Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach

Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał… To stare porzekadło dotyczy nie tylko rolników, ale i specjalistów w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego i niekoniecznie tych bardzo młodych. Samokształcenie, szkolenia wewnętrzne dla doradców, a przede wszystkim szkolenia na rzecz rolników – to jeden z najważniejszych priorytetów na najbliższą przyszłość, jaka czeka Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Co jeszcze planuje Włodzimierz Lewandowski, dyrektor ośrodka z siedzibą w Bratoszewicach?

dyrektor łódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego

Włodzimierz Lewandowski, dyrektor Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Aby dobrze doradzać, trzeba najpierw samemu mieć ogromną wiedzę, śledzić nowości i praktycznie codziennie poświęcić godzinkę na samokształcenie. W ośrodku specjaliści korzystają ze szkoleń zewnętrznych, szkoleń organizowanych przez centrum doradztwa czy inne jednostki działające na rzecz rolnictwa, czasem z wyjazdowych szkoleń w przodujących gospodarstwach w kraju i za granicą, a także czasopism fachowych, które prenumerujemy – twierdzi Włodzimierz Lewandowski, dyrektor ŁODR.

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego wie, że konkurencja nie śpi!

Na rynku usług doradczych wciąż pojawiają się nowe, prywatne firmy, które chcą świadczyć usługi rolnikom. W tej sytuacji dotychczasowa pozycja ośrodków doradztwa rolniczego jest mocno zagrożona i to tym bardziej, że ODR-y muszą same wypracować zyski, które są uzupełnieniem subwencji ministerstwa. Co na to dyrektor ŁODR?

Nasza przewaga nad firmami prywatnymi polega na stabilności i ciągłości działania; odejście jednego doradcy z pracy nie oznacza dla rolnika braku możliwości obsługi jego spraw.

Włodzimierz Lewandowski, dyrektor ŁODR

– Konkurencja w każdej sferze, czy to produkcji, czy usług, jest jak najbardziej potrzebna i nie należy jej postrzegać jedynie jako zagrożenie. Rynek usług, na którym działamy, jest na tyle duży, że nawet nie bylibyśmy w stanie w całości go zagospodarować. Cała trudność polega na tym, by utrzymać ich wysoką jakość. I tu możemy się pochwalić naszą dobrze wykształconą kadrą! – mówi dyrektor. – Nasza przewaga nad firmami prywatnymi polega na stabilności i ciągłości działania; odejście jednego doradcy z pracy nie oznacza dla rolnika braku możliwości obsługi jego spraw. Mamy stałą strukturę, która daje rolnikom bardzo łatwy dostęp do naszych doradców. Wciąż staramy się skracać drogę od nauki do rolnika, służy temu zarówno portal e-doradca, jak i Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Klucz do sukcesu

Kluczem do sukcesu jest wizja funkcjonowania firmy, która siłą rzeczy musi być zgodna z planami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które na najbliższą przyszłość zapowiedziało nacisk na wzmocnienie doradztwa, co zresztą jest w zgodzie z przyszłymi działaniami dyrektora ŁODR. Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach planuje bowiem intensyfikację współpracy z instytutami badawczymi − transfer wiedzy w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w praktyce. To wszystko dziać się będzie w ramach Sieci na rzecz innowacji rolnictwie i na obszarach wiejskich. Będzie również usprawniona komunikacja między jednostkami doradztwa rolniczego, zostało też wprowadzone ujednolicenie zarówno planów finansowych, jak i planów zadań doradczych. Bardzo ważne jest ponadto stworzenie systemu polityki kadrowej, uwzględniającej zmiany pokoleniowe, czyli przyuczanie stanowiskowe młodych pracowników przez tych doświadczonych, odchodzących na emerytury.

łódzki ośrodek doradztwa rolniczego chce stawiać na młodych doradców

Dyrektor ŁODR ma nadzieję, że dzięki stworzeniu systemowych rozwiązań dotyczących kierunkowego szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr doradczych oraz powiązania tych rozwiązań ze ścieżką awansu zawodowego uda się zachęcić młodych ludzi do pracy w ośrodkach doradztwa rolniczego.

Dyrektor łódzkiego ośrodka stawia na młodych

Zmiany dotyczące bezpośrednio łódzkiego ośrodka koncentrują się wokół dodatkowego zatrudnienia kilku osób w centrali w Bratoszewicach. Jest to związane z tworzeniem nowego Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska, jak i uzupełnieniem zatrudnienia w niektórych działach. Niestety, jeśli chodzi o wynagrodzenie kadry doradczej, to – jak żartobliwie określają pracownicy instytucjonalni – „szału nie ma”. Jak więc dyrektor chce przekonać młodych ludzi, by na miejsce pracy wybrali Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach?

– Należy stworzyć systemowe rozwiązania dotyczące kierunkowego szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr doradczych oraz powiązać te rozwiązania ze ścieżką awansu zawodowego. Znów, ani nie jest to proste, ani nie do końca leży po stronie poszczególnych ośrodków. Tutaj decyzje leżą po stronie ministerstwa i Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, my – poszczególne jednostki – włączamy się do tego procesu, zgłaszając swe propozycje i przemyślenia wynikające z praktyki – odpowiada Włodzimierz Lewandowski.

Corocznie pomagają mi doradcy w wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe. W gminie pełni dyżur pracownik doradztwa i zawsze mogę zwrócić się do niego o pomoc.

Maria z gm. Domaniewice, właścicielka 11-hektarowego gospodarstwa

Nowy rok, nowe wyzwania dla ŁODR

Rok 2017 będzie dla ŁODR czasem wdrażania nowych zadań. W pierwszej kolejności Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego doczeka się w końcu wzmocnienia kadrowego niektórych działów. Instytucja musi przygotować się do przetargu na działanie „Usługi doradcze”, z którego zostały wyodrębnione 2 poddziałania: „Wsparcie dla korzystających z usług doradczych” (jest to szansa na pozyskanie dodatkowych przychodów) oraz „Wsparcie na szkolenia doradców”. Trzecim, bardzo ważnym zadaniem łódzkiego ODR, będzie utworzenie stanowisk koordynatorów poszczególnych działań, np. „Młodego Rolnika” czy „Modernizacji gospodarstw”. Taki koordynator doradca mający doświadczenie w wypełnianiu wniosków ma za zadanie zbierać pytania, pomagać w rozwiązaniu nietypowych sytuacji i informować innych doradców o swoich ustaleniach. Dzięki temu rolnikom ma być łatwiej wypełnić odpowiednie dokumenty dotyczące poszczególnych działań w ramach PROW.

Pani Maria z gm. Domaniewice (pow. łowicki), właścicielka 11-hektarowego gospodarstwa, wielokrotnie korzystała z pomocy specjalistów ŁODR: – Corocznie pomagają mi doradcy w wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe. W gminie pełni dyżur pracownik doradztwa i zawsze mogę zwrócić się do niego o pomoc. Właściwie wszystkie sprawy związane z gospodarstwem załatwiam w ŁODR, mimo że zgłaszają się również doradcy z firm prywatnych. Na bieżąco jestem informowana o szkoleniach, targach i wystawach, w których biorę dość często udział – wyjaśnia pani Maria.

pieniądze na ubezpieczenia / łódzki ośrodek doradztwa rolniczego i dopłaty dla rolników

Problemem łączącym wszystkie ośrodki doradztwa rolniczego jest kwestia finansowania planowanych inwestycji. Są to bowiem instytucje tylko częściowo dofinansowywane z budżetu państwa.

Nowe inwestycje, nowe dochody

Jak się okazuje, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach inwestuje nie tylko w swoją kadrę, lecz również planuje inwestycje materialne. Najważniejszą i największą inwestycją będzie modernizacja sali wykładowej i stołówki, w wyniku której powstanie jedna duża sala pełniąca obie te funkcje. Koszt tej inwestycji to ok. 1,3 mln zł, z czego 1 mln zł to dotacja z ministerstwa rolnictwa. Tak przygotowana sala podniesie znacznie jakość usług ośrodka, co stworzy możliwość świadczenia usług dla firm zewnętrznych. No cóż, Pecunia non olet, zwłaszcza jeśli chodzi o firmę w części samofinansującą się.

Wizja wizją, ale po ziemi trzeba stąpać twardo!

Jak mają się plany kierownictwa do stanu finansów Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego?

– Kondycja finansowa ośrodka nie zagraża jego działaniu. Nie mamy obciążeń kredytowych. W naszym planie finansowym na 2017 r. nie ma, niestety, istotnego zwiększenia dotacji otrzymywanej z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, również poziom przychodów z usług komercyjnych najprawdopodobniej nie ulegnie zmianie. W związku z tym pewną szansą na zwiększenie przychodów są środki unijne z PROW i z Pomocy Technicznej oraz wcześniej wspomniane działania – wyjaśnia dyrektor. – Wybiegając optymistycznie w przyszłość, chciałbym, by oprócz już znanych i cenionych inicjatyw specjalistów pojawiały się nowe i… by były pieniądze na ich realizację. Pieniądze, ale też odpowiedni, dobrze przygotowani do niełatwej pracy doradczej ludzie, stąd wspominałem o przemyślanej wymianie pokoleniowej i uzupełnieniu kadrowym – optymistycznie patrzy w przyszłość Włodzimierz Lewandowski.

łódzki ośrodek doradztwa rolniczego organizuje wiele wydarzeń dla rolników

Doradcy ŁODR pomagają rolnikom nie tylko w biurach, ale również podczas imprez polowych czy wizyt w gospodarstwach. (fot. ŁODR)

Przychodzi rolnik do ŁODR, a ŁODR… nie tylko doradza, ale pomaga mu w uzyskaniu dotacji unijnych. Jak w każdym ośrodku, są to przede wszystkim wnioski o dopłaty bezpośrednie, których jest ponad 21 tys. rocznie. Oprócz tego doradcy pomagają skompletować i wypełnić dokumentację związaną z programem modernizacji gospodarstw rolnych, programami rolno-środowiskowymi, pomocą dla młodych rolników. Mówiąc krótko: tony papieru. Czy można sprawę załatwić inaczej? W łódzkim ODR do zwalczania biurokracji używa się e-doradcy.

E-doradca zamiast doradcy? Niezupełnie!

Chodzi o to, aby przekształcić usługi publiczne świadczone przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach w sposób przyjazny i wygodny dla rolnika. Służyć ma temu zakup i wdrożenie nowoczesnego systemu teleinformatycznego, który umożliwi zdalną obsługę spraw rozpatrywanych przez doradców rolniczych, swobodny dostęp do informacji przez Internet oraz pobieranie formularzy. Realizacja projektu przyczyni się do usprawnienia bezpłatnego doradztwa rolniczego na terenie woj. łódzkiego. Umieszczona na platformie internetowej „Aplikacja do zarządzania gospodarstwem rolnym” pozwala na uruchomienie usług administracyjno-biznesowych świadczonych drogą elektroniczną, takich jak np. e-doradca, w celu zapewnienia swobodnego dostępu do informacji publicznej na terenach wiejskich bez konieczności dojazdu do najbliższego doradcy.

dzięki dotacji z unii ŁODR mogł sfinansować sprzęt dla swoich doradców dla rolników

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dostaliśmy dofinansowanie, dzięki któremu mogliśmy zakupić laptopy dla wszystkich doradców terenowych, komputery stacjonarne i urządzenia kopiujące do biur powiatowych – opowiada Włodzimierz Lewandowski. (fot. ŁODR)

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dostaliśmy dofinansowanie, dzięki któremu mogliśmy zakupić laptopy dla wszystkich doradców terenowych, komputery stacjonarne i urządzenia kopiujące do biur powiatowych. Ten sprzęt ma wspomagać w pracy rolników i doradców pracujących w terenie, aby byli jak najbliżej rolnika – z dumą opowiada Włodzimierz Lewandowski o unikatowym w skali kraju projekcie. – Z tego programu została stworzona również platforma internetowa, na której rolnicy mogą się zarejestrować, podać dane swojego gospodarstwa, np. wielkość działek, rodzaj uprawy, obsadę zwierząt itp. Poprzez platformę możemy też wysyłać zaproszenia na szkolenia tematyczne, komunikaty, ostrzeżenia.

Oprócz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z doradcą korzystamy również z platformy internetowej, na której jesteśmy zarejestrowani.

Anna Wielec, rolniczka z Nowostawów Dolnych

A jak to widzą rolnicy z woj. łódzkiego?

– Mój doradca o moim gospodarstwie wie wszystko! Średnio raz w miesiącu jest w naszym gospodarstwie, czuwa nad dokumentacją i informuje o wszystkich nowościach – mówi Anna Wielec, prowadząca wraz z mężem ponad 50-hektarowe gospodarstwo sadownicze w miejscowości Nowostawy Dolne (gm. Dmosin, pow. brzeziński). – Oprócz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z doradcą korzystamy również z platformy internetowej, stworzonej przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, na której jesteśmy zarejestrowani. Na platformie wyszczególnione są wszystkie nasze działki z ich numerami i uprawami oraz najistotniejsze informacje o naszym gospodarstwie. Jest to bardzo wygodne narzędzie do komunikowania się z doradcą. Wieczorem piszę e-mail, a rano mam już odpowiedź od fachowca. Poprzez platformę otrzymuję z ŁODR wszystkie istotne dla mnie informacje.

Internet powinien zdominować większość działań doradców, ale, niestety, trzeba do tego namówić rolników. Zdaniem dyrektora ŁODR, wszystkie wnioski rolników związane z pozyskiwaniem funduszy powinny być wypełniane elektronicznie. Do takiego rodzaju współpracy chce zachęcić rolników i do tego zmierzają już poczynione inwestycje. W zasadzie ma to być kontynuacja rozpoczętych w 2015 r. prób z elektronicznym wypełnianiem dokumentów, choć wtedy w całym kraju złożono w ten sposób zaledwie 0,5% wniosków.

łódzki ośrodek doradztwa rolniczego

Co roku podczas AGROTECHNIKI prowadzone są pokazy polowe pracy maszyn. (fot. ŁODR)

Jednym z ważniejszych zadań, nie tylko dla ŁODR, jest budowa Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Zadanie zostało zainicjowane w 2015 r. i przeprowadzono już kilka znaczących szkoleń. W Bratoszewicach na początek zaplanowano zawiązanie kilku grup operacyjnych. Mimo iż cel jest szczytny: Wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich, zadanie łatwe nie jest, bowiem trzeba nawiązać szerokie kontakty, przekonać różne grupy społeczne do idei i zachęcić do częstego korzystania z nowej krótszej drogi od pomysłu do jego realizacji w praktyce, czyli konkretnych gospodarstwach. Warto przypomnieć w skrócie drogę, jaką musi pokonać łódzki ośrodek, aby ogłosić, że SIR już sprawnie funkcjonuje. Ponieważ platforma internetowa już działa, do załatwienia pozostało:

  • utworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz pozostałymi podmiotami wspierającymi wdrażanie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich;
  • ułatwianie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich;
  • utworzenie grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz pomoc w opracowaniu projektów przez grupy operacyjne i partnerstwa na rzecz innowacji.
jedną z imprez łódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego jest rol-szansa

Oprócz nowinek są również stare, sprawdzone sposoby krzewienia wiedzy i kultury na łódzkiej wsi. Jest to 6 ważnych i prestiżowych imprez rolniczych (na zdjęciu wystawa rolniczo-ogrodnicza Rol-Szansa). (fot. ŁODR)

Co jeszcze ma w rękawie Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego?

Rada w radę… w Bratoszewicach założyli RADĘ. Miesięcznik „Rada”, bo tak nazywa się pismo łódzkiego ODR, jest powodem do dumy pracowników ośrodka. Jest to jeszcze jedno, co prawda tradycyjne, ale skuteczne narzędzie niosące postęp na wsi.

Druk miesięcznika odbywa się w naszym ośrodku na dość starych maszynach – mówi Włodzimierz Lewandowski – ale za to pismo jest na wysokim poziomie merytorycznym.

Oprócz nowinek są również stare, sprawdzone sposoby krzewienia wiedzy i kultury na łódzkiej wsi. Jest to 6 ważnych i prestiżowych imprez rolniczych organizowanych przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Targi Rolne AGROTECHNIKA i dwa w jednym, czyli w tym samym miejscu i w tym samym czasie: Targi Rolne „W sercu Polski” i Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Centrali w Bratoszewicach; Piotrkowskie Targi Ogrodnicze „Pamiętajmy o ogrodach” i Wystawa Rolniczo-Ogrodnicza Rol-Szansa w Oddziale ŁODR w Piotrkowie Trybunalskim; Targi Rolniczo-Ogrodnicze oraz „Jesień w polu i ogrodzie” Kościerzyński Dzień Ziemniaka w Oddziale ŁODR w Kościerzynie k. Sieradza.

Pokazy polowe, kulinarne oraz promocja tradycji i folkloru ziemi łódzkiej stanowią dodatkową atrakcję tych bardzo popularnych przedsięwzięć na rzecz rolników.

Oczywiście, nie są to igrzyska dla igrzysk. Jak każda tego typu impreza, wydarzenia organizowane przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego mają za zadanie zrealizowanie ważnych celów związanych ściśle z działalnością ośrodka w Bratoszewicach. Przede wszystkim następuje tu bezpośredni kontakt producentów maszyn i sprzętu rolniczego z rolnikami, czyli namacalne promowanie myśli technicznych. Podczas targów jest też możliwość bezpośredniego kontaktu pracowników ośrodka z rolnikami, którzy mogą skorzystać z udzielanych porad czy pomocy przy wypełnianiu wniosków o środki z UE. Szczególnie cenne jest to dla tych rolników, którzy raczej nie są częstymi gośćmi w biurach ŁODR. Nie do przecenienia jest również możliwość prezentacji firm i instytucji pracujących na rzecz rolników oraz promocja działalności Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Pokazy polowe, kulinarne oraz promocja tradycji i folkloru ziemi łódzkiej stanowią dodatkową atrakcję tych bardzo popularnych przedsięwzięć na rzecz rolników. Równie dużym zainteresowaniem, nie tylko rolników, cieszy się wystawa zwierząt hodowlanych. Liczne konkursy, pokazy i prezentacje są ciekawym uzupełnieniem tych dużych imprez rolniczych…

Jak więc widać, każdy sposób jest dobry, aby dotrzeć do rolnika!

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *