KRUS informuje: zasiłek macierzyński na nowych zasadach

Od 1 stycznia 2016 r. zmieniają się przepisy dotyczące zasiłków macierzyńskich. Zmianie ulegną zarówno zasady ich przyznawania, jak i wypłaty.

Od 1 stycznia 2016 r. zmieniają się przepisy dotyczące zasiłków macierzyńskich. Zmianie ulegną zarówno zasady przyznawania, jak i wypłaty zasiłków ubezpieczonym rolnikom i domownikom gospodarstw wiejskich.

Cieszę się, że ojcowie też będą mogli ubiegać się o zasiłek macierzyński. Zdarza się czasami nieszczęście i jedynym opiekunem zostaje ojciec.

Stanisław Anders, rolnik z Prabut

Według nowych zasad zasiłek macierzyński będzie przysługiwał nie tylko matce lub ojcu podlegającym ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy lub na wniosek, ale także osobie, która przysposobiła dziecko w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia, oraz przyjęła dziecko w wieku do 7 roku życia na wychowanie, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku życia, jeżeli w tym czasie został złożony wniosek o przysposobienie czy przyjęła dziecko w wieku do 7 roku życia na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku życia.

Natomiast ubezpieczony ojciec dziecka będzie mógł się ubiegać o zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia przez matkę dziecka tylko w przypadku skrócenia okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka, śmierci matki dziecka i porzucenia dziecka przez matkę.

Cieszę się, że ojcowie też będą mogli ubiegać się o zasiłek macierzyński. Zdarza się czasami nieszczęście, że matka umiera podczas porodu i jedynym opiekunem dziecka zostaje ojciec. Wtedy każdy grosz się przyda – mówi Stanisław Anders, rolnik z Prabut w woj. pomorskim.

Warto wiedzieć, że osoba, która zostanie wyłączona z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, traci również prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Zasiłek macierzyński, jako świadczenie okresowe, będzie przysługiwał przez okres 52 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka. Okres pobierania zasiłku macierzyńskiego ulegnie natomiast wydłużeniu w przypadku urodzenia przy jednym porodzie większej liczby dzieci. Osobie uprawnionej do zasiłku macierzyńskiego będzie przysługiwał w tym samym czasie jeden zasiłek macierzyński bez względu na liczbę wychowywanych dzieci – informuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Osoba, która zostanie wyłączona z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, traci również prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Zasiłek macierzyński od 1 stycznia 2016 r. będzie wypłacany w kwocie 1000 zł miesięcznie. Kwota zasiłku macierzyńskiego przysługującego za niepełny miesiąc zostanie ustalona proporcjonalnie do liczby dni, za które przysługuje zasiłek.

Ubezpieczonej matce dziecka, której przed dniem 1 stycznia 2016 r. zostanie wypłacony zasiłek macierzyński na podstawie przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2015 r. (tj. w wysokości 4-krotnej emerytury podstawowej), po dniu 31 grudnia 2015 r. będzie przysługiwał zasiłek macierzyński przez okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia upływu 52 tygodni, licząc od dnia urodzenia dziecka bądź przyjęcia dziecka na wychowanie (lub odpowiednio dłużej w przypadku ciąży mnogiej).

Kwoty miesięczne zasiłku macierzyńskiego w okresie przejściowym wynoszą odpowiednio:

  • 705 zł – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka;
  • 528 zł – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub przyjęcia na wychowanie dwojga dzieci;
  • 313 zł – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub przyjęcia na wychowanie trojga dzieci;
  • 110 zł – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub przyjęcia na wychowanie czworga dzieci.

Kukurydza z dopłatami do materiału siewnego?

Krajowa Rada Izb Rolniczych chce, by dopłaty do materiału siewnego obejmowały także kukurydzę. Czy to jest możliwe?

20 października 2016

Nastąpi podział spółek Skarbu Państwa!

Wkrótce nastąpi podział spółek Skarbu Państwa pomiędzy resorty! Jest to spowodowane likwidacją Ministerstwa Skarbu Państwa.

13 października 2016

Linia PR: kredyt nie tylko na ryby

Kredyt preferencyjny na przetwórstwo rolne jako nowa, atrakcyjna linia kredytowa. Kto i na jakich warunkach może z niej skorzystać?

12 października 2016

X
* pola wymagane