kto może się starać o wsparcie finansowe? Jakie warunki należy spełnić? I na co można przeznaczyć pieniądze? 

To już kolejny, po naborach w 2015, 2016 i 2017 r., nabór z PROW 2014- 2020. Na to działanie rząd przeznaczył budżet w wysokości 718 mln euro, z którego ma skorzystać ok. 29 tys. rolników.

Ilu młodych rolników może skorzystać z pomocy w obecnym naborze?

– Pula środków, która pozostała do wykorzystania w ramach przedmiotowego poddziałania jest dość wysoka. W związku z tym prognozujemy, że wszyscy wnioskodawcy, którzy złożą w terminie naboru wniosek o przyznanie pomocy oraz spełnią kryteria dostępu do programu, mają szansę na otrzymanie decyzji przyznającej pomoc.

Kto może ubiegać się o premie dla młodych rolników?

– O premie mogą starać się młodzi rolnicy, tzn. którzy w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy są pełnoletni i mają nie więcej niż 40 lat.

Osoba ubiegająca się o pomoc musi także:

premie dla młodych rolników

Aby zwiększyć swoją szansę na otrzymanie premii, należy uzyskać wyższą liczbę punktów niż wymagane minimum.

fot. Ewa Ploplis

  • być obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  • posiadać kwalifikacje zawodowe, wynikające z posiadanego wykształcenia albo wykształcenia i stażu pracy w rolnictwie. Może także zobowiązać się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy,
  • przed dniem złożenia wniosku musi rozpocząć prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie. Jednak nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku. Gospodarstwo musi mieć powierzchnię użytków rolnych co najmniej 1 ha. Osoba, która jest posiadaczem gospodarstwa rolnego przez okres dłuższy niż ww. 24 miesiące, może również ubiegać się o przyznanie pomocy, jeżeli uprawdopodobni, że nie prowadziła w tym gospodarstwie działalności rolniczej,
  • przedłożyć biznesplan, dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązać się do zrealizowania tego biznesplanu,
  • najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy rozpocząć prowadzenie gospodarstwa, jako kierujący nim.

Co świadczy o prowadzeniu działalności rolniczej?

Nie powinno dojść do sytuacji, w której będzie więcej chętnych niż środków. T. Kułak, ARiMR

– O prowadzeniu działalności rolniczej świadczą m.in.: posiadanie zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru oznakowanych zwierząt gospodarskich i siedzib stad tych zwierząt, wystąpienie o płatności bezpośrednie, wystąpienie o pomoc finansową dla rolników w ramach programów UE lub o pomoc krajową, prowadzenie działu specjalnego produkcji rolnej.

Jakiej wielkości musi być gospodarstwo?

– O premie dla młodych rolników mogą się starać osoby, których gospodarstwo rolne spełnia następujące warunki:

  • powierzchnia użytków rolnych musi być równa co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju, a w województwach o niższej średniej – co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie oraz nie większej niż 300 ha,
  • jego wielkość ekonomiczna jest nie mniejsza niż 13 tys. euro i nie większa niż 150 tys. euro.

Jak dużą pomoc można otrzymać?

– Premia dla młodych rolników wynosi 100 tys. zł i jest płatna w dwóch ratach. Pierwsza rata w wysokości 80% całkowitej wartości pomocy, tj.  80 tys. zł. Druga rata stanowi 20% całkowitej wartości pomocy, tj. 20 tys. zł.

W jakiej formie jest przyznawana pomoc?

Wszyscy, którzy spełnią wymagania i złożą w terminie wnioski, mają szanse na otrzymanie decyzji przyznającej pomoc.

– Premie dla młodych rolników mają taką formę, jaką wskazuje sama nazwa premii. Wypłata jest realizowana w formie bezgotówkowej, w formie przelewu bankowego.

Kiedy będzie decyzja o przyznaniu pomocy? Kiedy rolnicy będą wiedzieli, że zakwalifikowali się do tej pomoc?

– Decyzja w sprawie przyznania dofinansowania będzie wydana w terminie 210 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków o premie dla młodych rolników.

Informacja o zakwalifikowaniu się do przyznania pomocy zostanie podana przez Prezesa Agencji do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję. Nastąpi to niezwłocznie po otrzymaniu informacji od dyrektorów oddziałów regionalnych o liczbie punktów, przyznanych każdemu z wniosków według obowiązujących kryteriów wyboru.

Kiedy nastąpi wypłata pieniędzy z wniosków złożonych w tym naborze?

– Po dopełnieniu warunków, z zastrzeżeniem których wydano decyzję o przyznaniu pomocy, beneficjent powinien w terminie 9 miesięcy od dnia jej doręczenia złożyć Wniosek o płatność I raty pomocy, natomiast po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2023 r. – Wniosek o płatność II raty pomocy. Premia wypłacana jest w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku o płatność wraz z wymaganymi dokumentami.

Na co może być przeznaczona pomoc?

– Pomoc przyznawana jest na wydatki, dotyczące działalności rolniczej w gospodarstwie lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych, wytwarzanych w gospodarstwie, w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 70% kwoty pomocy.

Inwestycje w środki trwałe:

Wypłata pieniędzy jest realizowana w formie przelewu bankowego. T. Kułak, ARiMR

  • nie mogą być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
  • mogą dotyczyć zakupu wyłącznie nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia;
  • w przypadku inwestycji budowlanej może być uwzględniona inwestycja, która będzie położona na gruntach stanowiących własność wnioskodawcy lub beneficjenta, przedmiot użytkowania wieczystego lub przedmiot dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego.

Czy dla wszystkich chętnych, którzy spełnią warunki wystarczy pieniędzy? Czy możliwa jest sytuacja, że będzie więcej chętnych niż środków?

– Wszystko jest uzależnione od liczby chętnych, niemniej jednak pula środków, która pozostała do wykorzystania jest wysoka. Dlatego też nie powinno dojść do sytuacji, w której będzie więcej chętnych niż środków.

Jak młody rolnik  może zwiększyć swoją szansę na otrzymanie wsparcia?

– Pomoc przysługuje młodym rolnikom, którzy uzyskali największą liczbę punktów, przy czym pomoc jest przyznawana, jeżeli młody rolnik uzyska co najmniej 8 punktów. Punkty przyznaje się na podstawie kryteriów wyboru. Punkty są przyznawane w oparciu o zobowiązania i oświadczenia zawarte we wniosku o przyznanie pomocy oraz w biznesplanie. Wobec powyższego, aby zwiększyć szansę uzyskania wsparcia, należy uzyskać wyższą liczbę punktów niż wymagane minimum.

Dziękuję za rozmowę.

Z Tomaszem Kułakiem, zastępcą dyrektora Departamentu Działań Społecznych i Organizacji Producentów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) dla agroFaktu rozmawiała Ewa Ploplis.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o